image Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Kandydat

Biznes

Kontakt

En / Ru

Szukaj

 
 
Zmiana rozmiaru tekstu:

Opis kierunku

RATOWNICTWO MEDYCZNE –  studia pierwszego stopnia stacjonarne
Limit miejsc w roku akademickim 2016/2017:  62 miejsc
Jak długo trwają studia:  6 semestrów

Gdzie i jak są realizowane zajęcia:
Zajęcia są realizowane w zakresie przedmiotów teoretycznych, przedklinicznych i klinicznych. Program nauczania obejmuje przedmioty ogólne, podstawowe i kierunkowe.
Wykłady i ćwiczenia będą się odbywać w bardzo dobrze przygotowanych salach wykładowych i pracowniach kierunkowych, dysponujących nowoczesnym wyposażeniem dydaktycznym i multimedialnym.

Charakterystyka kierunku
Ratownictwo medyczne – to nie tylko jedna z najpiękniejszych pasji, ale również prestiżowy zawód medyczny. Celem kształcenia na kierunku Ratownictwo Medyczne jest przygotowanie kompetentnego pracownika jednostek ratownictwa medycznego, funkcjonujących w ramach tworzonego w kraju zintegrowanego systemu ratownictwa medycznego.
Wyjątkowe doświadczenie i wysoko wykwalifikowana, zaangażowana kadra akademicka są gwarantem, że studenci SUM uzyskują najwyższe kwalifikacje.
Program studiów jest dostosowany do wymogów Krajowych Ram Kwalifikacji i umożliwia wraz z zakończeniem studiów zdobycie kwalifikacji do wykonywania zawodu ratownika medycznego oraz kontynuację kształcenia na wybranym kierunku w ramach studiów drugiego stopnia. Treści kształcenia dostosowane są do profilu kompetencji zawodowych ratownika medycznego, określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego.

A co po studiach
Absolwent kierunku Ratownictwo Medyczne nabędzie wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności w zakresie medycznych czynności ratunkowych wykonywanych w stanach nagłych u dorosłych i dzieci niezależnie od ich przyczyny. Będzie przygotowany do wykonywania medycznych czynności ratunkowych.

Absolwent jest  przygotowany do pracy m.in. w publicznych oraz niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratowniczych, jednostkach straży pożarnej, w różnych służbach ratowniczych (WOPR, GOPR, TOPR) i zakładach pracy o dużym ryzyku wypadkowości, w służbach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładach przemysłowych, koordynatora medycznego przy zabezpieczaniu imprez masowych.
Absolwent kierunku jest także  przygotowany do samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy jako przedsiębiorca. Jako osoba prowadząca działalność gospodarczą może wykorzystać zdobytą w toku studiów wiedzę i umiejętności dotyczące obszaru szkoleń medycznych, szczególnie w zakresie kursów pierwszej pomocy.
Absolwent kierunku ratownictwo medyczne może kontynuować naukę w ramach studiów drugiego stopnia na wybranym kierunku - zależnie od kryteriów kwalifikacji ustalonych przez uczelnię przyjmującą, może także wzbogacać wiedzę i umiejętności w ramach ofert studiów podyplomowych.

Kierunek realizowany jest przez:
Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko Dentystycznym w Zabrzu
41-800 Zabrze, Plac Traugutta 2
Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: (+48 32)   37 05 263

Podstawa przyjęcia

 1. Przyjęcia kandydatów  legitymujących się „nową maturą” (zdawana od 2005 r.), IB, EB - przyjęcia odbywać się będą na podstawie uzyskania odpowiedniej liczby punktów z egzaminu maturalnego z jednego wybranego przez kandydata przedmiotu: biologii, chemii, fizyki, fizyki z astronomią lub matematyki, w zakresie podstawowym lub rozszerzonym przeliczonym na poziom podstawowy. 
  Kandydaci , którzy zdawali „nową maturę” w latach 2005-2016 przeliczają  liczbę punktów uzyskanych z egzaminu na poziomie rozszerzonym wg. zasady:
  • punkty od 0-29: 1 punkt x 1
  • punkty od 30 do 100: 1 punkt x 1,5
   O kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydować będzie liczba punktów uzyskanych z ww. przedmiotu na świadectwie maturalnym. 
   Maksymalna liczba punktów do uzyskania wyniesie 150 pkt.
 2. Przyjęcia kandydatów  legitymujących się „starą maturą” (zdawana do 2004 r.) i maturą zagraniczną - przyjęcia kandydatów odbywać się będą na podstawie uzyskania odpowiedniej liczby punktów z ujednoliconego w skali kraju egzaminu zdawanego w roku rekrutacji w SUM lub innych uczelniach z którymi SUM podpisał stosowne porozumienie z jednego wybranego przez kandydata przedmiotu: biologii, chemii, fizyki, fizyki z astronomią lub matematyki, o poziomie wiedzy porównywalnym z „nową maturą” w zakresie podstawowym lub rozszerzonym przeliczonym na poziom podstawowy.
  Oceny z tego egzaminu będą wystawiane na takich samych zasadach jak oceny z egzaminu maturalnego. 
  Kandydaci przeliczają liczbę punktów uzyskanych z egzaminu na poziomie rozszerzonym wg.zasady:
  • punkty od 0-29: 1 punkt x 1
  • punkty od 30 do 100: 1 punkt x 1,5
   Kandydat może nie przystępować do w/w egzaminu jeżeli brał w nim udział w latach 2007-2015 i posiada „Zaświadczenie o liczbie uzyskanych punktów podczas egzaminów wstępnych”, odbytych w SUM lub innej uczelni medycznej.
   O kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydować będzie liczba punktów uzyskanych z ww. przedmiotu na egzaminie.
   Maksymalna liczba punktów do uzyskania wyniesie 150 pkt.

Zasady i tryb rekrutacji

 1. Wszystkie informacje związane z przebiegiem postępowania rekrutacyjnego (w tym terminy rekrutacji) będą umieszczane na stronie internetowej Uczelni (www.sum.edu.pl). Kandydaci zobowiązani są do zapoznawania się na bieżąco z informacjami podawanymi przez Uczelnię, pod rygorem negatywnych skutków dla kandydata.
 2. Do postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach może być dopuszczona osoba, która:
  1. zarejestrowała się w terminie wyznaczonym przez Uczelnię w systemie internetowej rejestracji kandydatów,
  2. dokonała wpłaty opłaty rekrutacyjnej w terminie wyznaczonym przez Uczelnię, w wysokości ustalonej przez Rektora,
  3. posiada świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie tzw. „nowej matury”, albo świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie tzw.  „starej matury”  lub dyplom matury międzynarodowej (IB), dyplom matury europejskiej (EB) albo świadectwo maturalne uzyskane za granicą, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie do szkoły wyższej.
 3. Do postępowania kwalifikacyjnego nie zostaną dopuszczone osoby, które zdawały maturę w systemie tzw. „nowej matury” i nie zdawały egzaminu maturalnego z  przedmiotu wymaganego w postępowaniu rekrutacyjnym na ratownictwo medyczne w zakresie podstawowym lub rozszerzonym.
 4. Warunkiem przyjęcia na studia w SUM kandydatów, którzy przystępowali do postępowania rekrutacyjnego w innej uczelni w kraju, jest spełnienie kryteriów rekrutacji obowiązujących w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.
 5. Kandydaci legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju wystawienia tego świadectwa, podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według tych samych zasad, co kandydaci legitymujący się egzaminem dojrzałości zwanym dalej „starą maturą”.
 6. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich postępowaniu rekrutacyjnemu podlegają cudzoziemcy, o których mowa w art. 43 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm., natomiast inni Cudzoziemcy  mogą studiować na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 7. Wynik egzaminu maturalnego wyrażony w procentach winien zostać podany przez kandydata jako wynik wyrażony w punktach,według zasady 1%=1 punkt.
 8. Wynik egzaminu wstępnego organizowanego przez Uczelnię będzie wyrażony w procentach przeliczonych na punkty wg zasady 1%=1 punkt.
 9. Uczelnia uznawać będzie wyniki egzaminów wstępnych z przedmiotów będących podstawą kwalifikacji na określony kierunek, przeprowadzonych w innych uczelniach, z którymi podpisała stosowne porozumienie.
 10. O udział w procesie rekrutacji na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały co najmniej 30 punktów za wymagany w postępowaniu rekrutacyjnym przedmiot.
 11. Kandydaci legitymujący się dyplomem matury międzynarodowej IB (International Baccalaureate) oraz matury europejskiej EB (European Baccalaureate), podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według tych samych zasad, co kandydaci legitymujący się egzaminem maturalnym zwanym dalej „nową maturą”.
 12. Oceny na dyplomie matury międzynarodowej (IB) zostaną przeliczone przy zastosowaniu następującego przelicznika punktów uzyskanych z danego przedmiotu:

 

Ocena z dyplomu IB

Punkty na poziomie

podstawowym

rozszerzonym

7

100

100

6

90

95

5

80

90

4

70

80

3

60

70

2

50

60

1

40

40

 1. Wynik egzaminu matury europejskiej (EB) będzie przeliczony na punkty według zasady: wynik x 10.
 2. Osoby, które w roku 2016 przystąpiły do matury międzynarodowej (IB) lub matury europejskiej (EB) składają w wyznaczonym przez Uczelnię terminie, to jest do 7 lipca 2016 r., wystawione przez dyrekcję szkoły zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości matury międzynarodowej oraz oświadczenie, że przyjmują do wiadomości warunkowe dopuszczenie do postępowania rekrutacyjnego i w przypadku braku pozytywnego wyniku egzaminu dojrzałości lub nieprzedstawienia uczelni oryginału świadectwa dojrzałości niezwłocznie po jego otrzymaniu, najpóźniej do 2 września     2016 r. wynik kwalifikacji zostanie unieważniony a nazwisko kandydata zostanie skreślone z list kwalifikujących przyjęcie na studia.
 3. O kolejności umieszczania na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskana w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 4. Listy osób przyjętych na studia sporządzone zostaną spośród kandydatów, którzy uzyskali najwyższą punktację mieszczącą się w przyznanym limicie i w terminie złożyli komplet wymaganych dokumentów.
 5. Jeżeli więcej niż jeden kandydat uzyska najmniejszą liczbę punktów kwalifikujących do przyjęcia, a przyjęcie wszystkich takich kandydatów spowodowałoby przekroczenie limitu miejsc uchwalonego przez Senat Uczelni, Uczelnia zastrzega sobie prawo przyjęcia mniejszej niż limit liczby osób.
 6. Liczbę punktów warunkujących przyjęcie na studia, jak również obniżenie liczby punktów w przypadku nie wyczerpania limitu miejsc, określa Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna w formie uchwały.
 7. Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia w kolejnych listach rankingowych z powodu wyczerpania limitu miejsc, stanowią grupę rezerwową na dany kierunek i formę studiów. W przypadku skreślenia kandydata z listy rankingowej i zwolnienia miejsca na liście przyjętych, osoby z listy rezerwowej mogą zostać zakwalifikowane do przyjęcia na studia zgodnie z kolejnością umieszczenia na liście rankingowej, wynikającą z sumy punktów uzyskanej w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 8. Kandydaci na studia mają możliwość brania udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym na dowolną liczbę kierunków studiów jednocześnie.
 9. Osoby studiujące na danym kierunku studiów stacjonarnych w SUM, nie mogą aplikować na ten sam kierunek studiów stacjonarnych.
 10. Po zakończeniu procesu rejestracji elektronicznej, w przypadku uzyskania niewystarczającej liczby punktów do przyjęcia na dany kierunek,  nie będzie możliwa zmiana kierunku studiów na inny kierunek w Uczelni nawet wówczas, gdy uzyskana przez kandydata liczba punktów byłaby większa od minimalnej liczby punktów wymaganych na innym kierunku.
 11. Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego, przyjmowani będą w ramach limitu laureaci przedmiotowych Olimpiad Stopnia Centralnego i Olimpiad Międzynarodowych w zakresie: biologii, chemii, fizyki oraz matematyki - uprawnienie to przysługuje osobom, które zostały laureatami w roku szkolnym, w którym prowadzona jest rekrutacja lub        w roku szkolnym poprzedzającym rok rekrutacji.
 12. Finalistom olimpiad, o których mowa w pkt. 23 przyznaje się 100 punktów za przedmiot będący kryterium kwalifikacyjnym – uprawnienie to  przysługuje osobom, które zostały finalistami w roku szkolnym, w którym prowadzona jest rekrutacja lub w roku szkolnym poprzedzającym rok rekrutacji.
 13. Laureaci i finaliści korzystają z uprawnień określonych w pkt. 23 i pkt. 24 na podstawie zaświadczenia wydanego przez Komitet Główny Olimpiady zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 14. Laureatom i finalistom olimpiad zawodowych, interdyscyplinarnych i tematycznych stopnia centralnego zostanie przyznana maksymalna liczba punktów przewidziana w postępowaniu kwalifikacyjnym z przedmiotu, zgodnie z niżej wymienionymi zasadami:
  1. Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności – z biologii,
  2. Olimpiady Wiedzy Ekologicznej – z biologii,
  3. Olimpiady z Astronomii i Astrofizyki – z fizyki,
  4. Olimpiady Lingwistyki Matematycznej – z matematyki,
  5. Olimpiady Wiedzy Technicznej – z matematyki,
  6. Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej – z matematyki.
   Laureaci i finaliści korzystają z tych uprawnień na zasadach  określonych w pkt. 23 i 24, na podstawie zaświadczenia wydanego przez uprawniony organ.
 15. W postępowaniu rekrutacyjnym na studia kandydatowi, który otrzyma tytuł laureata ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Dziekana Wydziału Lekarskiego w Katowicach oraz Dziekana Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko – Dentystycznym w Zabrzu, do przeliczonej liczby punktów zgodnie z zasadami określonymi dla danego kierunku studiów w Załączniku Nr 2 do Uchwały (patrz ikonka Zasady i Kryteria Rekrutacji 2016/2017 w zakładce Kandydat - Rekrutacja 2016/2017), dodaje się liczbę maksymalnie 10 punktów.
 16. Decyzje o przyjęciu lub odmowie przyjęcia na studia doręczane są kandydatom listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
 17. Za zgodą kandydata wyrażoną podczas rejestracji elektronicznej, decyzje, o których mowa w pkt.28 mogą zostać doręczone za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – „ePUAP”.
 18. Celem odebrania decyzji za pośrednictwem ePUAP kandydat musi posiadać:
  1. konto w ePUAP oraz
  2. Profil Zaufany dla konta w ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego certyfikatu kwalifikowanego.
 19. Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje kandydatowi odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na adres: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.  Odwołania skierowane do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej nie będą brane pod uwagę.

Jak się zrekrutować

 1. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia na dany kierunek zobowiązane są w terminach podanych przez Uczelnię do:
  1. dokonania elektronicznej rejestracji przez stronę internetową Uczelni www.sum.edu.pl,
  2. dokonania opłaty rekrutacyjnej.
 2. Termin dokonania opłaty rekrutacyjnej uważa się za dotrzymany, w przypadku wpływu środków na rachunek bankowy Uczelni.
 3. W ramach elektronicznej rejestracji kandydaci zobowiązani są do zalogowania się na swoje konto w elektronicznym systemie rekrutacji oraz wprowadzenia wymaganych systemem danych, w tym uzupełnienia wyników egzaminu maturalnego, egzaminu wstępnego lub innych punktów stanowiących podstawę przyjęcia na dany kierunek studiów, w terminie podanym przez Uczelnię.
  Na podstawie podanych przez kandydatów wyników, zostaną sporządzone listy rankingowe.
 4. Kandydaci, którzy nie wprowadzą wyników w wyznaczonym terminie lub dokonają błędnego ich wprowadzenia, nie będą uczestniczyli w dalszym toku postępowania rekrutacyjnego.
 5. Wyniki postępowania rekrutacyjnego (pierwsze oraz ewentualne kolejne listy rankingowe) zostaną podane do wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń wydziału oraz będą dostępne po zalogowaniu się przez kandydata na swoje konto w elektronicznym systemie rekrutacji.
 6. Warunkiem przyjęcia na I rok studiów jest uzyskanie lokaty na liście rankingowej mieszczącej się w limicie przyjęć na dany kierunek i formę studiów oraz złożenie pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok) na danym kierunku w terminie wskazanym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną, wraz z niżej wymienionymi dokumentami:
  1. wydrukowanym i własnoręcznie podpisanym podaniem o przyjęcie na pierwszy rok studiów,
  2. wyłącznie oryginałem świadectwa dojrzałości, które zostanie zwrócone kandydatowi po zakończeniu procesu rekrutacji,
  3. oryginałami aneksów do świadectwa dojrzałości (jeżeli dotyczy),
  4. zaświadczeniem (oryginał) o wynikach uczelnianego egzaminu wstępnego (dotyczy osób legitymujących się „starą maturą”, które zdawały egzamin wstępny w uczelniach medycznych z którymi SUM zawarł porozumienie),
  5. poświadczoną przez uczelnię (poświadczenie przy składaniu dokumentów po sprawdzeniu z oryginałem)  lub inną instytucję kserokopią dowodu osobistego,
  6. dwoma kolorowymi zdjęciami 3,5 x 4,5 cm, podpisanymi na odwrocie imieniem i nazwiskiem.
 7. Kandydaci na studia, zobowiązani są do dostarczenia w terminie wskazanym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną, zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na kierunku ratownictwo medyczne, wydanego przez lekarza medycyny pracy.
 8. Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście. Dopuszcza się złożenie dokumentów kandydata oraz pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok) przez osobę posiadającą pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie do podejmowania czynności prawnych w imieniu kandydata.
 9. Dokumenty składają tylko Ci kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do przyjęcia na    I rok studiów w danym rankingu.
 10. Dokumenty przesłane drogą pocztową nie będą przyjmowane.
 11. Niezłożenie deklaracji oraz wymienionych dokumentów w terminie wyznaczonym przez Uczelnię jest równoznaczne z rezygnacją podjęcia studiów i powoduje skreślenie z listy rankingowej.
 12. Ujawnienie rozbieżności pomiędzy treścią dokumentów, a danymi przekazanymi drogą elektroniczną spowoduje skreślenie kandydata z listy zakwalifikowanych na studia.

Terminarz rekrutacji

TERMINARZ
POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

 1. Rejestracja elektroniczna legitymujących się świadectwem maturalnym w trybie tzw. "nowej matury” (egzaminem maturalnym zdawanym od roku 2005),  IB, EB oraz laureaci i finaliści olimpiad (https://rekrutacja.sum.edu.pl)
  Termin rejestracji elektronicznej 
  od 30 maja 2016 r. do 7 lipca 2016 r. do godz. 23:59
  Termin wpływu opłaty rekrutacyjnej na wyłącznie wygenerowane przez system elektronicznej rekrutacji konto upływa
  7 lipca 2016 r.  godz. 23:59
  Termin uzupełniania wyników punktowych z egzaminu maturalnego z wymaganych przedmiotów oraz punktów za dodatkowe osiągnięcia wyników upływa
  7 lipca 2016r.  godz. 23:59
 2. Rejestracja elektroniczna legitymujących się świadectwem maturalnym w trybie tzw. "starej matury ” i kandydatów z maturą zagraniczną (https://rekrutacja.sum.edu.pl)
  Termin rejestracji elektronicznej 
  od 18 kwietnia 2016 r. do 28 kwietnia 2016 r. do godz. 23:59
  Termin wpływu opłaty rekrutacyjnej na wyłącznie wygenerowane przez system elektronicznej rekrutacji konto upływa 
  28 kwietnia 2016 r.  godz. 23:59
  Termin uzupełniania wyników punktowych z egzaminu wstępnego (UEW) z wymaganych przedmiotów oraz punktów za dodatkowe osiągnięcia wyników upływa
  7 lipca 2016r.  godz. 23:59

UWAGA !  WAŻNE !

 • Kandydaci z tzw. „starą maturą” mają możliwość zdawania egzaminu maturalnego     z przedmiotów kierunkowych w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej i otrzymania zaświadczenia o wynikach egzaminu, na podstawie którego będą kwalifikowani na studia.
 • Kandydaci z tzw. „starą maturą”, którzy nie zgłosili się do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, mogą zdawać egzamin wstępny (przedmiotowy) w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, zgodnie z warunkami i trybem rekrutacji, określonymi uchwałą Senatu SUM.
 • Egzamin wstępny przeprowadzany jest w oparciu o ujednolicone arkusze egzaminacyjne, dostarczone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.
 • Arkusze egzaminacyjne do egzaminów na poziomie podstawowym
  (z biologii, chemii, fizyki i matematyki) będą odpowiadać podstawie programowej obowiązującej przed 2015 r.
 • Arkusze egzaminacyjne do egzaminów na poziomie rozszerzonym
  (z biologii, chemii, fizyki i matematyki) będą odpowiadać podstawie programowej obowiązującej od 2015 r.

Terminy egzaminów wstępnych dla kandydatów ze „starą maturą”:
3.06.2016 r. godz. 9:00 – egzamin z matematyki na poziomie podstawowym. Czas trwania egzaminu 170 min.
3.06.2016 r. godz. 14:00 – egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym. Czas trwania egzaminu 180 min.
7.06.2016 r. godz. 9:00 – egzamin z biologii na poziomie podstawowym. Czas trwania egzaminu 120 min.
7.06.2016 r. godz. 9:00 – egzamin z biologii na poziomie rozszerzonym. Czas trwania egzaminu 180 min.
9.06.2016 r. godz. 9:00 – egzamin z fizyki na poziomie podstawowym. Czas trwania egzaminu 120 min.
9.06.2016 r. godz. 9:00 – egzamin z fizyki na poziomie rozszerzonym. Czas trwania egzaminu 180 min.
10.06.2016 r. godz. 9:00 – egzamin z chemii na poziomie podstawowym. Czas trwania egzaminu 120 min.
10.06.2016 r. godz. 9:00 – egzamin z chemii na poziomie rozszerzonym. Czas trwania egzaminu 180 min.

 • Osoby zarejestrowane w systemie elektronicznej rekrutacji otrzymają pisemne zawiadomienie o miejscu i czasie egzaminu.
 • Kandydatowi ze „starą maturą”, który przystąpił do egzaminu wstępnego w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, Uczelnia wydaje
  (w dwóch egzemplarzach) zaświadczenie o liczbie uzyskanych punktów na egzaminie wstępnym.
 • Zaświadczenie jest uznawane we wszystkich publicznych Uczelniach Medycznych     w Polsce (za wyjątkiem Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu).
 • UWAGA: do egzaminu wstępnego organizowanego przez Uczelnię mogą przystąpić wyłącznie osoby ze „starą maturą” oraz kandydaci legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju wystawienia tego świadectwa, którzy podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według tych samych zasad, co kandydaci legitymujący się egzaminem dojrzałości zwanym „starą maturą”.
 • Zaświadczenia o liczbie uzyskanych punktów na egzaminie wstępnym będą wydawane w dniu 5 lipca 2016 r. w godz. 9:00 – 14:00

Miejsce wydawania zaświadczeń:
Dziekanat Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym
Zabrze, Pl. Traugutta 2, IV piętro – pok.411 i 408.

 

TERMINY OGŁOSZENIA LISTY RANKINGOWEJ  I SKŁADANIA DOKUMENTÓW  oraz ZAŚWIADCZEŃ LEKARSKICH  są dostępne w ZAKŁADCE LISTY RANKINGOWE

Opłata rekrutacyjna

Wysokość opłaty za postępowanie rekrutacyjne związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2016/2017 wynosi 70zł. a dla kandydatów, którzy wyrażą zgodę na dostarczenie przez Uczelnię decyzji o przyjęciu/nieprzyjęciu na studia w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem ePUAP wynosi  -  60,00 zł.

 1. W przypadku kandydowania na kilka kierunków, a także różne formy i poziomy kształcenia w ramach kierunków, kandydat  wnosi stosowną wielokrotność opłaty rekrutacyjnej.
  Opłatę rekrutacyjną wnosi się osobiście w banku, drogą internetową (przelew elektroniczny) lub za pośrednictwem poczty za każde przystąpienie kandydata do postępowania kwalifikacyjnego.
 2. Opłata rekrutacyjna winna zostać dokonana wyłącznie na wygenerowane przez system elektronicznej rekrutacji konto. Każdej rejestracji na studia odpowiada jeden indywidualny dla każdego kandydata numer rachunku bankowego. Wpłat nie można więc dokonać łącznie, należy je wnosić oddzielnie dla każdej rejestracji.
 3. Termin dokonania opłaty uważa się za dotrzymany, w przypadku wpływu środków na rachunek bankowy Uczelni. Opłata rekrutacyjna musi wpłynąć na konto Uczelni w terminie do ostatniego dnia rejestracji na studia (liczy się data wpływu środków na konto).
 4. Rejestracja kandydata zostanie potwierdzona w momencie zaksięgowania opłaty rekrutacyjnej i wówczas status na koncie zmieni się na "zweryfikowany"
 5. Kandydaci, których opłata rekrutacyjna wpłynie na konto Uczelni po terminach elektronicznej rejestracji nie będą uczestniczyli w dalszym toku postępowania rekrutacyjnego.
 6. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi, z wyłączeniem przypadku, gdy:
  • kierunek studiów nie został uruchomiony,
  • została wniesiona podwójna opłata za ten sam kierunek studiów,
  • kandydat zrezygnował z uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym przed zakończeniem procesu rejestracji elektronicznej
  • kandydat podczas procesu rejestracji nie dokonał wyboru kierunku studiów, bądź nie uzupełnił punktów stanowiących podstawę przyjęcia na dany kierunek.

Ewentualny zwrot opłaty rekrutacyjnej, następuje wyłącznie na pisemny wniosek kandydata, skierowany do Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na adres: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice.

Lista rankingowa

Wyniki postępowania rekrutacyjnego (pierwsze oraz ewentualne kolejne listy rankingowe) zostaną podane do wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału (adres: Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Zabrze, Pl. Traugutta 2, parter) oraz będą dostępne po zalogowaniu się przez kandydata na swoje konto w elektronicznym systemie rekrutacji.

Kandydaci legitymujący się nową maturą, starą maturą, maturą międzynarodową (IB) oraz maturą europejską (EB) będą przyjmowani w oparciu o utworzoną jedną, wspólną listę rankingową.

O kolejności umieszczania na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskana w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Listy osób przyjętych na studia sporządzone zostaną spośród kandydatów, którzy uzyskali najwyższą punktację mieszczącą się w przyznanym limicie i w terminie złożyli komplet wymaganych dokumentów.

Lista rankingowa zostanie zamieszczona w dniu 12.07.2016 r. o godz.15:00.

1 lista rankingowa z dnia 12.07.2016 r.

Limit punktowy warunkujący przyjęcie na I rok studiów –  wynosi 86 pkt.
Termin i miejsce  składania dokumentów:

 • od  dnia 13.07.2016 r. do dnia 14.07.2016 r. do godziny 14.00
 • Dziekanat  Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Zabrze, Pl. Traugutta 2, IV piętro, pok.403

 • Termin złożenia zaświadczenia lekarskiego: 26.08.2016 r. 

2 lista rankingowa (w przypadku niewypełnienia przyznanego limitu miejsc) zostanie zamieszczona w dniu 15.07.2016 r. o godz.12:00.

2 lista rankingowa z dnia 15.07.2016 r.

Limit punktowy warunkujący przyjęcie na I rok studiów –  wynosi 74 pkt.
Termin i miejsce  składania dokumentów:

 • od  dnia 18.07.2016 r. do dnia 19.07.2016 r. do godziny 14.00
 • Dziekanat  Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Zabrze, Pl. Traugutta 2, IV piętro, pok.403

 • Termin złożenia zaświadczenia lekarskiego: 26.08.2016 r.

3 lista rankingowa (w przypadku niewypełnienia przyznanego limitu miejsc)   zostanie zamieszczona w dniu 20.07.2016 r. o godz.12:00.

3 lista rankingowa z dnia 20.07.2016 r.

Limit punktowy warunkujący przyjęcie na I rok studiów –  wynosi 68 pkt.  
Termin i miejsce  składania dokumentów:

 • od  dnia 21.07.2016 r. do dnia 22.07.2016 r. do godziny 14.00
 • Dziekanat  Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Zabrze, Pl. Traugutta 2, IV piętro, pok.403

 • Termin złożenia zaświadczenia lekarskiego: 26.08.2016 r.

4 lista rankingowa (w przypadku niewypełnienia przyznanego limitu miejsc) zostanie zamieszczona w dniu 25.07.2016 r. o godz.12:00.

4 lista rankingowa z dnia 25.07.2016 r.

Limit punktowy warunkujący przyjęcie na I rok studiów –  wynosi 62 pkt.  

Termin i miejsce  składania dokumentów:

 • od  dnia 26.07.2016 r. do dnia 27.07.2016 r. do godziny 14.00
 • Dziekanat  Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Zabrze, Pl. Traugutta 2, IV piętro, pok.403

 • Termin złożenia zaświadczenia lekarskiego: 26.08.2016 r.

 

5 lista rankingowa (w przypadku niewypełnienia przyznanego limitu miejsc) zostanie zamieszczona w dniu 27.07.2016 r. o godz.15:00.

5 lista rankingowa z dnia 27.07.2016 r.

Limit punktowy warunkujący przyjęcie na I rok studiów –  wynosi 52,5 pkt.  
Termin i miejsce  składania dokumentów:

 • od  dnia 28.07.2016 r. do dnia 29.07.2016 r. do godziny 14.00
 • Dziekanat  Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Zabrze, Pl. Traugutta 2, IV piętro, pok.403

 • Termin złożenia zaświadczenia lekarskiego: 26.08.2016 r.

 

6 lista rankingowa (w przypadku niewypełnienia przyznanego limitu miejsc) zostanie zamieszczona w dniu 01.08.2016 r. o godz.12:00.

6 lista rankingowa z dnia 01.08.2016 r.

Limit punktowy warunkujący przyjęcie na I rok studiów –  wynosi – 48 pkt.

Termin i miejsce  składania dokumentów:

 • od  dnia 02.08.2016 r. do dnia 03.08.2016 r. do godziny 14.00
 • Dziekanat  Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Zabrze, Pl. Traugutta 2, IV piętro, pok.403

 • Termin złożenia zaświadczenia lekarskiego: 26.08.2016 r.

W terminie od 04. 08. 2016 r. do 04. 09. 2016 r. –
przerwa w pracy Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej


W związku z powyższym prosi się kandydatów o załatwienie w razie potrzeby, wydania zaświadczeń związanych z procesem rekrutacji do 03.08.2016r.
W czasie przerwy zaświadczenia lekarskie można będzie składać w pok. 411 i 408, również  w tym miejscu można odbierać dokumenty w przypadku rezygnacji ze studiów w godz.  10:00 – 13:00.

Od 05. 09. 2016r. – wznowienie pracy Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

W przypadku niewypełnienia limitu miejsc kontynuowanie procedury zamieszczania kolejnych list rankingowych (terminy będą podawane na bieżąco).

 

Wpis na studia

Warunkiem przyjęcia na I rok studiów jest uzyskanie lokaty na liście rankingowej mieszczącej się w limicie przyjęć na dany kierunek i formę studiów oraz złożenie pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok) na danym kierunku w terminie wskazanym przez Wydziałową Komisję, wraz z niżej wymienionymi dokumentami:

 • wydrukowanym i własnoręcznie podpisanym podaniem o przyjęcie na pierwszy rok studiów,
 • wyłącznie oryginałem świadectwa dojrzałości, które zostanie zwrócone kandydatowi po zakończeniu procesu rekrutacji,
 • oryginałami aneksów do świadectwa dojrzałości (jeżeli dotyczy),
 • zaświadczeniem (oryginał) o wynikach  uczelnianego egzaminu wstępnego (dotyczy osób legitymujących się „starą maturą”, które zdawały egzamin wstępny w uczelniach medycznych z którymi SUM zawarł porozumienie),
 • poświadczoną przez uczelnię (poświadczenie przy składaniu dokumentów po sprawdzeniu z oryginałem)  lub inną instytucję kserokopią dowodu osobistego,
 • dwoma kolorowymi zdjęciami 3,5x4,5 cm, podpisanymi na odwrocie imieniem i nazwiskiem.

Dodatkowo, kandydaci posiadający książeczkę wojskową przedstawiają ją do wglądu.

Dokumenty należy złożyć w białej wiązanej teczce tekturowej, na którą należy nakleić wydrukowaną   z systemu elektronicznej rekrutacji etykietę zawierającą następujące dane kandydata : kierunek studiów, nazwisko i imię, adres do korespondencji , nr  telefonu  i adres e-mail.

Jeżeli kandydat  rezygnuje ze studiów po dokonaniu wpisu, zobowiązany jest  o tym fakcie jak najszybciej powiadomić Wydziałową Komisję Rekrutacyjną lub Dziekanat osobiście lub przez osobę posiadającą pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie do podejmowania czynności prawnych w imieniu kandydata lub wysyłając pocztą polską podpisane własnoręcznie oświadczenie o rezygnacji z podjęcia studiów na danym kierunku.

 

Miejsce złożenia dokumentów i godziny

Dziekanat  Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Zabrze, Pl. Traugutta 2, IV piętro, pok.403 w godzinach od  9:00 – 14:00
( z wyjątkiem sobót i niedziel; godziny składania dokumentów dotyczą wpisów do 03.08.2016 r.).

 

Badania lekarskie

Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do przyjęcia (uzyskają lokatę na liście rankingowej), składając wymagane dokumenty przynoszą także wydrukowane z systemu skierowanie na badania lekarskie, które podczas wpisu zostanie podpisane przez osobę upoważnioną do wydawania skierowania na obowiązkowe badania lekarskie.

Badania lekarskie kandydat jest zobowiązany wykonać jak najszybciej i wynik dostarczyć    w terminie wskazanym  przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną (terminy zostaną podane przy ogłaszaniu listy rankingowej).

Niedostarczenie w nieprzekraczalnym terminie wskazanym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną prawidłowego zaświadczenia lekarskiego jest równoznaczne z rezygnacją podjęcia studiów i powoduje skreślenie z listy rankingowej.

Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym  kierunku, wydaje lekarz medycyny pracy (lekarz spełniający wymagania kwalifikacyjne, określone w trybie art. 229 § 8 pkt. 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, oz. 94, z późn. zm.).

Kandydaci na studia w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach mają możliwość bezpłatnego wykonania badań lekarskich, celem uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, w następujących placówkach

 • NZOZ Przychodnia AGMED – ul. Morcinka 15 -17, 40-124 Katowice,                tel. 32 2582402;
 • Sante Clinic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandydtowa, Aleja Wolności 6 41-219 Sosnowiec
 • Przychodnia Lekarzy Specjalistów ZDROWIE – ul. Słodczyka 7, 41-800  Zabrze, tel. 32 2786616

Inne prawidłowe zaświadczenia lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym  kierunku, wydane przez lekarza medycyny pracy (lekarz uprawniony do wykonywania badań profilaktycznych) będą honorowane, lecz badania zrealizowane w innej jednostce niż wskazane powyżej nie będą refundowane przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

Zaświadczenie lekarskie powinno być wystawione na formularzu, który zawiera odwołanie do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. 2010 Nr 155, poz.1045) i określa zdolność do podjęcia studiów na określonym kierunku oraz termin ważności zaświadczenia.

Poniżej podano listę  narażeń  dla kierunku  ratownictwo medyczne i wzór zaświadczenia lekarskiego.

Lista narażeni – kierunek ratownictwo medyczne

W trakcie studiów, kandydat jest narażony na działanie następujących czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, występujących w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu, studiów:

 • odczynniki chemiczne w tym: głównie formaldehyd i rozpuszczalniki organiczne
 • czynniki alergizujące (głównie chrom, lateks)
 • choroby wirusowe (głównie wirusowe zapalenie wątroby typu A)
 • zakażenia przenoszone drogą krwi (WZW typu B i C, HIV)
 • choroby zakaźne i pasożytnicze
 • promieniowanie jonizujące (głównie X)
 • promieniowanie elektromagnetyczne i zagrożenia związane z obsługą komputera
 • zagrożenia wynikające ze stałego dużego dopływu informacji i gotowości do odpowiedzi
 • czynniki psycho-społeczne.

Lista narażeń przedstawiona powyżej jest wymagana przez lekarza medycyny pracy, przed podjęciem decyzji o wydaniu orzeczenia stwierdzającego brak przeciwwskazań do studiów na kierunku ratownictwo medyczne.

Wzór zaświadczenia lekarskiego

 

 

 

Komunikaty Komisji Rekrutacyjnej

Komunikaty

 

Dane kontaktowe

Dziekanat Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko- Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
      Plac Traugutta 2,  41-800 Zabrze
      Telefon: (+48 32)   37 05 263
       Fax: (+48 32)   271 73 10
     

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Lekarskiego z Oddziałem
Lekarsko-    Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
      Plac Traugutta 2,  41-800 Zabrze
      Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
      Telefon: (+48 32)   37 05 283
                      666 890 165
      Adres poczty elektronicznej i telefon  (+48 32)   37 05 283 do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej czynne w okresie rekrutacji  od 20 czerwca 2016 r.do 30 września 2016 r. w godz. 9:00 do 14:00.

Najczęściej zadawane pytania

 

Q: Czy na etapie rejestracji elektronicznej wypełnione podanie o przyjęcie na studia należy dostarczyć do Uczelni?
A: Nie. Na etapie rejestracji kandydat nie składa dokumentów. Wymagane dokumenty na studia składają tylko Ci kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do przyjęcia.

Q: Czy w przypadku wyjazdu za granicę, jeżeli zostanę zakwalifikowany/na do przyjęcia dokumenty może złożyć inna osoba?
A: Tak. Dopuszcza się złożenie dokumentów kandydata oraz pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok) przez osobę posiadającą pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie do podejmowania czynności prawnych w imieniu kandydata.

Q: Czy jest wzór pełnomocnictwa ? Jaka powinna być jego treść.
A: Nie ma wzoru. Pełnomocnictwo musi być potwierdzone notarialne i zawierać wszystkie czynności, do których chcemy upoważnić daną osobę. Powinno ono zawierać nazwę uczelni, wydział, kierunek i tryb studiów którego dotyczy, rok akademicki oraz powinny być wymienione czynności do których upoważniamy tzn. (przykładowo) do składania wymaganych dokumentów i ich odbioru; pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok), składania wszelkich podpisów; oświadczeń w imieniu kandydata; rezygnacji z podjęcia studiów; odbioru korespondencji oraz wszystkich innych czynności związanych z procesem rekrutacyjnym.

Q: Czy mogę już otrzymać podpisane skierowanie na badania lekarskie?
A: Nie. Skierowanie na badanie lekarskie drukują z elektronicznego systemu rekrutacyjnego osoby, które zostały zakwalifikowane do przyjęcia na I rok studiów. Skierowanie jest podbijane i podpisywane przy wpisie.

Q: Czym koniecznie musi być dostarczony oryginał świadectwa maturalnego, czy może być odpis?
A: Wraz z wymaganymi dokumentami przy wpisie na rok należy dostarczyć wyłącznie oryginał świadectwa dojrzałości, które zostanie zwrócone kandydatowi po zakończeniu procesu rekrutacji.

Q: Jakie dokładnie wymagane są dokumenty w przypadku zakwalifikowania do przyjęcia?
A: Wykaz wymaganych dokumentów znajduje się w zakładce WPIS NA STUDIA.

Q: Jaki jest limit miejsc dla osób już studiujących, dla których kierunek ratownictwo medyczne będzie kolejnym kierunkiem studiów stacjonarnych i czy będzie osobna lista dla tych kandydatów?
Nie będzie osobnej listy. W przypadku studiowania należy to uwzględnić w podaniu wypełniając odpowiednie pole.
A: Liczba miejsc kierunku ratownictwo medyczne studiów stacjonarnych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na rok akademicki 2016/2017 dla osób, dla których będzie to kolejny kierunek studiów stacjonarnych w uczelni publicznej nie może przekroczyć liczby miejsc limitu przyjęć na rok 2016/2017 określonej przez Senat SUM (Uchwała nr 12/2016 Senatu SUM w Katowicach z dnia 24.02.2016 r. w sprawie: ustalenia miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na rok akademicki 2016/2017, w tym liczby miejsc dla osób, dla których będzie to kolejny kierunek studiów stacjonarnych w uczelni publicznej).

 

 

 

 

 

image
 

Wydział Lekarski z OLD - Zabrze

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
image
 

Wydział Lekarski - Katowice

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
image
 

Wydział Farmaceutyczny

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
image
 

Wydział Nauk o Zdrowiu

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe
image
 

Wydział Zdrowia Publicznego

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

SUM © 2016-2018

 

 

 

logo sum bottom

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.