ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
PRZEPROWADZANEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 28 lutego 2022 r. o godz. 9:00 z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających transmisję obrony i wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym pomiędzy jej uczestnikami odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne

Pani lek. Katarzyny Zaręby

Temat rozprawy doktorskiej : „Wpływ wybranych czynników meteorologicznych na występowanie i przebieg ostrej fazy udaru mózgu"


Promotor:
dr hab. n. med. Anetta Lasek-Bal, prof. SUM

Recenzenci:
prof. dr hab. n. med. Alina Kułakowska
dr hab. n. med. Grzegorz Kozera
dr hab. n. med. Jacek Staszewski


Rozprawa doktorska, jej streszczenie w języku polskim i angielskim oraz recenzje zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach: https://bip.sum.edu.pl/artykul/571/2135/lek-katarzyna-zareba

Z uwagi na fakt, iż obrona rozprawy doktorskiej powinna mieć przymiot publicznej jej przebieg będzie transmitowany za pośrednictwem uczelnianego kanału w serwisie internetowym YouTube wraz z możliwością zadawania pytań w sekcji komentarzy oraz uzyskiwania na nie ustnych odpowiedzi od doktorantki: https://youtu.be/yW4aP1wM4Mk


Przewodniczący Komisji Doktorskiej
prof. dr hab. n. med. Wacław Kuczmik