DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
Z ODDZIAŁEM LEKARSKO - DENTYSTYCZNYM W ZABRZU
ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

zawiadamia, że w dniu 13 czerwca 2017 roku odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień naukowy doktora nauk medycznych w gmachu Dziekanatu w Zabrzu przy Placu Traugutta 2:

13.06.2017 r. godz. 1100
Lek. Katarzyna ŚMIŁOWSKA
Promotor:  Prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki
Promotor pomocniczy: Dr n. med. Robert Partyka
Temat pracy: Wartość prognostyczna monitorowania osoczowego stężenia rozpuszczalnego receptora urokinazowego aktywatora plazminogenu (suPAR) u chorych z udarem niedokrwiennym mózgu

Rozprawy doktorskie znajdują się do wglądu w siedzibie Dziekanatu Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - pokój 401.

Streszczenia rozpraw doktorskich przewodów doktorskich wszczętych zgodnie z zapisami ustawy obowiązującej od dnia 1 października 2011 r. (Dz. U. 2011 nr 84 poz. 455) wraz z recenzjami znajdują się na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

(http://sum.edu.pl/postepowanie-awansowe-w-sprawie-stopni-i-tytulu)              

[Przesłano przez: A.Gil]