ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
PRZEPROWADZANEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 5 kwietnia 2022 r. o godz. 08:30 z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu oraz rejestrację odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne:

mgr Michała Słoty

na temat: „Zależności między ołowiem a żelazem, u pracowników narażonych na pyły zawierające ołów, w aspekcie stresu oksydacyjnego
Promotor: prof. dr hab. n. med. Sławomir Kasperczyk
Promotor pomocniczy: dr n. med. Marta Wąsik
Recenzenci: dr hab. n. med. Rafał Bułdak, prof. UO
dr hab. n. med. Paweł Gać, prof. UMW
prof. dr hab. n. med. Jacek Kurzepa

Rozprawa doktorska, jej streszczenie w języku polskim i angielskim oraz recenzje zamieszczone są
w Biuletynie Informacji Publicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach:
https://bip.sum.edu.pl/artykul/571/2269/mgr-michal-slota
Z uwagi na fakt, iż obrona rozprawy doktorskiej powinna mieć przymiot publicznej jej przebieg będzie transmitowany za pośrednictwem uczelnianego kanału w serwisie internetowym YouTube wraz
z możliwością zadawania pytań w sekcji komentarzy oraz uzyskiwania na nie ustnych odpowiedzi od doktorantki: https://youtu.be/k9UVhtORTPU

Zastępca Przewodniczącego Komisji Doktorskiej
dr hab. n. med. Michał Dobrakowski, prof. SUM