Uwaga studenci nowy Regulamin pomocy materialnej dla studentów SUM wraz z załącznikami na rok akademicki 2019/2020 do pobrania 


Zarządzenie 143/2019 w sprawie: wprowadzenia "Regulaminu przyznawania Świadczeń dla studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach"


 

W ramach pomocy materialnej studenci Wydziału Lekarskiego w Katowicach mogą ubiegać się o następujące świadczenia:

  • stypendium socjalne – może być przyznane studentowi będącemu w trudnej sytuacji materialnej. Wysokość stypendium socjalnego przyznanego studentowi zależy od wysokości miesięcznego dochodu przypadającego na członka rodziny studenta. Wysokość dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne oraz wysokość stypendium ustala Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego,
  • stypendium socjalne o zwiększonej wysokości – o przyznanie może starać się student studiów stacjonarnych i zamiejscowy tzn., którego miejsce zamieszkania nie jest wymienione w wykazie miast i gmin stanowiącym załącznik nr. 8 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom SUM. Stypendium można uzyskać w przypadku zamieszkania w domu studenckim lub innym obiekcie niż dom studencki, w sytuacji, gdy codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwia lub utrudnia w znacznym stopniu studiowanie, a także w sytuacji zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki,
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych – może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu, a wysokość stypendium jest zróżnicowana w zależności od stopnia niepełnosprawności,
  • zapomoga – jest formą doraźnej pomocy dla studenta, który z przyczyn losowych znalazł się w trudnej sytuacji materialnej. Zapomoga może być przyznana w szczególności w przypadku śmierci najbliższych członków rodziny studenta, ciężkiej choroby studenta lub  członka rodziny, klęski żywiołowej i innych. Student może otrzymać zapomogę nie częściej niż dwa razy w roku akademickim,
  • stypendium Rektora dla najlepszych studentów – o przyznanie mogą starać się studenci, którzy zaliczyli I rok studiów lub studiują na I roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych nie później niż w ciągu  roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, którzy uzyskali wysoką średnią (co najmniej 4,01) lub posiadają osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Stypendium Rektora może otrzymać nie więcej niż 10% liczby studentów każdego kierunku studiów prowadzonego w uczelni,
  • stypendium Ministra za osiągnięcia w nauce,
  • stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia naukowe,
  • stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia artystyczne lub sportowe.

 Regulamin przyznawania stypendium, terminy, miejsce składania wniosków o stypendia, a także wnioski, które należy złożyć, można znaleźć na stronie internetowej Uczelni www.sum.edu.pl w zakładce studenci → więcej → pomoc socjalna i stypendia.