Dziekan i Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawiadamiają, że w dniu 29 stycznia 2019 r. o godz. 12:00 w sali Rady Wydziału w Katowicach – Ligocie, przy ul. Medyków 12c (Centrum Dydaktyczne), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

lek. Joanny Stanisz-Kempa
na stopień doktora nauk medycznych
Temat pracy: Proadrenomedulina i wskaźniki elektrokardiograficzne u chorych z zachowaną frakcją wyrzutową lewej komory poddawanych pomostowaniu aortalno-wieńcowemu.
Promotor:    prof. dr hab. Zbigniew Gąsior
Recenzenci: prof. dr hab. Marek Jasiński
                  prof. dr hab. Marek Kuch

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach , przy ul. Medyków 12, pok. 111.
Streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami umieszczono na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/ prof. dr hab. Agnieszka Drosdzol-Cop


[Przesłano przez: Mariola Wszeborowska]