W ramach pomocy materialnej studenci Wydziału mogą ubiegać się o następujące świadczenia:

  1. stypendium socjalne – może być przyznane studentowi będącemu w trudnej sytuacji materialnej. Wysokość stypendium socjalnego przyznanego studentowi zależy od wysokości miesięcznego dochodu przypadającego na członka rodziny studenta. Wysokość dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającą studenta do ubiegania się o stypendium socjalne oraz wysokość stypendiów ustala Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego,
  2. stypendium socjalne w zwiększonej wysokości – student może otrzymać w sytuacji zamieszkania w domu studenckim lub w innym obiekcie niż dom studencki, w sytuacji, gdy codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwia lub utrudnia w znacznym stopniu studiowanie a także w sytuacji zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki,
  3. stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych – może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu, a wysokość stypendium jest zróżnicowana w zależności od stopnia niepełnosprawności,
  4. zapomoga - jest formą doraźnej pomocy dla studenta, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Zapomoga może być przyznana w szczególności w przypadku śmierci najbliższych członków rodziny studenta, ciężkiej choroby studenta lub członka rodziny studenta, klęski żywiołowej i innych. Student może otrzymać zapomogę nie częściej niż dwa razy w roku akademickim,
  5. stypendium Rektora dla najlepszych studentów – przyznawane dopiero po zaliczeniu I roku studiów, studentom, którzy uzyskali wysoką średnią ocen lub posiadają osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Stypendium Rektora może otrzymać nie więcej niż 10% liczby studentów każdego kierunku studiów prowadzonego w Uczelni,
  6. stypendium ministra za osiągnięcia w nauce,
  7. stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe.

Regulamin przyznawania stypendium, terminy, miejsca składania wniosków o stypendia, a także wnioski, które należy złożyć można znaleźć na stronie internetowej Uczelni www.sum.edu.pl w zakładce Studenci.