image Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Kandydat

Biznes

Kontakt

En / Ru

Szukaj

 
 
Zmiana rozmiaru tekstu:

Opis kierunku

NEUROBIOLOGIA-  studia drugiego stopnia - stacjonarne

Limit miejsc w roku akademickim 2016/2017:   20
Jak długo trwają studia:  4 semestry

Gdzie i jak są realizowane zajęcia:
Zajęcia odbywać się będą w formie wykładów, seminariów i ćwiczeń, w tym ćwiczeń praktycznych w laboratoriach i pracowniach kształcenia kierunkowego pod nadzorem wykładowcy oraz praktyk zawodowych.
Wykłady i ćwiczenia będą się odbywać w bardzo dobrze przygotowanych salach wykładowych i pracowniach kierunkowych, dysponujących nowoczesnym wyposażeniem dydaktycznym i multimedialnym.
Charakterystyka kierunku
Studia na tym kierunku mają charakter interdyscyplinarny, gdyż łączą takie obszary jak:  biologia, biochemia, farmakologia, anatomia, fizjologia oraz psychologia i elementy nauk medycznych. Absolwent posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu neurobiologii, opartą na szerokiej podstawie nauk przyrodniczych.
Głównym przedmiotem zainteresowań neurobiologów jest zrozumienie biologicznych podstaw działania mózgu i pozostałych elementów układu nerwowego, a także podłoża zjawisk psychicznych i zachowania człowieka.
Posiada umiejętność samodzielnego zdobywania nowej wiedzy z różnych obszarów neurobiologii. Ponadto posiada umiejętności praktyczne obejmujące:

 • posługiwanie się metodami i technikami umożliwiającymi udział w realizacji projektów badawczych z zakresu neurobiologii,
 • ocenę struktur mózgu zaangażowanych w procesy poznawcze oraz analizę, ekspresję i kontrolę emocji,
 • ocenę zaburzeń poznawczych, emocji i osobowości u osób z przejściowym lub trwałym uszkodzeniem mózgu.

Opanowanie specjalistycznych metod badawczych może także stanowić podstawę do współpracy absolwenta z lekarzem w zaawansowanych procedurach badawczych z zakresu neurobiologii klinicznej.
Absolwent ma także ukształtowane nawyki ustawicznego kształcenia się i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podjęcia studiów doktoranckich.

A co po studiach
Kompetencje absolwenta umożliwiają mu podjęcie pracy zawodowej w placówkach naukowo-badawczych, instytucjach akademickich oraz firmach zajmujących się badaniami klinicznymi lub dystrybucją sprzętu i odczynników stosowanych w naukach biomedycznych. 
Absolwenci kierunku neurobiologia mogą znaleźć również zatrudnienie w charakterze: nauczycieli oraz, pracowników laboratorium.

Kierunek realizowany jest przez:
Wydział Lekarski w Katowicach
ul. Medyków 18, 40-752 Katowice
Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: (+48 32)   208 86 65

 

Podstawa przyjęcia

Przyjęcia kandydatów odbywać się będą na podstawie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku: biologia, neurobiologia, biotechnologia, kognitywistyka, biofizyka, biochemia, fizyka medyczna, inżynieria biomedyczna, bioinformatyka, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne lub fizjoterapia oraz uzyskania odpowiedniej liczby punktów w konkursie średniej ocen wynikającej z przebiegu studiów pierwszego stopnia i udokumentowanej czynnej działalności w STN.
 
O kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym.
Kandydat podczas dokonywania wpisu na studia dostarcza oryginał zaświadczenia z wyższej uczelni z przedstawioną średnią ocen wynikających z przebiegu studiów pierwszego stopnia.
Za udokumentowaną czynną działalność w Studenckim Towarzystwie Naukowym kandydat otrzymuje dodatkowo -1pkt.

 

Zasady i tryb rekrutacji

 1. Wszystkie informacje związane z przebiegiem postępowania rekrutacyjnego (w tym terminy rekrutacji) będą umieszczane na stronie internetowej Uczelni (www.sum.edu.pl). Kandydaci zobowiązani są do zapoznawania się na bieżąco z informacjami podawanymi przez Uczelnię, pod rygorem negatywnych skutków dla kandydata.
 2. Do postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach może być dopuszczona osoba, która:
  1. Zarejestrowała się w terminie wyznaczonym przez Uczelnię w systemie internetowej rejestracji kandydatów,
  2. dokonała wpłaty opłaty rekrutacyjnej w terminie wyznaczonym przez Uczelnię, w wysokości ustalonej przez Rektora,
  3. posiada tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny – w przypadku osoby, która ubiega się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.
 3. Warunkiem przyjęcia na studia w SUM kandydatów, którzy przystępowali do postępowania rekrutacyjnego w innej uczelni w kraju, jest spełnienie kryteriów rekrutacji obowiązujących w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.
 4. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich postępowaniu rekrutacyjnemu podlegają cudzoziemcy, o których mowa w art. 43 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.., natomiast inni Cudzoziemcy  mogą studiować na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 5. O kolejności umieszczania na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskana w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 6. Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia w kolejnych listach rankingowych z powodu wyczerpania limitu miejsc, stanowią grupę rezerwową na dany kierunek i formę studiów. W przypadku skreślenia kandydata z listy rankingowej i zwolnienia miejsca na liście przyjętych, osoby z listy rezerwowej mogą zostać zakwalifikowane do przyjęcia na studia zgodnie z kolejnością umieszczenia na liście rankingowej, wynikającą z sumy punktów uzyskanej w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 7. Kandydaci na studia mają możliwość brania udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym na dowolną liczbę kierunków studiów jednocześnie.
 8. Osoby studiujące na danym kierunku studiów stacjonarnych w SUM, nie mogą aplikować na ten sam kierunek studiów stacjonarnych.

Jak się zrekrutować

 • Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia na dany kierunek zobowiązane są w terminach podanych przez Uczelnię do:
  1. dokonania elektronicznej rejestracji przez stronę internetową Uczelni   www.sum.edu.pl, 
  2. dokonania opłaty rekrutacyjnej.
 • Termin dokonania opłaty rekrutacyjnej uważa się za dotrzymany, w przypadku wpływu środków na rachunek bankowy Uczelni.

 

W ramach elektronicznej rejestracji kandydaci zobowiązani są do zalogowania się na swoje konto w elektronicznym systemie rekrutacji oraz wprowadzenia wymaganych systemem danych, w tym uzupełnienia średniej ocen wynikających z przebiegu studiów pierwszego stopnia oraz innych punktów stanowiących podstawę przyjęcia na ten kierunek studiów,
(dodatkowy 1 punkt - za udokumentowaną czynną działalność w STN) w terminie podanym przez Uczelnię.
Na podstawie podanych przez kandydatów wyników, zostaną sporządzone listy rankingowe.

 1. Kandydaci, którzy nie wprowadzą wyników w wyznaczonym terminie lub dokonają błędnego ich wprowadzenia, nie będą uczestniczyli w dalszym toku postępowania rekrutacyjnego.
 2. Wyniki postępowania rekrutacyjnego (pierwsze oraz ewentualne kolejne listy rankingowe) zostaną podane do wiadomości przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń poszczególnych wydziałów oraz będą dostępne po zalogowaniu się przez kandydata na swoje konto w elektronicznym systemie rekrutacji.
 3. Warunkiem przyjęcia na I rok studiów jest uzyskanie lokaty na liście rankingowej mieszczącej się w limicie przyjęć na dany kierunek i formę studiów oraz złożenie pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok) na danym kierunku w terminie wskazanym przez Wydziałową Komisję, wraz z niżej wymienionymi dokumentami:
  1. wydrukowanym i własnoręcznie podpisanym podaniem o przyjęcie na pierwszy rok studiów,
  2. wyłącznie oryginałem świadectwa dojrzałości, które zostanie zwrócone kandydatowi po zakończeniu procesu rekrutacji,
  3. oryginałami aneksów do świadectwa dojrzałości (jeżeli dotyczy),
  4. oryginałem lub  odpisem  dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia,
  5. poświadczoną przez uczelnię lub inną instytucję kserokopią dowodu osobistego,
  6. dwoma kolorowymi zdjęciami, podpisanymi na odwrocie imieniem i nazwiskiem.
 4. Kandydaci na studia drugiego stopnia składają dodatkowo oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia
 5. Kandydaci na studia stacjonarne składają dodatkowo oświadczenie o podjęciu studiów   na   kolejnym kierunku studiów stacjonarnych w uczelni publicznej
 6. Kandydaci na studia, zobowiązani są do dostarczenia w terminie wskazanym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną, zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, wydanego przez lekarza medycyny pracy.
 7. Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście. Dopuszcza się złożenie dokumentów kandydata oraz pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok) przez osobę posiadającą pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie do podejmowania czynności prawnych w imieniu kandydata.
 8. Dokumenty przesłane drogą pocztową nie będą przyjmowane.
 9. Niezłożenie deklaracji oraz wymienionych dokumentów wymienionych w ust.6-8 w terminie wyznaczonym przez Uczelnię jest równoznaczne z rezygnacją podjęcia studiów i powoduje skreślenie z listy rankingowej.
 10. Ujawnienie rozbieżności pomiędzy treścią dokumentów, a danymi przekazanymi drogą elektroniczną spowoduje skreślenie kandydata z listy zakwalifikowanych na studia.

Terminarz rekrutacji

 

Termin rejestracji kandydatów, dokonanie opłaty rekrutacyjnej i wpisanie średniej ocen z przebiegu studiów I stopnia oraz osiągnięć w pracy STN

od 27 czerwca 2016r. -  do 31 sierpnia 2016r.

 

Opłata rekrutacyjna

Wysokość opłaty za postępowanie rekrutacyjne związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2016/2017 wynosi 70zł. a dla kandydatów, którzy wyrażą zgodę na dostarczenie przez Uczelnię decyzji o przyjęciu/nieprzyjęciu na studia w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem ePUAP wynosi  -  60,00 zł.

 1. W przypadku kandydowania na kilka kierunków, a także różne formy i poziomy kształcenia w ramach kierunków, kandydat  wnosi stosowną wielokrotność opłaty rekrutacyjnej. Opłatę rekrutacyjną wnosi się osobiście w banku, drogą internetową (przelew elektroniczny) lub za pośrednictwem poczty za każde przystąpienie kandydata do postępowania kwalifikacyjnego.
 2. Opłata rekrutacyjna winna zostać dokonana wyłącznie na wygenerowane przez system elektronicznej rekrutacji konto. Każdej rejestracji na studia odpowiada jeden indywidualny dla każdego kandydata numer rachunku bankowego. Wpłat nie można więc dokonać łącznie, należy je wnosić oddzielnie dla każdej rejestracji.
 3. Termin dokonania opłaty uważa się za dotrzymany, w przypadku wpływu środków na rachunek bankowy uczelni. Opłata rekrutacyjna musi wpłynąć na konto Uczelni w terminie do ostatniego dnia rejestracji na studia (liczy się data wpływu środków na konto).
 4. Rejestracja kandydata zostanie potwierdzona w momencie zaksięgowania opłaty rekrutacyjnej i wówczas status na koncie zmieni się na "zweryfikowany".
 5. Kandydaci, których opłata rekrutacyjna wpłynie na konto Uczelni po terminach elektronicznej rejestracji nie będą uczestniczyli w dalszym toku postępowania rekrutacyjnego.
 6. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi, z wyłączeniem przypadku, gdy:
  • kierunek studiów nie został uruchomiony,
  • została wniesiona podwójna opłata za ten sam kierunek studiów,
  • kandydat zrezygnował z uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym przed zakończeniem procesu rejestracji elektronicznej
  • kandydat podczas procesu rejestracji nie dokonał wyboru kierunku studiów, bądź nie uzupełnił punktów stanowiących podstawę przyjęcia na dany kierunek.

Ewentualny zwrot opłaty rekrutacyjnej, następuje wyłącznie na pisemny wniosek kandydata, skierowany do Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

Lista rankingowa

Wyniki postępowania rekrutacyjnego (pierwsze oraz ewentualne kolejne listy rankingowe) zostaną podane do wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Lekarskiego: Dziekanat Wydziału Lekarskiego, Katowice-Ligota ul. Medyków 18oraz będą dostępne po zalogowaniu się przez kandydata na swoje konto w elektronicznym systemie rekrutacji.

Przerwa w pracy Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
od 04.08.2016r. do 04.09.2016r.

Lista rankingowa zostanie ogłoszona w dniu:  07.09.2016 r.

1 lista rankingowa z dnia  07.09. 2016 r. godz.14

Termin i miejsce  składania dokumentów:

 1.  od  dnia  08.09.2016 r. do dnia 09.09.2016r.
 2. Dziekanat  Wydziału Lekarskiego w Katowicach
 3. Katowice-Ligota  ul. Medyków 18 (parter, pokój nr 6)
 4. Termin złożenia zaświadczenia lekarskiego: 15 września 2016r.

 

Wpis na studia

Warunkiem przyjęcia na I rok studiów jest uzyskanie lokaty na liście rankingowej mieszczącej się w limicie przyjęć na dany kierunek i formę studiów oraz złożenie pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok) na danym kierunku w terminie wskazanym przez Wydziałową Komisję, wraz z niżej wymienionymi dokumentami:

 • wydrukowanym i własnoręcznie podpisanym podaniem o przyjęcie na pierwszy rok studiów,
 • wyłącznie oryginałem świadectwa dojrzałości, które zostanie zwrócone kandydatowi po zakończeniu procesu rekrutacji,
 • oryginałami aneksów do świadectwa dojrzałości (jeżeli dotyczy),
 • oryginałem lub odpisem dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia,
 • poświadczoną przez uczelnię lub inną instytucję kserokopią dowodu osobistego,
 • dwoma kolorowymi zdjęciami, podpisanymi na odwrocie imieniem i nazwiskiem.
 • zaświadczenie ze średnią ocen wynikającą z przebiegu studiów I stopnia i udokumentowaną czynną działalność w STN

Miejsce złożenia dokumentów i godziny

 

Katowice-Ligota  ul. Medyków 18 (parter, pokój nr 6) w godzinach od 9.00 – do 14.00

Badania lekarskie

Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do przyjęcia (uzyskają lokatę na liście rankingowej), podczas dokonywania wpisu otrzymają skierowanie na obowiązkowe badania lekarskie.

Badania lekarskie kandydat jest zobowiązany wykonać jak najszybciej i wynik dostarczyć w terminie wskazanym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną (terminy zostaną podane przy ogłaszaniu listy rankingowej).
Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, wydaje lekarz medycyny pracy (lekarza spełniającego wymagania kwalifikacyjne, określone w trybie art. 229 § 8 pkt. 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, oz. 94, z późn. zm.).

Kandydaci na studia w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach mają możliwość bezpłatnego wykonania badań lekarskich, celem uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, w następujących placówkach

 • NZOZ Przychodnia AGMED – ul. Morcinka 15 -17, 40-124 Katowice;
  tel. 32/2582402
 • SANTE s.c. Daria Zarębska i Wspólnik – Aleja Wolności 6, 41-219 Sosnowiec;
  tel.32/ 2690736
 • Przychodnia Lekarzy Specjalistów ZDROWIE – ul. Filipa Słodczyka 7, 41-800 Zabrze.
   tel.32/2786616

Inne prawidłowe zaświadczenia lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, wydane przez lekarza medycyny pracy (lekarz uprawniony do wykonywania badań profilaktycznych) będą honorowane, lecz badania zrealizowane w innej jednostce niż wskazane powyżej nie będą refundowane przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

Zaświadczenie lekarskie powinno być wystawione na formularzu, który zawiera odwołanie do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. 2010 Nr 155, poz.1045) i określa zdolność do podjęcia studiów na określonym kierunku oraz termin ważności zaświadczenia.

 

Badania lekarskie - lista narażeń - kierunek      neurobiologia
W trakcie studiów kandydat na kierunku NEUROBIOLOGIA jest narażony na działanie następujących czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, występujących w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu, studiów:

 • odczynniki chemiczne w tym: głównie formaldehyd i rozpuszczalniki organiczne,
 • czynniki alergizujące (głównie chrom, lateks),
 • choroby wirusowe (głównie wirusowe zapalenie wątroby typu A),
 • zakażenia przenoszone drogą krwi (WZW typu B i C, HIV),
 • promieniowanie jonizujące (głównie X),
 • promieniowanie elektromagnetyczne i zagrożenia związane z obsługą komputera,
 • zagrożenia wynikające ze stałego dużego dopływu informacji i gotowości do odpowiedzi,
 • czynniki psycho-społeczne

Lista narażeń przedstawiona powyżej jest wymagana przez lekarza medycyny pracy, przed podjęciem decyzji o wydaniu orzeczenia stwierdzającego brak przeciwwskazań do studiów na kierunku neurobiologia.

 

Wzór przykładowego
ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO

W wyniku badania lekarskiego mającego na celu ocenę możliwości pobierania nauki, uwzględniającą stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu, studiów lub studiów doktoranckich osób badanych stosownie do przepisów art.5 ust.1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 27 czerwiec 1997r. o służbie medycyny pracy (Dz.U. z 2004r. Nr 125 z późn. zm.)

Orzeka się, że                                                                                                                                  

Pan(i):............................................................................................................................
urodzonego(ej):............................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

numer PESEL:
- kandydata na studia  na kierunku……………………………………………………………………………..,  na Wydziale………………………………………………………………………………………………………. Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice

Stwierdzam brak przeciwwskazań/istnieją przeciwwskazania* zdrowotne do podjęcia studiów na
ww. kierunku.

DATA NASTĘPNEGO BADANIA: ..........................................................................

_______________
* Niepotrzebne skreślić
                                                                                             
Pieczęć i podpis Lekarza badającego   

Miejscowość:..………………………, dnia:………………………..

 

Pouczenie:
Na podstawie § 5 ust. 1Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich (DZ. U. Nr 155 poz. 1045) osoba badana lub palcówka dydaktyczna, która nie godzi się z treścią orzeczenia może wystąpić w terminie 14 dni od dnia doręczenia zaświadczenia, za pośrednictwem lekarza, który wydał zaświadczenie, do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy właściwego ze względu na siedzibę placówki dydaktycznej, z wnioskiem o przeprowadzenie kolejnego badania.

Komunikaty Komisji Rekrutacyjnej

Komunikaty

 

Dane kontaktowe

Dziekanat Wydziału Lekarskiego w Katowicach
ul. Medyków 18,  40-752 Katowice
tel. +48 32 208 86 65
tel. +48 32 252 17 39, +48 32 208 86 63
fax +48 32 252 80 10

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna – Wydział Lekarski
Adres elektroniczny: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres elektroniczny i  tel. (+48 32) 208 86 70 do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej czynne w okresie rekrutacji tj. od  20 czerwca 2016r. do 30 września 2016r. w godz.  od 9:00 do 14:00

 

Najczęściej zadawane pytania

 

1. Q: Gdzie można wykonać badania lekarskie?
A: Kandydat, po dokonaniu wpisu na rok, może bezpłatnie wykonać badania lekarskie w jednej z trzech placówek. Lista placówek dostępna jest na stronie internetowej: http://sum.edu.pl/neurobiologia/opis-neurobiologia#badania-lekarskie

2. Q: Do kiedy należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie?
A: Termin dostarczenia zaświadczenia lekarskiego to 15 września 2016 r.
Termin został ogłoszony na stronie internetowej w zakładce lista rankingowa: http://sum.edu.pl/neurobiologia/opis-neurobiologia#lista-rankingowa

3. Q: Kiedy będzie kolejna lista rankingowa i jaki będzie termin wpisów?
A: O wszystkich terminach list rankingowych Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna informuje w stosownych ogłoszeniach na stronie internetowej – zakładka Komunikaty.

4. Q: Czy dokumenty do wpisu lub rezygnację ze studiów należy złożyć osobiście?
A: Dokumenty/rezygnację może złożyć osoba posiadająca notarialne pełnomocnictwo Kandydata. W takiej sytuacji należy również złożyć notarialnie poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dowodu osobistego Kandydata. Pełnomocnictwo przedstawione Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej pozostaje w dokumentacji Uczelni.

5. Q: W jaki sposób mogę zrezygnować ze studiów na SUM?
A: Aby zrezygnować ze studiów należy złożyć w siedzibie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej lub w Dziekanacie WLK – (podczas przerwy w pracach Komisji w miesiącu sierpniu) stosowne oświadczenie, (druk oświadczenia wydaje WKR). Warunkiem koniecznym jest posiadanie dowodu tożsamości.

6. Q: Czy muszę dostarczyć własną teczkę na dokumenty opisaną według stosownego wzoru?
A: Nie, należy dostarczyć jedynie dokumenty zgodnie wymaganiami przedstawionymi w zakładce: Wpis na studia.
Kandydaci otrzymują opisane teczki od Komisji.

7. Q: Czy konieczne jest dostarczenie kserokopii dowodu osobistego?
A: Tak. Kandydat musi posiadać kserokopię dowodu osobistego.

8. Q: Czy opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi jeśli nie zostałem/am przyjęty/a?
A: Opłata rekrutacyjna w takich sytuacjach nie podlega zwrotowi.

9. Q: Gdzie należy składać dokumenty?
A: Dokumenty należy składać zgodnie z informacją podaną przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną Wydziału Lekarskiego w Katowicach w godzinach od 9.00 – do 14.00, Katowice-Ligota ul. Medyków 18 (parter, pokój nr 6)

10. Q: Czy podczas dokonywania wpisu muszę przedstawić „książeczkę sanepidowską” i kartę obowiązkowych szczepień – informacja o wykonanym szczepieniu przeciw WZW typu B.
A: Nie. O terminie dostarczenia w/w dokumentów informuje Dziekanat.

11. Q: W jaki sposób mogę ubiegać się o zwrot opłaty rekrutacyjnej?
A: Aby uzyskać zwrot opłaty rekrutacyjnej należy wysłać własnoręcznie podpisane podanie do Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej - prof. dr hab. n.med. Joanny Lewin-Kowalik. Tak napisane podanie należy wysłać na adres Rektoratu SUM.

12. Q: W jaki sposób mogę ubiegać się o zwrot nadpłaconej kwoty opłaty rekrutacyjnej?
A: Aby uzyskać zwrot nadpłaty opłaty rekrutacyjnej należy wysłać własnoręcznie podpisane podanie do Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej - prof. dr hab. n.med. Joanny Lewin-Kowalik. Tak napisane podanie należy wysłać na adres Rektoratu SUM.

13. Q: Jakiego formatu oraz rodzaju zdjęcie powinienem donieść podczas dokonywania wpisu?
A: Podczas dokonywania wpisu należy przynieść 2 zdjęcia w formacie jak do dowodu osobistego, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem.

 

 

 

image
 

Wydział Lekarski z OLD - Zabrze

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
image
 

Wydział Lekarski - Katowice

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
image
 

Wydział Farmaceutyczny

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
image
 

Wydział Nauk o Zdrowiu

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe
image
 

Wydział Zdrowia Publicznego

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

SUM © 2016-2018

 

 

 

logo sum bottom

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.