Wysokość opłat za studia niestacjonarne dla studentów podejmujących naukę
w roku akademickim 2019/2020

 

Wydział Lekarski w Katowicach Wydział Lekarski z Oddziałem lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu

kierunek:

 • lekarski – 33 500 zł za rok; w tym 16 750 zł za semestr zimowy i 16 750 zł za semestr letni
 • lekarsko-dentystyczny – 40 000 zł za rok; w tym 20 000 zł za semestr zimowy i 20 000 zł za semestr letni

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu

kierunek:

 • farmacja – jednolite studia magisterskie – 29 474 zł za rok; w tym 14 737 zł za semestr zimowy i 14 737 zł za semestr letni
 • kosmetologia – studia pierwszego stopnia – 9 440 zł za rok; w tym 4 720 zł za semestr zimowy i 4 720 zł za semestr letni
 • kosmetologia – studia drugiego stopnia – 9 690 zł za rok; w tym 4 845 zł za semestr zimowy i 4 845 zł za semestr letni

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

kierunek:

 • fizjoterapia – studia jednolite magisterskie – 6 200 zł za rok; w tym 3 100 zł za semestr zimowy i 3 100 zł za semestr letni
 • fizjoterapia – studia drugiego stopnia – 6 500 zł za rok; w tym 3 250 zł za semestr zimowy i 3 250 zł za semestr letni
 • położnictwo – studia drugiego stopnia – 6 200 zł za rok; w tym 3 100 zł za semestr zimowy i 3 100 zł za semestr letni
 • pielęgniarstwo – studia drugiego stopnia – 5 700 zł za rok; w tym 2 850 zł za semestr zimowy i 2 850 zł za semestr letni
 • elektroradiologia – studia drugiego stopnia – 10 287 zł rok; w tym w tym za semestr zimowy 5 143,50 zł i za semestr letni 5 143,50

Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu

kierunek:

 • dietetyka – studia pierwszego stopnia – 7 600 zł za rok; w tym 3 800 zł za semestr zimowy i 3 800 za semestr letni
 • dietetyka – studia drugiego stopnia – 6 300 zł za rok; w tym 3 150 zł za semestr zimowy i 3 150 zł za semestr letni
 • zdrowie publiczne – studia pierwszego stopnia - 5 700,- zł, za każdy rok studiów, w tym: za semestr zimowy 2 850,-zł, za semestr letni 2 850,-zł.
 • zdrowie publiczne – studia drugiego stopnia – 5 000 zł za rok; w tym 2 500 zł za semestr zimowy i 2 500 zł za semestr letni

 


 

Cudzoziemcy

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668), opłat za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim, nie pobiera się od:

 1. cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 3. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 przesłanki obligatoryjnego udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną ust. 1 lub art. 186 przesłanki obligatoryjnego udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771);
 4. cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. cudzoziemca – posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;
 6. posiadacza Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
 7. cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 8. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 151 zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych ust. 1 lub art. 151b zezwolenie na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej naukowca ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b dopuszczalność mobilności krótkoterminowej naukowca ust. 1 tej ustawy lub posiadającego wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

Odbywanie studiów przez cudzoziemców bez ponoszenia opłat za kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim wymaga przedłożenia przez studenta dokumentu potwierdzającego okoliczności, o których mowa powyżej.