Dziekan i Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawiadamiają, że  w dniu 10 kwietnia 2018 r. o godz. 13:00 w sali Rady Wydziału  w Katowicach – Ligocie, przy ul. Medyków 12c (Centrum Dydaktyczne), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:          

mgr  Karolina Sobczyk
na stopień doktora nauk  o zdrowiu
Temat pracy:  Analiza przebiegu ciąży powikłanej porodem przedwczesnym i stanu klinicznego noworodków urodzonych w oddziale ginekologiczno-położniczym III ° referencyjności.
Promotor:       prof. dr hab. n. med. Krzysztof Sodowski
Recenzenci:    prof. dr hab. Violetta Skrzypulec-Plinta 
                     prof. dr hab. Maciej Wilczak

Rozprawa doktorska znajduje  się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w  Katowicach , przy ul. Medyków 12, pok. 111.

Streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami umieszczono na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/  dr hab. n. med. Michał Holecki