Logo BIP Logo projektw EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Kandydat

Biznes

Kontakt

En / Ru

Ustawa 2.0

Szukaj

 
 

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Człowieku (dawniej Uniwersytet Licealisty)
Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

 

Załącznik nr 1
do Uchwały
Rady Wydziału Nr 088/14/15 z dnia 07.02.2015r.

Program zajęć Uniwersytetu Licealisty na rok akademicki 2019/2020

 1.  Zajęcia odbywają się w formie bloków tematycznych składających się z zajęć seminaryjnych i laboratoryjnych.
 2.  Zajęcia prowadzone są przez pracowników naukowo-dydaktycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
 3.  W ramach Uniwersytetu Licealisty uczestnik odbędzie zajęcia wchodzące w skład następujących bloków nauk przyrodniczo-medycznych:
  1.  FIZJOLOGIA CZŁOWIEKA - koordynator: dr hab. n. farm. Sławomir Wilczyński – Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Biomedycznych - 21godzin zajęć.
  2.  BIOCHEMIA – koordynator: dr hab. n. med. Małgorzata Kapral - Katedra i Zakład Biochemii -21 godzin zajęć.
  3.  GENETYKA I BIOTECHNOLOGIA – koordynator: dr hab. n. med. Ilona Bednarek - Zakład Biotechnologii i Inżynierii Genetycznej -21godzin zajęć.
  4.  CHEMIA ORGANICZNA – koordynator: dr hab. n. farm. Andrzej Zięba - Katedra i Zakład Chemii Organicznej -21godzin zajęć.
  5.  DIAGNOSTYKA LABOLATORYJNA - koordynator: prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk - Katedra i Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej -21godzin zajęć.
 4.  Zajęcia odbywają się w godzinach dopołudniowych ustalonych wcześniej z Jednostką, w której są realizowane.
 5.  Zajęcia realizowane są w semestrze zimowym (I) i kontynuowane w semestrze letnim (II).
 6.  Odbycie bloku tematycznego jest poświadczone wpisem w indeksie.
 7.  Po zakończeniu zajęć uczestnicy, którzy uzyskali zaliczenie wszystkich zajęć będą mogli przystąpić do egzaminu w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Człowieku.

Szczegółowy program zajęć Uniwersytetu Licealisty na rok akademicki 2015/2016

I. Przedmiot: Fizjologia
1. Układ krążenia
Seminarium: (1 godz.)
Czynność elektryczna serca. Funkcja układu bodźcotwórczo przewodzącego serca. Czynność mechaniczna serca, cykl pracy serca. Tony serca. objętość wyrzutowa i pojemność minutowa serca. Skurczowe i rozkurczowe ciśnienie tętnicze krwi. Tętno.
Ćwiczenia: (3 godz. )
Pomiar tętna. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi. Wpływ różnych czynników na częstość tętna i wartość ciśnienia tętniczego - próba Valsalwy, ortostatyczna, oziębiania, Martineta, Flacka.
2. Krew
Seminarium: (1 godz.)
Skład i funkcje krwi. Hematopoeza oraz czynniki regulujące ten proces. 0Funkcja poszczególnych elementów morfotycznych krwi. Skład chemiczny i funkcja osocza krwi.
Ćwiczenia: (3 godz.)
Badanie krwi. Analiza obrazu krwinek w rozmazie krwi barwionym metodą Pappenheima. Klasyfikacja leukocytów (leukogram) wg. Schillinga. Klasyfikacja granulocytów obojętnochłonnych wg. Arnetha.
3. Narządy zmysłów
Seminarium: (1 godz.)
Rodzaje receptorów i ich charakterystyka
Ćwiczenia: (3 godz.)
Badanie czynności receptorów. Badanie narządu wzroku. Badanie narządu słuchu. Analiza sensoryczna.

II. Przedmiot: Biochemia
1. Aminokwasy jako składniki strukturalne białek
Seminarium: (1 godz.)
Struktura chemiczna aminokwasów białkowych. Tworzenie wiązania peptydowego i jego właściwości. Struktura białek.
Ćwiczenia: (3 godz.)
Badanie właściwości chemicznych aminokwasów i białek.

2. Enzymy jako biokatalizatory
Seminarium: (1 godz.)
Modele wiązania substratu przez enzym. Zarys kinetyki reakcji enzymatycznych. Klasyfikacja i nomenklatura enzymów. Inhibitory kompetycyjne.
Ćwiczenia: (3 godz)
Wpływ wybranych czynników fizykochemicznych (temp., pH i aktywatorów) na aktywność amylazy ślinowej. Malonian jako inhibitor kompetycyjny dehydrogenazy bursztynianowej.
3. Węglowodany i ich przemiany biochemiczne
Seminarium: (1godz.)
Struktura chemiczna i klasyfikacja węglowodanów. Zarys metabolizmu węglowodanów. Monosacharydy. Disacharydy. Polisacharydy.
Ćwiczenia: (3 godz.)
Badanie właściwości chemicznych węglowodanów.

III. Przedmiot: Genetyka i biotechnologia
1. Procedury i narzędzia inżynierii genetycznej
Seminarium: (1 godz.)
Procedury inżynierii genetycznej: izolacja, amplifikacja i transfer genów. Podstawowe techniki i enzymy stosowane w inżynierii genetycznej.
Ćwiczenia: (3 godz.)
Analiza restrykcyjna DNA, weryfikacja izolacji materiału genetycznego z komórek.
2. Regulacja działania genów
Seminarium: (1 godz.)
Teoria operonu. Mechanizmy regulacji ekspresji genów w organizmach prokariotycznych i eukariotycznych.
Ćwiczenia: (3 godz.)
Ocena procesu alfa-komplementacji produktów ekspresji operonu laktozowego.
3. Klonowanie genów, klonowanie submolekularne, transgeneza
Seminarium: (1 godz.)
Procedury i cele klonowania. Klonowanie submolekularne i klonowanie organizmów Transgenizacja roślin i zwierząt.
Ćwiczenia: (3 godz.)
Transgenizacja z wykorzystaniem procedur agroinfekcji i elektroporacji. Transgeny i geny markerowe.

IV. Przedmiot: Chemia organiczna
1. Podstawy chemii organicznej
Seminarium: (1 godz.)
Podstawowe pojęcia w chemii organicznej. Budowa związków organicznych. Typy reakcji chemicznych.
Ćwiczenia: (3 godz.)
Podstawowe techniki laboratoryjne: destylacja cieczy, krystalizacja ciała stałego, ekstrakcja w układzie ciecz-ciecz. Określanie właściwości fizyko-chemicznych związków organicznych: pomiar temperatury topnienia, temperatury wrzenia, współczynnika załamania światła, skręcalności optycznej.
2. Synteza p-acetyloaminofenolu (paracetamolu)
Seminarium: (1 godz.)
Wybrane przykłady otrzymywania leków pochodzenia naturalnego i syntetycznego.
Ćwiczenia: (3 godz.)
Synteza p-acetyloaminofenolu (paracetamolu). Wyodrębnianie preparatu z mieszaniny poreakcyjnej, oczyszczanie przez krystalizację. Analiza czystości produktu za pomocą chromatografii cienkowarstwowej (TLC).
3. Synteza kwasu acetylosalicylowego (aspiryny)
Seminarium: (1 godz.)
Identyfikacja fragmentu aktywnego cząsteczki (farmakofora). Modyfikacja struktury wiodącej w celu uzyskania preparatu o lepszych (optymalnych) właściwościach farmakologicznych.
Ćwiczenia: (3 godz.)
Synteza kwasu acetylosalicylowego (aspiryny). Wyodrębnianie preparatu z mieszaniny poreakcyjnej, oczyszczanie przez krystalizację. Analiza czystości produktu za pomocą chromatografii cienkowarstwowej (TLC). Potwierdzenie struktury preparatu metodą magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR).

V. Przedmiot: Diagnostyka Laboratoryjna
1. Seminarium: (1godz)
Białka osocza krwi.
Znaczenie biomedyczne białek osocza. Podział, funkcje i właściwości białek osocza. Znaczenie białek osocza w transporcie substancji hydrofobowych. Ciśnienie onkotyczne w warunkach fizjologii i patologii. Białka ostrej fazy.
Ćwiczenia: (3 godz)
Oznaczanie białka całkowitego metodą spektrofotometryczną.
Oznaczanie białka całkowitego metodą refraktometryczną.
Oznaczanie albumin z użyciem zieleni bromokrezolowej.
2.Seminarium: (1godz)
Badanie ogólne moczu – znaczenie diagnostyczne.
Zapoznanie z podstawowymi badaniami fizykochemicznymi i biochemicznymi moczu.
Ćwiczenia (3godz)
Ocena zabarwienia i przejrzystości moczu.
Badanie odczynu moczu z użyciem papierków wskaźnikowych.
Badanie ciężaru właściwego moczu z użyciem urometru.
Podstawowe badania biochemiczne – wykrywanie glukozy, białka, ciał ketonowych oraz krwi w moczu z zastosowaniem jakościowych prób chemicznych.
3.Seminarium: (1godz)
Cukrzyca – definicja i podział. Zaburzenia metaboliczne towarzyszące cukrzycy. Powikłania cukrzycy. Podstawy diagnostyki, rozpoznawania i kontroli leczenia cukrzycy. Koncepcja dietetyczna leczenia cukrzycy. Rola aktywności fizycznej w cukrzycy.
Ćwiczenia: (3godz)
Oznaczanie stężenia glukozy we przy użyciu elektrochemicznych analizatorów glukozy, wykorzystujących enzymatyczne, reflektometryczne i amperometryczne techniki pomiarowe. Znaczenie samokontroli glikemii i systemy monitorowania glikemii.
Oznaczanie związków ketonowych w moczu półilościową metodą suchej chemii. Badanie albuminurii i interpretacja uzyskanych wyników.
Warsztaty praktyczne – przeliczania kaloryczności posiłków.

 

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia medyczna. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

Deklaracja dostępności

SUM © 2016-2020

 

 

 

logo sum

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.