Logo BIP Logo projekt�w EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Doktoraty / Habilitacje

Kandydat / Admission

Biznes

Kontakt

En

Ustawa 2.0

Szukaj

 
 
WNoZ

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach powstał w roku 2001 jako Wydział Opieki i Oświaty Zdrowotnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W roku 2012 zmienił nazwę na Wydział Nauk o Zdrowiu, a w roku 2014 na Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach. Pierwszym Dziekanem w latach 2001-2008 był prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior, w latach 2008-2016 prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec- Plinta, w latach 2016 -2020 prof. dr hab. n. med. Jan Duława, w latach 2020-2022 prof. dr hab. n. med. Agnieszka Drosdzol-Cop, a od 2022 r. Dziekanem Wydziału jest dr hab.nauk o zdrowiu Anna Brzęk, prof. SUM.

Prodziekanami Wydziału są:

• prof. dr hab. n. med i n. o zdrowiu Anetta Lasek-Bal

• dr hab. n. o zdrowiu Urszula Sioma-Markowska, prof. SUM – do spraw studenckich,

• dr hab. n. med. Paweł Niemiec, prof. SUM

Celem nauczania na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Katowicach jest wykształcenie specjalistów w zawodach medycznych dla potrzeb publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, ośrodków opieki paliatywno-hospicyjnej, ośrodków rehabilitacji dzieci i dorosłych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, placówek opiekuńczo wychowawczych i szkół. 

Celem zapewnienia wysokiej jakości kształcenia, proces dydaktyczny na Wydziale realizowany jest w oparciu o najnowsze Standardy kształcenia również europejskie oraz wdrożenie Polskich Ram Kwalifikacji. Ponadto w trosce o stałe podnoszenie jakości kształcenia jako czynnika gwarantującego dalszy rozwój oraz umocnienie pozycji Uczelni w krajowym i europejskim obszarze szkolnictwa wyższego, wprowadzono Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia, którego efektem są w szczególności:

• zwiększenie przejrzystości i konkurencyjności oferty edukacyjnej oraz wyposażenie absolwentów w kwalifikacje pożądane na rynku pracy,
• ciągłe doskonalenie jakości kształcenia poprzez systematyczną analizę, doskonalenie i modyfikację procesu dydaktycznego,
• podniesienie rangi pracy dydaktycznej,
• uzyskiwanie i utrzymywanie akredytacji,
• stałe podnoszenie standardów akademickich.
Powyższe okoliczności gwarantują, że kształcenie na oferowanych kierunkach studiów spełnia wymagania pracodawców w całej Unii Europejskiej.

Kadra i struktura organizacyjna Wydziału

Potencjał naukowo- dydaktyczny Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach tworzy 255 nauczycieli akademickich, w tym:
• 15 osób z tytułem profesora,
• 28 osób ze stopniem doktora habilitowanego,
• 106 osoby ze stopniem doktora,
• 26 osób z tytułem lekarza,
• 18 osób z tytułem zawodowym magistra.
Na Wydziale zatrudnionych jest również 25 pracowników naukowo-technicznych i 12 administracyjnych.
Strukturę organizacyjną Wydziału tworzą 54 jednostki naukowo-dydaktyczne, w tym: 14 Katedr, 10 Klinik i Oddziałów Klinicznych, 29 Zakładów, które są zlokalizowane w Katowicach, Bytomiu, Rudzie Śląskiej, Sosnowcu i Siemianowicach Śląskich.

Baza dydaktyczno- naukowa Wydziału

Wydział dysponuje nowoczesną i dobrze wyposażoną infrastrukturą dydaktyczną i naukową, która stwarza bardzo dobre warunki do kształcenia ogólnoakademickiego i praktycznego umożliwiając studentom realizację procesu kształcenia i osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się przyczyniając się tym samym do rozwoju współpracy z otoczeniem gospodarczym. 
Proces dydaktyczny przedmiotów kierunkowych, w tym kształcenie praktyczne realizowany jest w oparciu o bazę własną Uczelni oraz Szpitali Klinicznych SUM. Podstawę bazy dydaktycznej stanowią sale seminaryjne i ćwiczeniowe znajdujące się w budynku Wydziału przy ul. Medyków 12, które są na bieżąco modernizowane i unowocześnianie.

Na szczególną uwagę zasługują również obiekty mieszczące się na terenie kampusu Uczelni w Katowicach- Ligocie:
1. Centrum Dydaktyczne Wydziału zlokalizowane w Katowicach-Ligocie przy ul. Medyków 12c. Znajduje się w nim 5 sal dydaktycznych, w tym 3 sale seminaryjne na 48 osób, 1 sala ćwiczeniowa, 1 sala wykładowa na 140 osób. Wszystkie wyposażone są w projektory i ekrany multimedialne. Centrum dysponuje również salą pielęgniarską wysokiej wierności, w tym salą porodową oraz salą symulacji niskiej wierności tj. salą do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich i położniczych. Pomieszczenia symulacyjne są wyposażone w najnowocześniejsze fantomy pacjentów. Studenci mają do dyspozycji m.in. zaawansowany symulator kobiety rodzącej i noworodka, symulator do badania ginekologicznego, model macierzyński do oceny akcji serca i ułożenia płodu. Oprócz fantomu pacjenta dorosłego znajdują się też m.in. zestawy do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich, takie jak iniekcje czy profilaktyka przeciwodleżynowa.
2. Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej zlokalizowane w Katowicach-Ligocie przy ul. Medyków 8b, w którym znajduje się 6 sal symulacyjnych (sala operacyjna, sala intensywnej terapii, dwie sale szpitalnego oddziału ratunkowego - cztery stanowiska, sala pediatryczna oraz sala porodowa, a także obszar dostosowany do symulacji zdarzeń przedszpitalnych z symulatorem ambulansu. Centrum wyposażone jest w dziesięć zaawansowanych symulatorów pacjenta (siedem symulatorów osoby dorosłej, symulator dziecka, symulator niemowlęcia i symulator porodowy z symulatorem noworodka). Sale symulacyjne wyposażone są w niezbędny sprzęt medyczny (m.in. aparat do znieczulenia, respiratory, defibrylatory, kardiomonitory, laryngoskopy) oraz system audio-wideo do rejestracji sesji symulacyjnych. Wszystkie sale symulacyjne wyposażone są w system audio-wideo umożliwiający nagrywanie sesji symulacyjnych. W Centrum znajdują się trzy pomieszczenia do debriefingu, dwie sale ćwiczeniowe, przeznaczone głównie do ćwiczeń umiejętności manualnych, gdzie wykorzystywane są mniej zaawansowane fantomy i modele szkoleniowe m.in. modele kończyn do nauki wkłuć, iniekcji doszpikowych, modele do nauki znieczuleń rdzeniowych, modele porodowe, do nauki cewnikowania dróg moczowych.
3. Centrum Sportowe Zakładu Adaptowanej Aktywności Fizycznej i Sportu zlokalizowane w Katowicach-Ligocie przy ul. Medyków 8b, w którym znajduje się wielofunkcyjna sala gimnastyczna wraz z przestronnym zapleczem sanitarnym, sala fitness, pomieszczenia do aktywności ruchowej adaptowanej i sportu osób niepełnosprawnych, a także sale dydaktyczne. W jednostce odbywają się zajęcia z wychowania fizycznego dla wszystkich kierunków na wydziałach: Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Lekarskim w Katowicach, Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu oraz Zdrowia Publicznego w Bytomiu. W nowym budynku Centrum prowadzone są także zajęcia między innymi z aktywności ruchowej adaptowanej, sportu osób niepełnosprawnych, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych oraz aktywnej rehabilitacji. W obiekcie odbywają się również treningi sekcji Akademickiego Związku Sportowego SUM takich jak: piłka koszykowa, piłka ręczna, piłka siatkowa, fitness, tenisa stołowego oraz treningi na siłowni.

Wszystkie obiekty Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach posiadają udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością. Ponadto Uczelnia zapewnia szeroki dostęp do materiałów dydaktycznych, w szczególności baz medycznych subskrybowanych przez Bibliotekę główną SUM. Studenci mają nieodpłatny dostęp do oprogramowania Statistica, a w ramach usługi Microsoft Office 365 posiadają dostęp do pakietu Office online oraz usług powiązanych (dysk twardy, komunikator, kalendarze itp.). Materiały dydaktyczne przygotowywane przez pracowników dydaktycznych SUM w wersji online zamieszczane są na platformie e-learningowej Uczelni.

Wszystkie obiekty Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach posiadają udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością. Ponadto Uczelnia zapewnia szeroki dostęp do materiałów dydaktycznych, w szczególności baz medycznych subskrybowanych przez Bibliotekę główną SUM. Studencie mają nieodpłatny dostęp do oprogramowania Statistica, a w ramach usługi Microsoft Office 365 posiadają dostęp do pakietu Office online oraz usług powiązanych (dysk twardy, komunikator, kalendarze itp.). Materiały dydaktyczne przygotowywane przez pracowników dydaktycznych SUM w wersji online zamieszczane są na platformie e-learningowej Uczelni.

Oferta edukacyjna Wydziału
Wydział prowadzi kształcenie studentów na kierunkach:

l.p.

Kierunek studiów

1.

Pielęgniarstwo

  • studia pierwszego stopnia (3 - letnie stacjonarne)
  • studia drugiego stopnia (2 - letnie stacjonarne i niestacjonarne)

2.

Położnictwo

  • studia pierwszego stopnia (3 - letnie stacjonarne)
  • studia drugiego stopnia (2- letnie stacjonarne i niestacjonarne)

3.

Fizjoterapia

  • jednolite studia magisterskie ( 5- letnie stacjonarne i niestacjonarne)

4.

Elektroradiologia

  • studia pierwszego stopnia (3 - letnie stacjonarne)
  • studia drugiego stopnia (2 – letnie stacjonarne i niestacjonarne)

5.

Coaching medyczny

  • studia drugiego stopnia (2 - letnie stacjonarne)

 

Ponadto oferta edukacyjna Wydziału zawiera:
1. Studia prowadzone w języku angielskim na kierunkach pielęgniarstwo I i II stopnia, położnictwo I i II stopnia oraz fizjoterapia jednolite magisterskie,

2. Studia podyplomowe w zakresie:
- Neurorehabilitacji osób dorosłych oraz osób w wieku podeszłym,
- Gerontologii i opieki nad osobami starszymi,
- Gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej,
- Terapii neurorozwojowej,
- Edukacji seksualnej,
- Fizjoterapii w kosmetologii.

3. Dodatkowe formy kształcenia:
- Uniwersytet Pierwszego Wieku „Ciało bez tajemnic”,
- Uniwersytet Licealisty,
- Uniwersytet Trzeciego Wieku.

 

Studenckie Towarzystwo Naukowe (STN)
STN jest organizacją studencką, która zrzesza koła naukowe działające przy każdym z pięciu Wydziałów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Celem działalności STN jest koordynacja zadań studenckich kół naukowych, współuczestnictwo w życiu naukowym Uczelni oraz reprezentowanie studenckiego ruchu naukowego i jego osiągnięć wobec Władz Uczelni i innych organizacji naukowych, a także organizacja konferencji naukowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.
Przy Katedrach i Zakładach Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach SUM działa 21 kół naukowych Studenckiego Towarzystwa Naukowego, które zrzeszają około 250 studentów.

Szczegółowe informacje na temat STN https://stn.sum.edu.pl/

 

 

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia medyczna. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe.
Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu
 

"Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

Polityka prywatności dla stron internetowych SUM

Deklaracja dostępności

SUM © 2016-2023

 

 

 

logo sum

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.