wnoz cele dyd

Celem nauczania na wszystkich kierunkach studiów jest wykształcenie specjalistów w zawodach medycznych dla potrzeb publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, ośrodków opieki paliatywno-hospicyjnej, ośrodków rehabilitacji dzieci i dorosłych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, placówek opiekuńczo wychowawczych i szkół. Odrębności w zakresie programów kształcenia, różnorodność poziomów i form studiowania sprzyjają realizacji założonych celów. Proces dydaktyczny realizowany jest w oparciu o najnowsze standardy oraz wdrożenie Krajowych Ram Kwalifikacji. Istnienie i działanie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia powoduje, że Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach planuje, prowadzi działania bezpośrednio związane z utrzymaniem i podwyższaniem jakości kształcenia i badań naukowych. Powyższe okoliczności gwarantują, że kształcenie na oferowanych kierunkach studiów spełnia wymagania pracodawców w całej Unii Europejskiej.