• Podstawową formą działalności dydaktycznej UTW WNoZ są wykłady.
  • Tematyka wykładów określana jest przez Radę z uwzględnieniem propozycji Słuchaczy.
  • W przypadku zainteresowania Słuchaczy, UTW WNoZ organizuje również zajęcia praktyczne w małych grupach. Wykłady w UTW WNoZ prowadzą nauczyciele akademiccy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, innych śląskich uczelni wyższych oraz wybitni specjaliści, na zasadach ustalanych odrębnie z tymi osobami lub uczelniami.
  • UTW WNoZ może dla swoich Słuchaczy prowadzić kursy, warsztaty oraz organizować rehabilitację i zajęcia ruchowe.
  • Rok akademicki trwa od 1 października do 30 czerwca i składa się z dwóch semestrów: zimowego – od października do stycznia i letniego – od marca do czerwca oraz przerwy międzysemestralnej i wakacji zimowych, wiosennych i letnich.
  • Szczegółową organizację roku akademickiego określa Kierownik UTW WNoZ.