Dziekan i Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawiadamiają, że w dniu  30 marca 2015 r.  o godz. 1300  w sali Rady Wydziału  w Katowicach-Ligocie, przy ul. Medyków 12c (Centrum Dydaktyczne) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień 

DOKTORA NAUK O ZDROWIU

mgr Iwony Gładysz
Temat pracy:. Ocena zagrożeń zdrowotnych bakteriami Legionella pneumophila poprzez analizę badań sieci wodnych oraz obowiązujących regulacji prawnych.
Promotor:     prof. dr hab. n. med. Maria Kozioł – Montewka
Recenzenci:   -  dr hab. n. med. Alicja Ekiel
                     -  dr hab. n. med. Alicja Krzyżaniak

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu w  Katowicach -Ligocie,  przy ul. Medyków 12, pok. 111.

Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/ prof. dr hab. n. med. Czesław Marcisz


[Przesłano przez: Mariola Wszeborowska]