Dziekan i Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawiadamiają, że w sali Rady Wydziału w Katowicach – Ligocie, przy ul. Medyków 12c (Centrum Dydaktyczne), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

6 lutego 2017 r. o godz. 13:00
 mgr Joanny Foik
na stopień naukowy doktora nauk  o zdrowiu
Temat pracy: Przebieg i wyniki rehabilitacji etapu wewnątrzszpitalnego chorych z wielonaczyniową chorobą wieńcową, leczonych hybrydowo.
Promotor:      prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior
Promotor pomocniczy: dr n. med. Michał Zembala

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu w  Katowicach -Ligocie,  przy ul. Medyków 12, pok. 111.

Streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami umieszczono na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/  dr hab. n. med. Michał Holecki


[Przesłano przez: Mariola Wszeborowska]