Uprzejmie informuję, że  w sali wykładowej im. Prof. Jerzego Szaflarskiego, w siedzibie Uniwersytetu, w Katowicach-Ligocie, przy ul. Medyków 18, segment C - II piętro, odbędą się

PUBLICZNE OBRONY ROZPRAW DOKTORSKICH
na stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie medycyny i biologii medycznej:

13 stycznia 2015 r.          o godz. 9.30    mgr Danuta KOZŁOWSKA-RUP
Temat rozprawy:     „ Ekspresja transporterów  nadrodziny ABC w łożyskach ludzkich a cytokiny prozapalne w ciążach powikłanych cukrzycą”
Promotor:     Dr hab.n.med. Piotr CZEKAJ
Recenzenci:   Prof.dr hab..n.med. Krzysztof  CZAJKOWSKI
                   Drhab.n.med. Bożena GABRYEL

13 stycznia 2015 r.
           o godz. 10.45   lek. Barbara KRUKOWSKA-ANDRZEJCZYK
Temat rozprawy:     „ Efekty terapii rekombinowanym hormonem wzrostu dzieci z przejściowym częściowym niedoborem hormonu wzrostu”.
Promotor:     Prof.dr hab.n.med. Ewa MAŁECKA-TENDERA
Promotor pomocniczy:dr n.med. Maria Kalina
Recenzenci:   Dr hab.n.med. Maciej HILCZER
                   Prof.dr hab.n.med. Piotr FICHNA

13 stycznia 2015 r.           o godz.12.00     mgr Daniela  KASPROWSKA-LIŚKIEWICZ
Temat rozprawy:     „  Molekularne podłoże interakcji pomiędzy autofagią a apoptozą w ischemicznych astrocytach – badania in vitro”.
Promotor:     Dr hab.n.med. Bożena GABRYEL
Recenzenci:   Prof.dr hab.n.med. Agnieszka BASTA-KAIM
                   Dr hab.n.med. Zuzanna SETKOWICZ

20 stycznia 2015 r.        o godz.9.30     lek. Marek ELŻBIECIAK
Temat rozprawy:     „ Wpływ modyfikowanej reperfuzji  postconditioning na wielkość zawału, rozwój niekorzystnej przebudowy lewej komory oraz poprawę funkcji skurczowej lewej komory u chorych z pierwszym zawałem z uniesieniem odcinka ST ściany przedniej”.
Promotor:     Prof.dr hab.n.med. Krystian WITA
Recenzenci:   Prof.dr hab.n.med. Zbigniew GĄSIOR
                   Prof.dr hab.n.med. Edyta PŁOŃSKA-GOŚCINIAK

27 stycznia 2015 r.         o godz. 9.30    lek. Olga PIERZCHAŁA
Temat rozprawy:     „ Porównanie wybranych wskaźników klasycznej i alternatywnej drogi aktywacji ludzkich monocytów/makrofagów izolowanych z krwi obwodowej zdrowych ochotników w wieku młodzieńczym oraz podeszłym”.
Promotor:     Dr hab.n.med. Krzysztof ŁABUZEK
Recenzenci:   Prof.dr hab.n.med. Tomasz  J.GUZIK
                   Dr hab.n.med. Michał HOLECKI

27 stycznia 2015 r.        o godz. 10.45    lek. Ewelina SIKORA-GRABKA
Temat rozprawy:     „ Stężenie hormonu antymillerowskiego w surowicy u  kobiet z przewlekłą chorobą nerek leczonych hemodializami oraz we wczesnym okresie po przeszczepieniu nerki”.
Promotor:     Dr hab.n.med.Marcin ADAMCZAK
Recenzenci:   Prof.dr hab.n.med.Jolanta MAŁYSZKO
                   Dr hab.n.med. Magdalena KRAJEWSKA

Z rozprawami doktorskimi  i opiniami recenzentów można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Medyków 18.


[Przesłano przez: Jolanta Kotas]