Dziekan i Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawiadamiają, że w dniu 14 maja 2019 r. o godz. 12:00 w sali Rady Wydziału w Katowicach – Ligocie, przy ul. Medyków 12c (Centrum Dydaktyczne), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

Lek. Justyny Sejboth
na stopień doktora nauk medycznych
Temat pracy: Prognostyczne znaczenie mleczanów w okresie okołooperacyjnym u pacjentów poddanych pomostowaniu naczyń wieńcowych z użyciem krążenia pozaustrojowego.
Promotor:     prof. dr hab. Krzysztof Gołba
Recenzenci:  prof. dr hab. Ewa Kucewicz-Czech
                   dr hab. Dariusz Maciejewski, prof. nadzw. ATH

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach , przy ul. Medyków 12, pok. 111.
Streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami umieszczono na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/ prof. dr hab. Jan Duława


[Przesłano przez: Mariola Wszeborowska]