ZASADY NOSTRYFIKACJI DYPLOMÓW W WYDZIALE LEKARSKIM Z ODDZIAŁEM LEKARSKO-DENTYSTYCZNYM W ZABRZU ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH DLA LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW


Postępowanie w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz. U. 2018 rok, poz. 1881) oraz Zarządzenie Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Nr 248/2018 z dnia 21.12.2018 r. w sprawie: zasad przeprowadzania procesu nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.
Zasady przeprowadzania postępowania nostryfikacyjnego dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą określa Regulamin procesu nostryfikacyjnego przeprowadzanego w Wydziale Lekarskim z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym

Termin składania dokumentów: 25-26 lutego 2019 r. – Dziekanat Zabrze
pl. Traugutta 2, pokój 411 w godz. 9.00-14.00 (dokumenty niekompletne nie będą przyjmowane)
Wykaz dokumentów wymaganych w procesie nostryfikacji dyplomu lekarza i lekarza dentysty przeprowadzanym w Wydziale Lekarskim z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach

W sprawie uzyskania nostryfikacji dyplomu lekarza lub lekarza-dentysty uzyskanego za granicą, należy złożyć:
podanie do właściwego Dziekana  oraz następujące załączniki:
1) oryginał dyplomu uzyskanego za granicą z apostille (dotyczy dyplomów wydanych przez instytucje działające w systemie edukacji państw będących stroną konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzony w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938, 939) i/lub legalizacja dyplomu dokonana przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej urzędującego w państwie, w którym został uzyskany dyplom, lub przedstawicielstwo dyplomatyczne lub konsularne państwa, w którego systemie edukacji działała instytucja, która wydala dyplom;
2) suplement do dyplomu (wymagane apostille) lub inny dokument umożliwiający ocenę przebiegu studiów, uzyskanych efektów uczenia się i czasu trwania studiów;
3) świadectwo, dyplom lub inny dokument na podstawie, którego kandydat został przyjęty na studia;
4) zaświadczenie, że uczelnia, która wydała dyplom była w dniu wydania dyplomu akredytowaną uczelnią w rozumieniu prawa wewnętrznego państwa, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa;
5) oświadczenie kandydata o miejscu i dacie urodzenia (wzór w załączeniu).
Dokumenty wymienione w pkt od 1) do 4) winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, albo sporządzonego przez zagranicznego tłumacza i poświadczonego przez właściwego konsula RP.

Strona Ministerstwa Sprawiedliwości z listą tłumaczy:
http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/

Wykaz podręczników załącznik nr 2
Opłata nostryfikacyjna zostanie wskazana po ukazaniu się Zarządzenia Rektora SUM
Nr konta do wpłat za nostryfikacje
ING BANK ŚLĄSKI S.A
Nr 91 1050 1214 1000 0022 7104 1234
W tytule wpłaty proszę wpisać: IMIĘ I NAZWISKO, NOSTRYFIKACJA DYPLOMU LEKARZA/ LEKARZA-DENTYSTY

Kontakt tel. 32 37 05 295