Do zadań Działu Finansowo- księgowego należy prowadzenie całokształtu spraw związanych z ewidencją księgową kont środków pieniężnych i rozrachunków z kontrahentami, rozliczaniem dokumentów stanowiących zobowiązania Uczelni, windykacją należności oraz sporządzaniem sprawozdań finansowych, w tym w szczególności:

 1. kontrola formalna i rachunkowa dokumentów finansowych stanowiących podstawę do zapłaty zobowiązań finansowych Uczelni,
 2. prowadzenie rejestrów:
  • umów stanowiących podstawę zobowiązań uczelni względem kontrahentów zewnętrznych,
  • zobowiązań finansowych Uczelni
  • spraw skierowanych do windykacji,
  • druków ścisłego zarachowania,
 3. naliczanie odsetek od nieterminowo regulowanych należności, różnic kursowych dotyczących płatności dewizowych,
 4. rozliczenia limitów kilometrów w jazdach lokalnych przyznanych pracownikom uczelni, pobranych przez pracowników zaliczek jednorazowych i stałych, delegacji krajowych i zagranicznych,
 5. dokonywanie uzgodnień potwierdzenia sald otrzymanych od zewnętrznych kontrahentów stanowiących zobowiązania uczelni oraz prowadzenie korespondencji z kontrahentami zewnętrznymi w zakresie prawidłowości obciążeń finansowych Uczelni,
 6. inwentaryzacja należności zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 7. lokowanie wolnych środków finansowych na lokatach terminowych,
 8. regulowanie zobowiązań finansowych (krajowych i zagranicznych) w terminach i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie umowami,
 9. współpraca z bankami obsługującymi rachunki bankowe Uczelni,
 10. sporządzanie list inkasowych oraz listów kredytowych,
 11. sporządzanie wezwań do zapłaty należności przeterminowanych,
 12. sporządzanie sprawozdań finansowych.