Dziekan i Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawiadamiają, że w dniu 15  stycznia 2015 r.  o godz. 1300  w sali Rady Wydziału  w Katowicach-Ligocie, przy ul. Medyków 12c (Centrum Dydaktyczne) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień

DOKTORA NAUK O ZDROWIU

Mgr Ewy Niewiadomskiej
Temat pracy: Zmienność czasowa i terytorialna występowania przewlekłych chorób układu oddechowego w populacji osób dorosłych województwa śląskiego
Promotor: dr hab. n. med. Małgorzata Kowalska
Recenzenci:   -  prof. dr hab. n. med. Jadwiga Jośko-Ochojska
                    -  prof. dr hab. n. med. Emilia Kolarzyk

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu w  Katowicach -Ligocie,  przy ul. Medyków 12, pok. 111.

Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/ dr hab. n. hum. Lesław Niebrój


[Przesłano przez: Mariola Wszeborowska]