DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO Z ODDZIAŁEM LEKARSKO - DENTYSTYCZNYM W ZABRZU
ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

zawiadamia, że w dniu 23 października 2018 roku odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień naukowy doktora nauk medycznych w gmachu Dziekanatu w Zabrzu przy Placu Traugutta 2:

23.10.2018 r. godz. 1200
Lek. Anna GAŁA-SOBCZYK
Promotor:                   Dr hab. n. med. Wojciech Jacheć
Promotor pomocniczy: Dr hab. n. med. Celina Wojciechowska
Temat pracy:              Ocena wartości rokowniczej dynamiki zmian wybranych czynników pozytywnej reakcji na terapię resynchronizującą u chorych z nieniedokrwienną kardiomiopatią rozstrzeniową

Rozprawy doktorskie znajdują się do wglądu w siedzibie Dziekanatu Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - pokój 401.

Streszczenia rozpraw doktorskich przewodów doktorskich wszczętych zgodnie z zapisami ustawy obowiązującej od dnia 1 października 2011 r. (Dz. U. 2011 nr 84 poz. 455) wraz z recenzjami znajdują się na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (http://sum.edu.pl/postepowanie-awansowe-w-sprawie-stopni-i-tytulu)  


[Przesłano przez: A. Gil]