Logo BIP Logo projekt�w EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Kandydat

Biznes

Kontakt

En / Ru

Ustawa 2.0

Szukaj

 
 

Aktualności i komunikaty

 

 

Informacja o Walnym Zebraniu Delegatów – Członków PKZP

Zarząd Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej przy Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach zaprasza na Walne Zebranie Delegatów – Członków PKZP, które odbędzie się w Budynku C2 w sali nr 6 na parterze (sala seminaryjna)
w Katowicach – Ligocie przy ul. Medyków 18 w terminie 19 IX 2019 r. o godz. 11.00

ZARZĄD PKZP

 

 

 


Informacja dla członków Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.

 

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że środki pieniężne przekazane członkom PKZP w marcu 2018r. z tytułu tzw. ,,zapomogi świątecznej” stanowią przychód podlegający opodatkowaniu i jako taki winien być  ujęty w  rocznym rozliczeniu PIT w 2019r.

Przychód ten zgodnie z  art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. z dn.20 lipca2018 r. poz. 1509/ nie podlega zwolnieniu od podatkudochodowego określonego w art.21 ust.1 pkt.26, zgodnie z którym wolne od podatku dochodowego są zapomogi otrzymywane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci, czyli definiowane jako zdarzenie nieprzewidywalne.

Zarząd PKZP

 

 


 

W zależności od wymiaru etatu lub zastosowania kosztów uzyskania przychodu i kwoty wolnej od podatku (tzw.ulgi), podstawowe kwoty wolne od potrąceń w 2019 r. Wynoszą:

Wynagrodzenie minimalne Przy zastosowaniu podstawowych kosztów i kwoty zmniejszającej podatek Przy zastosowaniu podstawowych kosztów i bez stosowania kwoty zmniejszającej podatek Przy zastosowaniu podwyższonych kosztów i kwoty zmniejszającej podatek Przy zastosowaniu podwyższonych kosztów i bez stosowania kwoty zmniejszającej podatek
wymiar etatu
pełny etat 1 633,78 1 587,78 1 638,78 1 592,78
3/4 1 225,34 1 190,84 1 229,09 1 194,59
1/2 816,89 793,89 819,39 796,39
1/4 408,45 396,95 409,70 398,20
1/3 544,59 529,26 546,26 530,93

 


Informacja o Walnym Zebraniu Delegatów – Członków PKZP

Zarząd Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej przy Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach zaprasza na Walne Zebranie Delegatów – Członków PKZP, które odbędzie się w Budynku C2 w sali nr 6 na parterze (sala seminaryjna) w Katowicach – Ligocie przy ul. Medyków 18 w terminie 19 IX 2018 r. o godz. 11.00

ZARZĄD PKZP

 


 

Szanowni Państwo,

W dniu 19.09.2017 r. na posiedzeniu Walnego Zebrania Członków i Delegatów PKZP przy SUM podjęto Uchwałę  o wypłacie ekwiwalentu pieniężnego zgodnie z paragrafem § 31.2.:

„Niewykorzystane środki pieniężne, zgromadzone na Funduszu Rezerwowym, można przeznaczyć na sfinansowanie tzw. „kart upominkowych” lub wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla członków PKZP. Karty upominkowe lub wypłata ekwiwalentu pieniężnego będą przeznaczone tylko dla członków PKZP, którzy dokonywali wpłat miesięcznej składki PKZP przez cały rok kalendarzowy.

Karty upominkowe lub ekwiwalent pieniężny nie będą przysługiwać osobom, które:

 1. miały przerwę w uzupełnianiu wkładów,
 2. wypisały się z PKZP w roku, za który został sporządzony bilans PKZP.”

Na podstawie bilansu finansowego PKZP sporządzonego za 2016 r., wypłatę ekwiwalentu pieniężnego otrzymają członkowie, którzy przez cały ten rok kalendarzowy dokonywali wpłat miesięcznej składki.

W związku z powyższym w dniu 23.03.2018 zostanie przekazana na konto członków PKZP  kwota  w wysokości 200 zł  tzw.  "ZAPOMOGA ŚWIĄTECZNA".

Osoby nie posiadające konta, zgłoszą się po odbiór w/w kwoty zapomogi do kasy w Rektoracie SUM, Katowice, ul. Poniatowskiego 15.


Zarząd PKZP

 


 

 

UPRZEJMIE INFORMUJEMY:

 WNIOSKI O POŻYCZKĘ BĘDĄ PRZYJMOWANE
 DO OSTATNIEGO DNIA MIESIĄCA POPRZEDZAJĄCEGO POSIEDZENIE KOMISJI PKZP.

 WNIOSKI SKŁADANE PO W/W TERMINIE BĘDĄ ROZPATRYWANE
 NA NASTĘPNYM POSIEDZENIU KOMISJI.

 

Podstawowe kwoty wolne od potrąceń w 2018r

W zależności od wymiaru etatu lub zastosowania kosztów uzyskania przychodu i kwoty wolnej od podatku (tzw.ulgi), podstawowe kwoty wolne od potrąceń w 2018 r. wynoszą:

Wynagrodzenie minimalne

Przy zastosowaniu podstawowych kosztów i kwoty zmniejszającej podatek

Przy zastosowaniu podstawowych kosztów i bez stosowania kwoty zmniejszającej podatek

Przy zastosowaniu podwyższonych kosztów i kwoty zmniejszającej podatek

Przy zastosowaniu podwyższonych kosztów i bez stosowania kwoty zmniejszającej podatek

wymiar etatu

pełny etat

1 530,00

1 483,00

1 535,00

1 488,00

3/4

1 147,50

1 112,25

1 151,25

1 116,00

1/2

765,00

741,50

767,50

744,00

1/4

382,50

370,75

383,75

372,00

1/3

510,00

494,33

511,67

496,00

Wynagrodzenie minimalne

Przy zastosowaniu podstawowych kosztów i kwoty zmniejszającej podatek

Przy zastosowaniu podstawowych kosztów i bez stosowania kwoty zmniejszającej podatek

Przy zastosowaniu podwyższonych kosztów i kwoty zmniejszającej podatek

Przy zastosowaniu podwyższonych kosztów i bez stosowania kwoty zmniejszającej podatek

wymiar etatu

 

 

 

 

pełny etat

1 530,00

1 483,00

1 535,00

1 488,00

3/4

1 147,50

1 112,25

1 151,25

1 116,00

1/2

765,00

741,50

767,50

744,00

1/4

382,50

370,75

383,75

372,00

1/3

510,00

494,33

511,67

496,00

 

 

Numer konta Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej
ING BANK ŚLĄSKI 69 1050 1214 1000 0022 4376 8237

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAPOMÓG PRZYZNAWANYCH
W PRACOWNICZEJ KASIE ZAPOMOGOWO – POŻYCZKOWEJ

 

W przedmiocie wykładni przepisów Statutu PKZP SUM w Katowicach, w zakresie dotyczącym Funduszu zapomogowego i przyznawania zapomóg członkom PKZP, Zarząd podaje co następuje. Zapomogi członkom PKZP przyznawane są wyłącznie w razie szczególnych wydarzeń losowych, na podstawie § 30.1 Statutu PKZP. Przez szczególne wydarzenie losowe rozumie się:

 • indywidualne zdarzenia losowemożna rozumieć przez to: wszelkie nagłe, niespodziewane, pojedyncze zdarzenia wywołane przyczynami zewnętrznymi, których nie można przewidzieć, a które są niezależne od woli człowieka- nawet przy zachowaniu należytej ostrożności, takie jak np. kradzieże, włamania, zniszczenie domu lub mieszkania spowodowane zalaniem wodą lub pożarem, nieszczęśliwe wypadki powodujące uszczerbek na zdrowiu, śmierć członka rodziny;

a także

 • długotrwałe chorobynależy rozumieć przez to choroby wymagające długotrwałego leczenia w sposób ciągły lub przez długi okres czasu, takie jak np. choroby przewlekłe, nieuleczalne, wrodzone.

W innych przypadkach, nieokreślonych powyżej Zarząd zapomóg nie udziela.

Ponadto opierając się na Dz.U. Nr 100 p.502 z 1991 roku i Dz.U. Nr 14 p.176. z 2000 art.21 ust.1 pkt 26 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 VII 1991, informujemy, iż wolne od podatku dochodowego są zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2 280 zł.  

 

Akty prawne PKZP

 

 1. Statut obowiązujący od 24.09.2009r. doc po zmnianach 10.04.2013r. z póź. zm.
 2. Regulamin Funduszu Zapomogowego doc 
 3. Zasady członkostwa w PKZP 2015 doc

 

Komisja PKZP

 

Komisja PKZP na okres 2014-2019

 

 1.  Aneta Wójcik -przew. 
 2.  Jolanta Kempny- zastępca przew.
 3.  Janina Sypek- sekretarz
 4.  Gabriela Zębala - skarbnik
 5.  Małgorzata Aptekorz -członek
 6.  Barbara Magiera-członek
 7.  Piotr Sobel-członek
 8.  Adam Wolski- członek
 9.  Joanna Polczyk               od X 2017r - członek
 10.  Wiesława Sip-Budych     od X 2017r - członek

 

Kontakt

 

Przewodnicząca PKZP: dr n. biol. Aneta Wójcik tel. 32 208 8460

Księgowa: PKZP  mgr  Patrycja Kornes
Rektorat SUM; Katowice, ul. Poniatowskiego 15
IV piętro - pokój 417   tel. 32 208 3629  


 

Terminy posiedzeń Komisji PKZP

Uprzejmie informujemy, iż kolejne zebrania Komisji PKZP w roku 2019 odbędą się o godz 10:00 w następujących terminach:

7.10.2019
4.11.2019
2.12.2019
13.01.2020

 

 

 

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia medyczna. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

Deklaracja dostępności

SUM © 2016-2020

 

 

 

logo sum

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.