Wydział dysponuje nowoczesną i dobrze wyposażoną infrastrukturą dydaktyczną i naukową, która stwarza bardzo dobre warunki do kształcenia ogólnoakademickiego i praktycznego umożliwiając studentom realizację procesu kształcenia i osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się przyczyniając się tym samym do rozwoju współpracy z otoczeniem gospodarczym.

Proces dydaktyczny przedmiotów kierunkowych , w tym kształcenie praktyczne realizowany jest w oparciu o bazę własną Uczelni oraz Szpitali Klinicznych SUM. Podstawę bazy dydaktycznej stanowią sale seminaryjne i ćwiczeniowe znajdujące się w budynku Wydziału przy ul. Medyków 12, które są na bieżąco modernizowane i unowocześnianie.

Na szczególną uwagę zasługują również obiekty mieszczące się na terenie kampusu Uczelni w Katowicach- Ligocie:
1. Centrum Dydaktyczne Wydziału zlokalizowane w Katowicach- Ligocie przy ul. Medyków 12c. Znajduje się w nim 5 sal dydaktycznych, w tym 3 sale seminaryjne na 48 osób, 1 sala ćwiczeniowa, 1 sala wykładowa na 140 osób. Wszystkie wyposażone są w projektory i ekrany multimedialne. Centrum dysponuje również salą pielęgniarską wysokiej wierności, w tym salą porodową oraz salą symulacji niskiej wierności tj. salą do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich i położniczych. Pomieszczenia symulacyjne są wyposażone w najnowocześniejsze fantomy pacjentów. Studenci mają do dyspozycji m.in. zaawansowany symulator kobiety rodzącej i noworodka, symulator do badania ginekologicznego , model macierzyński do oceny akcji serca i ułożenia płodu, najnowocześniejsze fantomy pacjentów, oprócz fantomu pacjenta dorosłego znajdują się też m.in. zestawy do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich, takie jak iniekcje czy profilaktyka przeciwodleżynowa.
2. Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej zlokalizowane w Katowicach Ligocie przy ul. Medyków 8b, w którym znajduje się 6 sal symulacyjnych (sala operacyjna, sala intensywnej terapii, dwie sale szpitalnego oddziału ratunkowego- cztery stanowiska, sala pediatryczna oraz sala porodowa, a także obszar dostosowany do symulacji zdarzeń przedszpitalnych z symulatorem ambulansu. Centrum wyposażone jest w dziesięć zaawansowanych symulatorów pacjenta (siedem symulatorów osoby dorosłej, symulator dziecka, symulator niemowlęcia i symulator porodowy z symulatorem noworodka). Sale symulacyjne wyposażone są w niezbędny sprzęt medyczny (m.in. aparat do znieczulenia, respiratory, defibrylatory, kardiomonitory, laryngoskopy) oraz system audio-wideo do rejestracji sesji symulacyjnych. Wszystkie sale symulacyjne wyposażone są w system audio-wideo umożliwiający nagrywanie sesji symulacyjnych. W Centrum znajdują się trzy pomieszczenia do debriefingu, dwie sale ćwiczeniowe, przeznaczone głównie do ćwiczeń umiejętności manualnych, gdzie wykorzystywane są mniej zaawansowane fantomy i modele szkoleniowe m.in. modele kończyn do nauki wkłuć, iniekcji doszpikowych, modele do nauki znieczuleń rdzeniowych, modele porodowe, do nauki cewnikowania dróg moczowych.
3. Centrum Sportowe Zakładu Adaptowanej Aktywności Fizycznej i Sportu zlokalizowane w Katowicach Ligocie przy ul. Medyków 8b, w którym znajduje się wielofunkcyjna sala gimnastyczna wraz z przestronnym zapleczem sanitarnym, sala fitness, pomieszczenia do aktywności ruchowej adaptowanej i sportu osób niepełnosprawnych, a także sale dydaktyczne. W jednostce odbywają się zajęcia z wychowania fizycznego dla wszystkich kierunków na wydziałach: Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Lekarskim w Katowicach, Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu oraz Zdrowia Publicznego w Bytomiu. W nowym budynku Centrum prowadzone są także zajęcia między innymi z aktywności ruchowej adaptowanej, sportu osób niepełnosprawnych, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych oraz aktywnej rehabilitacji. W obiekcie odbywają się również treningi sekcji Akademickiego Związku Sportowego SUM takich jak: piłka koszykowa, piłka ręczna, piłka siatkowa, fitness, tenisa stołowego oraz treningi na siłowni.

Wszystkie obiekty Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach posiadają udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością. Ponadto Uczelnia zapewnia szeroki dostęp do materiałów dydaktycznych, w szczególności baz medycznych subskrybowanych przez Bibliotekę główną SUM. Studencie mają nieodpłatny dostęp do oprogramowania Statistica, a w ramach usługi Microsoft Office 365 posiadają dostęp do pakietu Office online oraz usług powiązanych (dysk twardy, komunikator, kalendarze itp.). Materiały dydaktyczne przygotowywane przez pracowników dydaktycznych Uniwersytetu w wersji online zamieszczane są na platformie e-learningowej Uczelni.