Doktorant, w uzgodnieniu z promotorem lub promotorami, opracowuje IPB, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do  Regulaminu Szkoły Doktorskiej, i składa go do Dyrektora najpóźniej w terminie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia kształcenia, z zastrzeżeniem, że rozprawa doktorska osoby, będącej jednocześnie uczestnikiem studiów doktoranckich powinna stanowić nowy temat badawczy.

W przypadku wyznaczenia promotora pomocniczego IPB składany jest po zaopiniowaniu przez tego promotora.

IPB doktoranta określa w szczególności:

 1. obowiązkowo:
  1. harmonogram realizacji projektu badawczego mający na celu przygotowanie rozprawy doktorskiej wraz z planowanym terminem złożenia rozprawy doktorskiej,
  2. planowany termin oddania do druku (nie później niż do połowy okresu kształcenia w Szkole Doktorskiej) co najmniej 1 artykułu naukowego (przeglądowego lub oryginalnego) opublikowanego w czasopiśmie naukowym, które w roku składania planu badawczego jest ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. B POSWiN, lub 1 monografii naukowej wysłanej do wydawnictwa, które w roku składania planu badawczego jest ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a POSWiN, albo rozdziału w takiej monografii,
  3. aktywne uczestnictwo w krajowej lub międzynarodowej konferencji naukowej (prezentacja ustna/poster),
 2. fakultatywnie:
  1. przygotowanie i złożenie wniosku grantowego do krajowej lub zagranicznej agencji finansującej działalność naukową w drodze konkursowej,
  2. udział we współorganizowaniu konferencji naukowej krajowej lub międzynarodowej,
  3. odbycie co najmniej miesięcznego stażu naukowego w krajowej lub zagranicznej jednostce naukowej,
  4. upowszechnienie wyników B+R na zasadach otwartego dostępu.