Dziekan i Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawiadamiają, że w dniu  2 października 2014 r.  o godz. 1200 w sali Rady Wydziału w Katowicach-Ligocie, przy ul. Medyków 12c (Centrum Dydaktyczne), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień:

DOKTORA NAUK MEDYCZNYCH 

lek. Mieczysława Piechoty
Temat rozprawy: Aktywność transkrypcyjna genów u chorych z niewydolnością serca w przebiegu choroby wieńcowej
Promotor:  dr hab. n. med. Józefa Dąbek   
Recenzenci:   -   dr hab. n. med. Anna Wnuk-Wojnar
                     -   prof. dr hab. n. med. Elżbieta Pastwa

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu w  Katowicach -Ligocie,  przy ul. Medyków 12, pok. 111.

Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
prof. dr hab. n. med. Czesław Marcisz


[Przesłano przez: Mariola Wszeborowska]