Dziekan i Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawiadamiają, że  w dniu 15 stycznia 2018 r.  o godz. 12:30  w sali Rady Wydziału  w Katowicach – Ligocie, przy ul. Medyków 12c (Centrum Dydaktyczne), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:    

Mgr Katarzyna Brukało
na stopień doktora nauk  o zdrowiu
Temat pracy:  Polityka żywieniowa osób wykluczonych społecznie – problemy i wyzwania.
Promotor:      dr hab. n. farm. Elżbieta Grochowska – Niedworok
Recenzenci:    prof. dr hab. Mirosław Wysocki
                      prof. dr hab. Mirosław Jarosz

Rozprawa doktorska znajduje  się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w  Katowicach , przy ul. Medyków 12, pok. 111.

Streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami umieszczono na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 /-/  dr hab. n. med. Michał  Holecki


[Przesłano przez: Mariola Wszeborowska]