Dziekan i Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawiadamiają, że  w dniu 2 lipca 2018 r. o godz. 13:00 w sali Rady Wydziału  w Katowicach – Ligocie, przy ul. Medyków 12c (Centrum Dydaktyczne), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:          

Mgr Wojciecha Chlebowczyka
na stopień doktora nauk  o zdrowiu
Temat pracy:  Koszty diagnostyki i leczenia dzieci i młodzieży z nieswoistymi zapaleniami jelit.
Promotor:       dr hab. n. med. Grażyna Markiewicz-Łoskot
Promotor pomocniczy:  dr hab. n. o zdr. Tomasz Holecki
Recenzenci:    prof. dr hab. Wojciech Dyduch
                     dr hab. Jarosław Kierkuś

Rozprawa doktorska znajduje  się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w  Katowicach , przy ul. Medyków 12, pok. 111.
Streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami umieszczono na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/  prof. dr hab. Michał Holecki


[Przesłano przez: Mariola Wszeborowska]