Uwaga studenci nowy Regulamin pomocy materialnej dla studentów SUM wraz z załącznikami na rok akademicki 2019/2020 do pobrania – link poniżej

 


 

 

UWAGA!!!!
STUDENCI WYDZIAŁU NAUK o ZDROWIU W KATOWICACH ŚLASKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH
UBIEGAJĄCY SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

terminy składania wniosków:
• stypendium socjalnego do 15 września br.
• stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości do 15 września br.
• stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych do 15 września br.
• zapomogi w szczególnych przypadkach nie częściej niż dwa razy w roku
wnioski należy złożyć:

w DZIEKANACIE WYDZIAŁU LEKARSKIEGO W KATOWICACH

40-752 Katowice, ul. Medyków 18, pokój nr 1, parter, lub (32) 20 88 666


Studenci I roku (nowo - przyjęci) składają wnioski o przyznanie pomocy materialnej w terminie do 30 września br.
Studenci ubiegający się o pomoc materialną do wniosku dołączają załączniki wymienione na stronie internetowej Uczelni, www.sum.edu.pl, które są dostępne w zakładce studenci – więcej – pomoc socjalna i stypendia - dokumenty i regulacje prawne 2019/2020 oraz dodatkowe zaświadczenia wymienione w załączniku nr 5 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów SUM – „Zasady dokumentowania dochodu i jego ustalania” w zależności od indywidualnej sytuacji w rodzinie studenta , a także inne dokumenty na żądanie właściwego organu.

Prosimy o osobiste składanie wniosków!
Przyjmujemy wyłącznie wnioski kompletne!
UWAGA !!!!!!

W CELU USPRAWNIENIA PRZYJMOWANIA WNIOSKU O STYPENDIUM NALEŻY PRZED ZŁOŻENIEM SPRAWDZIĆ CZY WSZYSTKIE WYMAGANE POLA WE WNIOSKU I ZAŁĄCZNIKACH SĄ UZUPEŁNIONE. SZCZEGÓLNIE NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA: PODPISY, DATY I UZUPEŁNIONĄ TABELKĘ ZŁOŻONYCH DOKUMENTÓW.
DOKUMENTY NALEŻY UŁOŻYĆ WEDŁUG KOLEJNOŚCI OSÓB WPISANYCH WE WNIOSKU.

NIE PRZYJMUJEMY ZGŁOSZEŃ TELEFONICZNIE ORAZ E-MAIL