wnoz cele dyd

Celem nauczania na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Katowicach jest wykształcenie specjalistów w zawodach medycznych dla potrzeb publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, ośrodków opieki paliatywno-hospicyjnej, ośrodków rehabilitacji dzieci i dorosłych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, placówek opiekuńczo wychowawczych i szkół.
Celem zapewnienia wysokiej jakości kształcenia, proces dydaktyczny na Wydziale realizowany jest w oparciu o najnowsze Standardy kształcenia również europejskie oraz wdrożenie Polskich Ram Kwalifikacji. Ponadto w trosce o stałe podnoszenie jakości kształcenia jako czynnika gwarantującego dalszy rozwój oraz umocnienie pozycji Uczelni w krajowym i europejskim obszarze szkolnictwa wyższego, wprowadzono Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia, którego efektem są w szczególności:

• zwiększenie przejrzystości i konkurencyjności oferty edukacyjnej oraz wyposażenie absolwentów w kwalifikacje pożądane na rynku pracy,
• ciągłe doskonalenie jakości kształcenia poprzez systematyczną analizę, doskonalenie i modyfikację procesu dydaktycznego,
• podniesienie rangi pracy dydaktycznej,
• uzyskiwanie i utrzymywanie akredytacji,
• stałe podnoszenie standardów akademickich.

Powyższe okoliczności gwarantują, że kształcenie na oferowanych kierunkach studiów spełnia wymagania pracodawców w całej Unii Europejskiej.