Opłaty za uczestnictwo w Uniwersytecie Pierwszego Wieku,
działającym przy Wydziale Nauk o Zdrowiu w Katowicach.

Wysokość opłaty za uczestnictwo w Uniwersytecie Pierwszego Wieku, działającym przy Wydziale Nauk o Zdrowiu wynosi 300,00 zł

Słuchacze dokonują opłaty w trzech ratach, w następujących terminach:

  1. I rata do dnia 30 listopada - w wysokości 150,00 zł,
  2. II rata do dnia 31 grudnia - w wysokości 50,00 zł.
  3. III rata do dnia 1 lutego – w wysokości 100,00 zł

 

Wpłata może być dokonana gotówką w kasie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach lub przelewem na konto:

ING Bank Śląski S.A. O/Katowice

40 1050 1214 1000 0007 0000 9103

z podaniem tytułu wpłaty: „Uniwersytet Pierwszego Wieku”

Rodzeństwu, które uczestniczy w zajęciach Uniwersytetu Pierwszego Wieku od roku akademickiego 2014/2015 przysługuje zniżka w wysokości 10% dla każdego dziecka.

W przypadku wniesienia całościowej opłaty w wysokości 300,00 zł do dnia 30 listopada przysługuje zniżka w wysokości 5%.

Zniżki o których mowa powyżej nie sumują się.

Niedokonanie opłaty w powyższych terminach stanowi podstawę do skreślenia z listy Słuchaczy Uniwersytetu Pierwszego Wieku (na podstawie Zarządzenia Rektora nr 123/2012)

Dowód wpłaty za uczestnictwo w Uniwersytecie Pierwszego Wieku winien zostać przedłożony przez Słuchacza w sekretariacie Katedry Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu

Podstawą do udziału w zajęciach jest zawarcie umowy uczestnictwa w Uniwersytecie Pierwszego Wieku na kierunki „Ciało bez tajemnic, pomiędzy Uczelnią a Rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka

 


 

Zarządzenie nr 123/2012 w sprawie wysokości opłaty

Zarządzenie nr 163/2014 w sprawie: wysokości opłaty za uczestnictwo w Uniwersytecie Pierwszego Wieku, działającym przy Wydziale Nauk o Zdrowiu w Katowicach od roku akademickiego 2012/2013