Prace w SUM

Prace nad dostosowaniem regulacji uniwersyteckich do nowej ustawy są prowadzone podczas posiedzeń Senatu oraz w Komisji Rektorskiej ds. opracowania nowego statutu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach powołanej Zarządzeniem Nr 188/2018 z dnia 10.10.2018 r. przez Rektora Uczelni (z późn. zm.)

 

 

Prace w Senacie SUM

Senat SUM podjął już pierwszą Uchwałę, która jest konsekwencją wejścia w życie Ustawy 2.0. Uchwałą Nr 149/2018 z dnia 21 listopada 2018 r. Senat SUM określił sposób powołania i zadania pierwszej Rady Uczelni. Gremium będzie się składać z siedmiu członków, w tym 6 powoływanych przez Senat oraz Przewodniczącego Samorządu Studenckiego Uniwersytetu. Osoby spoza wspólnoty Uczelni stanowić będą 50% składu Rady. Uchwała precyzuje także wymagania wobec kandydatów oraz tryb ich wyboru. Zgłaszanie kandydatur na członka Rady do Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej upływa 8 lutego 2019 r. Treść dokumentu zamieszczono poniżej.

Uchwała Nr 149/2018 z dnia 21 listopada 2018

 

Prace Komisji Rektorskiej ds. opracowania nowego statutu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

W powołanej w październiku 2018 r. wieloosobowej Komisji Rektorskiej złożonej z 56 przedstawicieli społeczności akademickiej: nauczycieli, studentów i doktorantów oraz pracowników administracji, radców prawnych, przewodniczy prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior. Komisja działa w czterech odrębnych Zespołach, które pracują nad propozycjami zapisów do Statutu w przypisanych im obszarach.

 1. Zespół ds. Organizacji, którego zadaniem jest przygotowanie projektu w zakresie m.in. struktury organizacyjnej, organów i kierownictwa (kompetencje, zasady zatrudniania i powołania), jednostek organizacyjnych (zasady tworzenia, przekształcania, znoszenia), administracji i gospodarki Uczelni. Zespołowi przewodniczy prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior.
 2. Zespół ds. Nauki, którego zadaniem jest przygotowanie projektu w zakresie m.in. ewaluacji, publikacji, przyporządkowania uprawnień do nadawania stopnia doktora, doktora habilitowanego do odpowiedniej dyscypliny, nadawania stopni i tytułów naukowych, w tym szkół doktorskich. Zespołowi przewodniczy prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek.
 3. Zespół ds. kształcenia przeddyplomowego oraz podyplomowego z wyłączeniem szkół doktorskich, którego zadaniem jest przygotowanie projektu w zakresie m.in. kształcenia przeddyplomowego, podyplomowego (z wyłączeniem szkół doktorskich), rekrutacji, stypendiów, odpowiedzialności dyscyplinarnej, jakości kształcenia, przyporządkowania kierunków studiów do dziedziny. Zespołowi przewodniczy prof. dr hab. n. med. Bogusław Okopień.
 4. Zespół ds. Pracowniczych, którego zadaniem jest przygotowanie projektu w zakresie m.in. stanowisk, ocen, awansów, konkursów, odpowiedzialności dyscyplinarnej. Zespołowi przewodniczy prof. dr hab. n. med. Barbara Błońska-Fajfrowska.

 

Harmonogram prac zmierzających do uchwalenia statutu:

- styczeń 2019 r.

 • przedstawienie projektu statutu Rektorowi,

- luty 2019 r.

 • przekazanie projektu statutu do konsultacji społeczności akademickiej (za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy w domenie SUM),

- marzec 2019 r.

 • analiza przedstawionych przez członków społeczności akademickiej uwag i postulatów do projektu statutu oraz przedstawienie jej wyników Rektorowi,

- kwiecień 2019 r.

 •   przekazanie projektu do opinii związków zawodowych,
 •   analiza uwag zgłoszonych przez związki zawodowe,
 •   przedstawienie na posiedzeniu Senatu przez Przewodniczącego Komisji planowanych terminów uchwalenia statutu,
 •   przekazanie Rektorowi ostatecznego projektu celem uzyskania opinii Rady Uczelni i włączeniu do porządku obrad, zgodnie z podjętymi przez Senat ustaleniami w zakresie terminów uchwalenia statutu.