image Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Kandydat

Biznes

Kontakt

En / Ru

Szukaj

 
 
Zmiana rozmiaru tekstu:

Opis kierunku

POŁOŻNICTWO- studia II stopnia, niestacjonarne

Limit miejsc w roku akademickim 2016/2017: 80 miejsc

Jak długo trwają studia:  4 semestry

Gdzie i jak są realizowane zajęcia:

 Zajęcia odbywać się będą w formie wykładów, seminariów i ćwiczeń, w tym ćwiczeń praktycznych w szpitalach i pracowniach kształcenia kierunkowego pod nadzorem wykładowcy oraz praktyk zawodowych.

Wykłady i ćwiczenia będą się odbywać w bardzo dobrze przygotowanych salach wykładowych i pracowniach kierunkowych, dysponujących nowoczesnym wyposażeniem dydaktycznym i multimedialnym.

 

II.                Charakterystyka kierunku

 

 Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach od lat kształci wysoko wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinie położnictwa, a wiedza
i doświadczenie absolwentów są doceniane nie tylko w Polsce, ale także za granicą. Podczas wykładów i zajęć praktycznych studenci zdobywają  najbardziej aktualną wiedzę z zakresu medycyny ogólnej, poznają położnictwo od strony praktycznej oraz poznają specyfikę pracy w placówkach ochrony zdrowia. Umiejętności praktyczne przekazują nauczyciele akademiccy z dużym doświadczeniem zawodowym i bogatym naukowym dorobkiem. Prowadzone przez nich zajęcia są zgodne obowiązującymi trendami i zawsze nadążają za nowościami w świecie położnictwa.

Studia II stopnia na kierunku położnictwo stanowią kontynuację edukacji rozpoczętej na studiach I stopnia oraz podnoszą jakość uzyskanej dotąd wiedzy praktycznej, wzbogacając ją o elementy z zakresu administrowania i nadzoru nad opieką położniczo-ginekologiczną
i pielęgniarską.

Podczas studiów, student zdobywa ogólną wiedzę  medyczną oraz wiedzę szczegółową
z zakresu położnictwa. Jest przygotowywany do samodzielnego wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta uwzględniającego poszanowanie i respektowanie jego praw, a także umiejętności w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki i profesjonalnej opieki położniczo-ginekologicznej – przedkoncepcyjnej, prenatalnej, perinatalnej oraz w okresie przekwitania i senium. Zdobywa umiejętności rozpoznawania i monitorowania ciąży prawidłowej, samodzielnego przyjęcia porodu siłami natury oraz wykrywania stanów odbiegających od normy u matki i dziecka
w okresie ciąży, porodu i połogu.

Student jest przygotowywany do przekazywania wiedzy na temat rozrodu i metod planowania rodziny – w okresie dojrzewania i przedkoncepcyjnym – w aspekcie biologicznym, wychowawczym, społecznym oraz ochrony macierzyństwa i ojcostwa (podjęcie pracy w szkolnictwie wymaga ukończenia specjalności nauczycielskiej – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Student kierunku położnictwo zdobywa umiejętności wykonywania świadczeń zdrowotnych wobec:

·         kobiety i jej rodziny;

·         kobiety ciężarnej;

·         kobiety rodzącej

·         położnicy i noworodka

Student położnictwa zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu medycyny perinatalnej, postępowania profilaktycznego i pielęgnacyjnego w odniesieniu do kobiety ciężarnej, rodzącej oraz noworodka w pierwszych dniach jego życia.
Dzięki nabytym umiejętnościom położny/położna ma wpływ na jakość życia rodziny. Nauczycie się profesjonalnej opieki nad kobietą w czasie ciąży, porodu i połogu fizjologicznego.

Pracownie wyposażone są w profesjonalne środki dydaktyczne: fantomy, modele, symulatory i sprzęt medyczny, które pozwalają na praktyczny trening wszystkich czynności przedporodowych, porodowych i poporodowych oraz postępowania w stanach zagrożenia życia matki i dziecka w trakcie porodu i po porodzie. Wyposażenie pracowni będzie przydatne również w nauce umiejętności pielęgnowania kobiety ciężarnej, rodzącej, położnicy, chorej ginekologicznie i dziecka w warunkach szpitalnych i pozaszpitalnych.

Studenci mają możliwość opanowania języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz języka specjalistycznego z zakresu medycyny, niezbędnego do wykonywania zawodu położnej.

Kierunek posiada akredytację Krajowej Rady Szkolnictwa Medycznego.

A co po studiach

Zawód położnej/położnego pozwala na pomoc kobiecie w najważniejszych i zarazem bardzo trudnych dla niej momentach życia. Młodzi specjaliści położnicy są poszukiwani z powodu wysokiej średniej wieku aktywnego zawodowo personelu położniczego, a także z powodu migracji zawodowej. Praca położnej jest często trudna, tak pod względem emocjonalnym, jak i fizycznym, jednak przynosi wielką satysfakcję. Jest idealna przede wszystkim dla osób aktywnych i lubiących pracę z ludźmi, charakteryzujących się empatią.

Osoby, które uzyskały stopień magistra z położnictwa są w pełni przygotowane do samodzielnego wykonywania zawodu połoznika. Absolwenci studiów II stopnia są w pełni przygotowani do wykonywania zawodu położnika, który wdraża najnowsze metody i techniki w wykonywanym zawodzie, a także podejmuje się nowych rozwiązań organizacyjnych oraz wyznacza kierunki podejmowanych badań naukowych swojej dziedziny. Mogą opiekować się kobietą ciężarną i jej rodziną, rodzącą i noworodkiem w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki i profesjonalnej opieki położniczo-ginekologicznej. Posiadają umiejętności rozpoznawania i monitorowania ciąży prawidłowej, samodzielnego przyjęcia porodu siłami natury oraz wykrywania stanów odbiegających od normy u matki i dziecka w okresie ciąży, porodu i połogu. Są przygotowane do przekazywania wiedzy na temat porodu i metod planowania rodziny (w okresie dojrzewania i przedkoncepcyjnym) w aspekcie biologicznym, wychowawczym, społecznym oraz ochrony macierzyństwa i ojcostwa. Po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu położnej/położnego mogą pracować w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej – w tym w lecznictwie zamkniętym oraz specjalistycznej ambulatoryjnej i podstawowej opiece zdrowotnej.

Absolwent kierunku położnictwo jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu oraz do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w:

·         szpitalach,

·         zakładach podstawowej opieki zdrowotnej,

·         zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, Szpitalach, na oddziałach położniczych i ginekologicznych

·         prywatnych i publicznych ośrodkach opieki zdrowotnej

  • urzędach i instytucjach państwowych i samorządowych działających w dziedzinie położnictwa i ochrony zdrowia,
  • instytucjach badawczych i w ośrodkach badawczo-rozwojowych,
  • instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu nauk medycznych

Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się  językiem specjalistycznym z zakresu opieki położniczo-ginekologicznej.

Podjęcie pracy w szkolnictwie wymaga ukończenia specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).  

 

Kierunek realizowany jest przez:

Wydział Nauk o  Zdrowiu w Katowicach

ul. Medyków 12, Katowice 40-752

Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: (+48 32) 32 208 88 11

 

Podstawa przyjęcia

Przyjęcia kandydatów odbywać się będą na podstawie posiadania dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz uzyskania odpowiedniej liczby punktów w konkursie średniej ocen wynikających z przebiegu studiów pierwszego stopnia i udokumentowanej działalności naukowej (opublikowane pełno tekstowe artykuły, aktywny udział w STN, zjazdach i konferencjach) oraz uczestnictwo w programach Erasmus/MOSTUM, udokumentowane stosownym zaświadczeniem wydanym przez Uczelnię.

           

O kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym

 

Zasady obliczania średniej ocen wynikających z przebiegu studiów pierwszego stopnia oraz działaności naukowej i uczestnictwa w programie wymiany:

 

Średnią ocen z przebiegu studiów I stopnia stanowi – średnia arytmetyczna, wydawana przez uczelnię w postaci zaświadczenia

 

Zasady i tryb rekrutacji

 

1.      Wszystkie informacje związane z przebiegiem postępowania rekrutacyjnego
(w tym terminy rekrutacji) będą umieszczane na stronie internetowej Uczelni (www.sum.edu.pl). Kandydaci zobowiązani są do zapoznawania się na bieżąco
z informacjami podawanymi przez Uczelnię, pod rygorem negatywnych skutków dla kandydata.

 

2.      Do postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach może być dopuszczona osoba, która:

1)   zarejestrowała się w terminie wyznaczonym przez Uczelnię w systemie internetowej rejestracji kandydatów,

2)   dokonała wpłaty opłaty rekrutacyjnej w terminie wyznaczonym przez Uczelnię,
w wysokości ustalonej przez Rektora,

3)   posiada tytuł licencjata,  

 

3.      Warunkiem przyjęcia na studia w SUM kandydatów, którzy przystępowali do postępowania rekrutacyjnego w innej uczelni w kraju, jest spełnienie kryteriów rekrutacji obowiązujących w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.

4.      Na zasadach obowiązujących obywateli polskich postępowaniu rekrutacyjnemu podlegają cudzoziemcy, o których mowa w art. 43 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.., natomiast inni Cudzoziemcy  mogą studiować na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

5.      O kolejności umieszczania na liście rankingowej decydować będzie data złożenia podania w elektronicznym systemie rekrutacji i dokonania opłaty rekrutacyjnej.

6.      Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia w kolejnych listach rankingowych z powodu wyczerpania limitu miejsc, stanowią grupę rezerwową na dany kierunek i formę studiów. W przypadku skreślenia kandydata z listy rankingowej i zwolnienia miejsca na liście przyjętych, osoby z listy rezerwowej mogą zostać zakwalifikowane do przyjęcia na studia zgodnie z kolejnością umieszczenia na liście rankingowej, wynikającą z sumy punktów uzyskanej w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

7.      Kandydaci na studia mają możliwość brania udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym na dowolną liczbę kierunków studiów jednocześnie.

 

8.      Osoby studiujące na danym kierunku studiów stacjonarnych w SUM, nie mogą aplikować na ten sam kierunek studiów stacjonarnych.

 

Jak się zrekrutować

 

1.        Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia na dany kierunek zobowiązane
są w terminach podanych przez Uczelnię do:

1)        dokonania elektronicznej rejestracji przez stronę internetową Uczelni www.sum.edu.pl,

2)        dokonania opłaty rekrutacyjnej.

 

2.        Termin dokonania opłaty rekrutacyjnej uważa się za dotrzymany, w przypadku wpływu środków na rachunek bankowy Uczelni.

 

3.        W ramach elektronicznej rejestracji kandydaci zobowiązani są do zalogowania się na swoje konto w elektronicznym systemie rekrutacji oraz wprowadzenia wymaganych systemem danych, w tym uzupełnienia wyników egzaminu maturalnego, egzaminu wstępnego lub innych punktów stanowiących podstawę przyjęcia na dany kierunek studiów, w terminie podanym przez Uczelnię.

Na podstawie podanych przez kandydatów wyników, zostaną sporządzone listy rankingowe.

 

4.        Kandydaci, którzy nie wprowadzą wyników w wyznaczonym terminie lub dokonają błędnego ich wprowadzenia, nie będą uczestniczyli w dalszym toku postępowania rekrutacyjnego.

 

5.        Wyniki postępowania rekrutacyjnego (pierwsze oraz ewentualne kolejne listy rankingowe) zostaną podane do wiadomości przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń poszczególnych wydziałów oraz będą dostępne po zalogowaniu się przez kandydata na swoje konto w elektronicznym systemie rekrutacji.

 

6.        Warunkiem przyjęcia na I rok studiów jest uzyskanie lokaty na liście rankingowej mieszczącej się w limicie przyjęć na dany kierunek i formę studiów oraz złożenie pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok) na danym kierunku w terminie wskazanym przez Wydziałową Komisję, wraz z niżej wymienionymi dokumentami:

1)             wydrukowanym i własnoręcznie podpisanym podaniem o przyjęcie na pierwszy rok studiów,

2)             dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej

3)             poświadczoną przez Uczelnię lub inną instytucję kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu),

4)             1 kolorowe zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm ( podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem, numerem PESEL),

5)             Dowodem wpłaty:

- za legitymację studencką opłata wynosi 17 zł . Nie dotyczy absolwentów SUM w Katowicach którzy posiadają legitymację studencką , a nie zwrócili jej do Dziekanatu – nie mają obowiązku wyrabiania nowej.

- za duplikat legitymacji studenckiej w wysokości 25,50 zł . Dotyczy absolwentów SUM w Katowicach, którzy nie posiadają legitymacji i nie zwrócili jej do Dziekanatu – mają obowiązek wyrobienia duplikatu

Wyżej wymienionych wpłat dokonać można w kasie :

Ul Medyków 18 w Katowicach Ligocie

lub przelewem:

na nr konta 40 1050 1214 1000 0007 0000 9103 ING Bank Śląski

w tytule należy podać : imię i nazwisko kandydata, kierunek studiów, opłata za legitymację.

 

6)      Oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem oraz ich kserokopiami. Kandydaci którzy nie posiadają jeszcze dyplomu i suplementu ukończenia studiów I stopnia zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego . Po otrzymaniu dyplomu oraz suplementu Kandydat zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczenia w/w dokumentów pod rygorem skreślenia z listy przyjętych. 

7)      Dokumenty potwierdzające  osiągnięcia naukowe Kandydata ( kserokopia i oryginał do wglądu)

8)      Zaświadczenie z Dziekanatu o uzyskanej średniej ocen z przebiegu studiów I stopnia

 

9)      Kandydaci na studia, zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, wydanego przez lekarza medycyny pracy w dniu składania dokumentów w Dziekanacie

 

7.        Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w białej wiązanej teczce opisanej zgodnie ze wzorem (wzór poniżej). Dopuszcza się złożenie dokumentów kandydata oraz pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok) przez osobę posiadającą pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie do podejmowania czynności prawnych w imieniu kandydata.

 

8.        Dokumenty przesłane drogą pocztową nie będą przyjmowane.

 

9.        Niezłożenie deklaracji oraz wymienionych dokumentów w terminie wyznaczonym przez Uczelnię jest równoznaczne z rezygnacją podjęcia studiów i powoduje skreślenie z listy rankingowej.

 

10.    Ujawnienie rozbieżności pomiędzy treścią dokumentów, a danymi przekazanymi drogą elektroniczną spowoduje skreślenie kandydata z listy zakwalifikowanych na studia.

 

WZÓR OPISU TECZKI

 

 

Wydział Nauk o Zdrowiu

w Katowicach

 

 

KIERUNEK ………………

STUDIA STACJONARNE/NIESTACJONARNE

I/ II STOPNIA

 

 

 

Nazwisko i imię

Adres korespondencyjny

z kodem

nr telefonu

 

 


 

 

 

Terminarz rekrutacji

 

Termin rejestracji elektronicznej na wszystkie kierunki studiów niestacjonarnych:

od 06 czerwca 2016 r. do 7 lipca 2016 r. do godz. 23:59

Termin wpływu środków na konto opłaty rekrutacyjnej upływa 7 lipca 2016 r. do godz. 23:59

TERMINY OGŁOSZENIA LISTY RANKINGOWEJ  I SKŁADANIA DOKUMENTÓW  są dostępne w ZAKŁADCE LISTY RANKINGOWE oraz MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW ORAZ GODZINY

 

 

 

 

Opłata rekrutacyjna

 

Wysokość opłaty za postępowanie rekrutacyjne związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2016/2017 wynosi 70zł. Dla kandydatów, którzy wyrażą zgodę na dostarczenie przez Uczelnię decyzji o przyjęciu/nieprzyjęciu na studia w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem ePUAP wynosi  -  60,00 zł.

 

1.        Opłata rekrutacyjna jest wymagana niezależnie od trybu, w jakim kandydat ubiega się.
W przypadku kandydowania na kilka kierunków, a także różne formy i poziomy kształcenia w ramach kierunków, kandydat  wnosi stosowną wielokrotność opłaty rekrutacyjnej.

Opłatę rekrutacyjną wnosi się osobiście w banku, drogą internetową
(przelew elektroniczny) lub za pośrednictwem poczty za każde przystąpienie kandydata do postępowania kwalifikacyjnego.

 

2.        Opłata rekrutacyjna winna zostać dokonana wyłącznie na wygenerowane przez system elektronicznej rekrutacji konto. Każdej rejestracji na studia odpowiada jeden indywidualny dla każdego kandydata numer rachunku bankowego. Wpłat nie można więc dokonać łącznie, należy je wnosić oddzielnie dla każdej rejestracji.

 

3.        Termin dokonania opłaty uważa się za dotrzymany, w przypadku wpływu środków na rachunekbankowy uczelni. Opłata rekrutacyjna musi wpłynąć na konto Uczelni
w terminie do ostatniego dnia rejestracji na studia (liczy się data wpływu środków na konto).

 

4.        W przypadku kandydowania na kilka kierunków, a także różne formy i poziomy kształcenia w ramach kierunków, kandydat wnosi stosowną wielokrotność opłaty rekrutacyjnej.

 

5.        Rejestracja kandydata zostanie potwierdzona w momencie zaksięgowania opłaty rekrutacyjnej i wówczas status na koncie zmieni się na "zweryfikowany".

 

6.        Kandydaci, których opłata rekrutacyjna wpłynie na konto Uczelni po terminach elektronicznej rejestracji nie będą uczestniczyli w dalszym toku postępowania rekrutacyjnego.

 

7.        Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi, z wyłączeniem przypadku, gdy:

-       kierunek studiów nie został uruchomiony,

-       została wniesiona podwójna opłata za ten sam kierunek studiów,

-       kandydat zrezygnował z uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym przed jego zamknięciem,

-       kandydat podczas procesu rejestracji nie dokonał wyboru kierunku studiów, bądź nie uzupełnił punktów stanowiących podstawę przyjęcia na dany kierunek.

Ewentualny zwrot opłaty rekrutacyjnej, następuje wyłącznie na pisemny wniosek kandydata, skierowany do Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

 

Lista rankingowa

 

Wyniki postępowania rekrutacyjnego (pierwsze oraz ewentualne kolejne listy rankingowe) zostaną podane do wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w holu na parterze Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Ligocie ul Medyków 12 oraz będą dostępne po zalogowaniu się przez kandydata na swoje konto w elektronicznym systemie rekrutacji.

 

I lista rankingowa zostanie zamieszczona w dniu  08.07.2016 po godzinie 15.00

II lista rankingowa zostanie zamieszczona w dniu  15.07.2016 po godzinie 15.00

III lista rankingowa zostanie zamieszczona w dniu  22.07.2016 po godzinie 15.00

 

 

Wpis na studia

 

Warunkiem przyjęcia na I rok studiów jest uzyskanie lokaty na liście rankingowej mieszczącej się w limicie przyjęć na dany kierunek i formę studiów oraz złożenie opisanej teczki wraz z konieczną dokumentacją opisaną w zakładce :  „Jak się zrekrutować”   na danym kierunku w terminie wskazanym przez Wydziałową Komisję.

 

 

 

Miejsce złożenia dokumentów i godziny

 

1 lista rankingowa z dnia 08.07.2016 r.

Termin składania dokumentów:

 od  dnia  11.07.2016 r. do dnia 13.07.2016 do godziny 14.00

Miejsce składania dokumentów:

Dziekanat  Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach, ul. Medyków 12, I piętro w godz. 9:00 – 14:00

 

2 lista rankingowa z dnia 15.07.2016 r.

Termin składania dokumentów:

 od  dnia  18.07.2016 r. do dnia 20.07.2016 do godziny 14.00

Miejsce składania dokumentów:

Dziekanat  Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach, ul. Medyków 12, I piętro w godz. 9:00 – 14:00

 

3 lista rankingowa z dnia 22.07.2016 r.

Termin składania dokumentów:

 od  dnia  25.07.2016 r. do dnia 27.07.2016 do godziny 14.00

Miejsce składania dokumentów:

Dziekanat  Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach, ul. Medyków 12, I piętro w godz. 9:00 – 14:00

 

Badania lekarskie

 

Skierowania na badania lekarskie lub uzyskanie pieczątki na wygenerowanych skierowaniach ze strony Rekrutacji, wydawane będą w dniu składania dokumentów w Dziekanacie Wydziały Nauk o Zdrowiu w Katowicach. Zaświadczenie lekarskie kandydat zobowiązany jest dostarczyć w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia dokumentów w Dziekanacie.

 

Badania lekarskie kandydat jest zobowiązany wykonać jak najszybciej i wynik dostarczyć
w terminie wskazanym przez Wydziałową Komisję  (patrz pkt 9 - Jak się zrekrutować).

 

Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, wydaje lekarz medycyny pracy (lekarza spełniającego wymagania kwalifikacyjne, określone w trybie art. 229 § 8 pkt. 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, oz. 94, z późn. zm.).

 

Kandydaci na studia w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach mają możliwość bezpłatnego wykonania badań lekarskich, celem uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, w następujących placówkach

·         NZOZ Przychodnia AGMED – ul. Morcinka 15 -17, 40-124 Katowice;

·         SANTE s.c. Daria Zarębska i Wspólnik – Aleja Wolności 6, 41-219 Sosnowiec;

·         Przychodnia Lekarzy Specjalistów ZDROWIE – ul. Pawła Majnusza 7, 41-800 Zabrze Badania lekarskie

Inne prawidłowe zaświadczenia lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, wydane przez lekarza medycyny pracy (lekarz uprawniony do wykonywania badań profilaktycznych) będą honorowane, lecz badania zrealizowane w innej jednostce niż wskazane powyżej nie będą refundowane przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

 

Zaświadczenie lekarskie powinno być wystawione na formularzu, który zawiera odwołanie do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. 2010 Nr 155, poz.1045) i określa zdolność do podjęcia studiów na określonym kierunku oraz termin ważności zaświadczenia.

 

Komunikaty

 

 

Dane kontaktowe

Dane kontaktowe Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Nauk o Zdrowiu: nr tel. 32 208 85 85.
Telefon będzie czynny w godzinach pracy Komisji, od poniedziałku do piątku w godz. od 9 do 14 od dnia 20.06.2016

Adres email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna mieści się w budynku Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Ligocie, ul Medyków 12 na III piętrze w pokoju 304. Czynna codziennie od godz. 9.00 do 14.00 

 

 

image
 

Wydział Lekarski z OLD - Zabrze

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
image
 

Wydział Lekarski - Katowice

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
image
 

Wydział Farmaceutyczny

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
image
 

Wydział Nauk o Zdrowiu

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe
image
 

Wydział Zdrowia Publicznego

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

SUM © 2016-2018

 

 

 

logo sum bottom

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.