I. Studenci Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach mogą korzystać z następujących świadczeń pomocy materialnej:

 • stypendium socjalnego lub stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości
 • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
 • zapomogi
 • stypendium Rektora dla najlepszych studentów
 • stypendium  ministra za wybitne osiągnięcia

 

Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2018/2019 

Pliki do pobrania:

° 20180628 (1) Wskazówki dotyczące wypełniania wniosków studentów.pdf [197.92Kb]  Wskazówki dotyczące wypełniania wniosków studentów - plik PDF 
° 20180628 (2) Wniosek o przyznanie stypendium ministra studentowi - AKTYWNY FORMULARZ.docx [51.66Kb] Wniosek o przyznanie stypendium studentowi – AKTYWNY FORMULARZ - plik doc 
° 20180628 (3) Wniosek o przyznanie stypendium WZÓR.rtf [168.00Kb] Wniosek o przyznanie stypendium - plik rtf

 

 

II. Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok  akademicki 2017/2018


Pliki do pobrania

 

III. STYPENDIA W ROKU AKADEMICKIM 2018/19

Od 1 października 2017 r. obowiązuje NOWY Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, który stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 113/2017 z dnia 31.07.2017 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zmieniającego Zarządzenie Nr 13/2007 z dnia 24.01.2007 r. z późn. zm. w sprawie: wprowadzenia „Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach”

Terminy i miejsca składania wniosków o stypendia:
·  Stypendium socjalne:

- studenci I roku studiów składają wnioski o przyznanie stypendium socjalnego najpóźniej do dnia 30 września 2018 r.
- studenci pozostałych lat studiów składają wnioski o przyznanie stypendium socjalnego najpóźniej do dnia 15 września 2018 r.
Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Zespołach ds. pomocy materialnej lub Stanowiskach ds. pomocy materialnej w Dziekanatach poszczególnych Wydziałów.

·  Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
- studenci I roku studiów składają wnioski o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych najpóźniej do dnia 30 września 2018 r.
- studenci pozostałych lat studiów składają wnioski o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych najpóźniej do dnia 15 września 2018 r.
Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Zespołach ds. pomocy materialnej lub Stanowiskach ds. pomocy materialnej w Dziekanatach poszczególnych Wydziałów.

·  Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Stypendium Rektora może otrzymać student, który uzyskał w poprzednim roku akademickim średnią ocen nie mniejszą niż 4,01 lub osiągniecia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

    Wnioski mogą składać:
            - studenci, którzy zaliczyli rok studiów  i są wpisani na kolejny rok akademicki;
            - studenci pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia;
            - studenci przyjęci na pierwszy rok studiów roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o którym mowa w przepisach o systemie oświaty.

Wnioski należy składać najpóźniej do dnia 6 października 2018 r. w Dziekanatach poszczególnych Wydziałów wraz z dokumentami potwierdzającymi uzyskane osiągnięcia, podpisami właściwych osób potwierdzającymi osiągnięcia oraz oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 8 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach tj. oświadczeniem studenta o pobieraniu świadczeń pomocy materialnej tylko na jednym kierunku oraz tylko na jednej Uczelni. 

 

 


KOMUNIKAT W  SPRAWIE STYPENDIUM REKTORA
DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

 

 

Informujemy, że nowy Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, który stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 113/2017 z dnia 31.07.2017 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zmieniającego Zarządzenie Nr 13/2007 z dnia 24.01.2007 r. z późn. zm. w sprawie: wprowadzenia „Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach”, nie wprowadza zmian co do rodzaju osiągnieć, za które student może otrzymać stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

Zgodnie z propozycją Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, zostały wprowadzone od roku akademickiego 2017/2018 zmiany co do wagi punktów za poszczególne rodzaje osiągnięć.

Propozycje zmian w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej dla studentów SUM, uwzględniają postulaty przekazane RUSS przez przedstawicieli poszczególnych lat i kierunków studiów.

Zgodnie z art. 186 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, szczegółowy regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów, w tym szczegółowe kryteria i tryb udzielania świadczeń pomocy materialnej dla studentów, sposób wyłaniania studentów mogących otrzymać stypendium rektora dla najlepszych studentów, wzory wniosków o przyznanie świadczeń, wzór oświadczenia o niepobieraniu świadczeń na innym kierunku studiów oraz sposób udokumentowania sytuacji materialnej ustala rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego.

Zachęcamy studentów do zapoznania się z nowym Regulaminem i składania wniosków o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów, w terminie do 6 października 2017 r. w Dziekanatach poszczególnych wydziałów.

 

 

IV. LISTY RANKINGOWE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

 

V. DOKUMENTY I REGULACJE PRAWNE

  Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów SUM - obowiązujący od 1 października 2017 r. .
 1. Wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej
 2. Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów
 3. Wniosek o przyznanie zapomogi
 4. Zasady dokumentowania dochodu i jego ustalania
 5. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie członka rodziny
 6. Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegajacego opodatkowaniu podatkiem dochodowym
 7. Oświadczenie o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności osób rozliczajacych się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 8. Oświadczenie
 9. Oświadczenie studenta do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości
 10. Wykaz rodzajów osiągnięć za które student może otrzymać stypendium Rektora dla najlepszych studentów oraz przypisanych im wartości punktowych
 11. Oświadczenie członka rodziny o niezarejestrowaniu w Urzędzie Pracy i nieuzyskiwaniu żadnych dochodów
 12. Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu
 13. Oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców