DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
Z ODDZIAŁEM LEKARSKO - DENTYSTYCZNYM W ZABRZU
ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

zawiadamia, że w dniu 1 grudnia 2016 roku odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień naukowy doktora nauk medycznych w gmachu Dziekanatu w Zabrzu przy Placu Traugutta 2:

01.12.2016 r. godz. 1100
Lek. Beata KWIATEK
Promotor:             Dr hab. n. med. Aleksandra Kawczyk-Krupka
Temat pracy:        Wpływ terapii fotodynamicznej na sekrecję wybranych czynników angiogennych (VEGF) oraz cząsteczek adhezyjnych (ICAM-1, VCAM-1) wydzielanych przez komórki raka jelita grubego w warunkach niedotlenienia

01.12.2016 r. godz. 1230
Lek. Agata DŻELJILJI
Promotor:             Prof. dr hab. n. med.  Wojciech Rokicki
Temat pracy:        Kliniczna ocena wyników leczenia chorych z powodu samoistnej pierwotnej odmy opłucnowej z uwzględnieniem alfa-1-antytrypsyny i parametrów zapalnych

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w siedzibie Dziekanatu Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - pokój 401.

Streszczenia rozpraw doktorskich przewodów doktorskich wszczętych zgodnie z zapisami ustawy obowiązującej od dnia 1 października 2011 r. (Dz. U. 2011 nr 84 poz. 455) wraz z recenzjami znajdują się na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

(http://sum.edu.pl/postepowanie-awansowe-w-sprawie-stopni-i-tytulu


[Przesłano przez: Agnieszka Gil]