Dziekan i Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawiadamiają, że w dniu 26 października 2015 r.  o godz. 1300 w sali Rady Wydziału  w Katowicach-Ligocie, przy ul. Medyków 12c (Centrum Dydaktyczne) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień

DOKTORA NAUK MEDYCZNYCH

Lek. Tomasza Korzeniowskiego
Temat pracy: Ocena żylnego odpływu krwi z ośrodkowego układu nerwowego w odcinku zewnątrzczaszkowym u chorych na  stwardnienie rozsiane
Promotor:       dr hab. n. med. Maciej Zaniewski
Recenzenci:     dr hab. n. med. Marian Simka
                     dr hab. n. med. Wacław Kuczmik

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu w  Katowicach -Ligocie,  przy ul. Medyków 12, pok. 111.

Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/ prof. dr hab. n. med. Czesław Marcisz

[Przesłano przez: Mariola Wszeborowska]