Samorząd Studencki Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu


http://samorzadwf.sum.edu.pl/
https://www.facebook.com/SamorzadWFzOML


Skład Wydziałowego Samorządu Studenckiego Wydziału Nauk Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu w roku akademickim 2015/2016
Przewodniczący
Paulina Nowak
Zastępcy
Paweł Pęcak
Katarzyna Dworak

Studenckie Towarzystwa Naukowe


http://stn.sum.edu.pl/
https://www.facebook.com/pages/Studenckie-Towarzystwo-Naukowe-SUM-w-Katowicach/186310174735509?hc_location=timeline


Na Wydziale Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu działają Koła Naukowe, dzięki którym studenci mogą brać udział w pracach naukowo-badawczych prowadzonych przez poszczególne jednostki organizacyjne. Wynikiem pracy studentów są często publikacje, przedstawiane m.in. na Międzynarodowej i Międzywydziałowej Konferencji Naukowej Uczelni Medycznych odbywającej się w miesiącu maju każdego roku w Katowicach-Ligocie.


Obecnie Koła Naukowe działają przy następujących jednostkach organizacyjnych Wydziału:

Katedra i Zakład Chemii Organicznej

Katedra i Zakład Farmacji Fizycznej

Zakład Chemii Ogólnej i Nieorganicznej

Zakład Chemii Analitycznej

K.Z. Farmakognozji i Fitochemii

Katedra i Zakład Toksykologii

Katedra i Zakład Żywności i Żywienia

Katedra i Zakład Chemii i Analizy   Leków

Zakład Higieny, Bioanalizy i Badania Środowiska

Katedra i Zakład Farmakologii

Katedra i Zakład Mikrobiologii i Wirusologii

Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Biomedycznych

Katedra i Zakład Biologii Molekularnej

Zakład Technologii Postaci Leku Katedry Farmacji Stosowanej

Zakład Farmacji Aptecznej

Katedra i Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej

Zakład Parazytologii

Zakład Biotechnologii i Inżynierii Genetycznej

Katedra i Zakład Genetyki Medycznej

Zakład Badań Strukturalnych Skóry Katedry Kosmetologii

Katedra i Zakład Biochemii

Katedra i Zakład Biofarmacji

Młoda Farmacja


http://mloda.farmacja.sum.edu.pl
https://www.facebook.com/mlodafarmacjasosnowiec?fref=ts


Młoda Farmacja to zespół sekcji studenckich Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego przy Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. członkiem Młodej Farmacji Sosnowiec może zostać każdy student Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, a także absolwent do 2 lat po ukończeniu studiów

Młoda Farmacja bierze czynny udział w programie Student Exchange Programme, dzięki któremu studenci mogą odbyć wakacyjne praktyki za granicą na uczelniach całego świata. Organizuje również konferencje naukowe, szkolenia, wykłady oraz uczestniczy w zjazdach i spotkaniach integrujących środowisko farmaceutyczne, m.in. w Zjeździe Młodej Farmacji, Dniu Polskiej Farmacji. Członkowie Młodej Farmacji organizują również i uczestniczą w imprezach o charakterze kulturalnym, towarzyskim i integracyjnym oraz akcjach charytatywnych i prozdrowotnych.
Dokładne informacje nt. Młodej Farmacji można znaleźć na stronie internetowej Uczelni www.sum.edu.pl w zakładce Studenci/Organizacje studenckie.

Śląska Medycyna Laboratoryjna


http://sml.sum.edu.pl/
https://www.facebook.com/slmedlab?fref=ts


Śląska Medycyna Laboratoryjna jest najmłodszą organizacją studencką Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, została powołana w styczniu 2013 r.
Śląska Medycyna Laboratoryjna zrzesza środowisko studentów kierunku analityka medyczna Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, ale swoje miejsce mogą w niej znaleźć również studenci innych kierunków studiów realizowanych na Wydziale. Jej celem działania jest reprezentowanie i dążenie do integracji tego środowiska, a także podkreślanie roli zawodu diagnosty laboratoryjnego i odpowiedzialności jego pracy zawodowej. Śląska Medycyna Laboratoryjna planuje współpracę z innymi tego rodzaju organizacjami działającymi w Polsce.

Studenckie Towarzystwo Farmacji Przemysłowej

 

„Studenckie Towarzystwo Farmacji Przemysłowej” jest organizacją Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach działającą przy Wydziale Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu. Organizacja powstała 15 grudnia 2015 roku na mocy decyzji JM Rektora Przemysława Jałowieckiego. Celem tej organizacji jest działalność w zakresie poszerzania wiedzy i zdobywania umiejętności przydatnych we wszystkich obszarach przemysłu farmaceutycznego. Organizacja realizuje cele poprzez uczestniczenie w spotkaniach i konferencjach o tematyce związanej z rynkiem farmaceutycznym oraz regularne odwiedzanie placówek liderów branży.