Termin składania dokumentów nostryfikacyjnych 25-26.02.2019r.

 

Nostryfikacja WLK 2018/2019

Zasady nostryfikacji dyplomów w Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dla lekarzy

Postępowanie w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą określa  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września  2018 roku  ( poz. 1881)

Zasady przeprowadzania postępowania nostryfikacyjnego  dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą reguluje Regulamin procesu nostryfikacyjnego (zał. nr 1, zał. nr 2) przeprowadzanego w Wydziale Lekarskim Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na kierunku lekarskim

 

Dziekanat, ul. Medyków 18,  40-752 Katowice (pokój 106).

Dokumenty potrzebne do rozpoczęcia procesu nostryfikacji:

  1. podanie do Dziekana
  2. ankieta
  3. oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych
  4. oryginał dyplomu uzyskanego za granicą wraz z legalizacją oraz z suplementem;
  5. życiorys w języku polskim (własnoręcznie podpisany);
  6. zaświadczenie ze średnią ocen za studia oraz obowiązującą skalą ocen;
  7. kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość, datę i miejsce urodzenia: paszport, karta pobytu itp. (oryginał do wglądu).
  8. świadectwo, dyplom lub inny dokument na podstawie którego kandydat został przyjęty na studia
  9. oświadczenie o miejscu i dacie urodzenia

Dokumenty wymienione w pkt. 4, 6, 8 winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości.

Uwaga: dokumenty niekompletne nie będą przyjmowane.

Opłata za nostryfikację zgodnie z Zarządzeniem Rektora SUM wynosi 3205,00

Dane do wpłat za nostryfikację:

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
ING Bank Śląski S.A. o/Katowice 
40 1050 1214 1000 0007 0000 9103

W tytule wpłaty proszę wpisać: IMIĘ I NAZWISKO, OPŁATA ZA NOSTRYFIKACJĘ DYPLOMU, WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH

Kontakt tel.: Dziekanat Wydziału Lekarskiego w Katowicach  (+48) 32 208 86 59