ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
PRZEPROWADZANEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 25 listopada 2021 r. o godz. 10:00 z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu oraz rejestrację odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu
w dyscyplinie nauki medyczne:

Lek. Dominiki Dudy-Pyszny

na temat: „Charakterystyka kliniczna, przebieg wewnątrzszpitalny i obserwacja odległa u kobiet i mężczyzn z przewlekłym zespołem wieńcowym
Promotor:
Prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior

Promotor pomocniczy:
Dr hab. n. med. Przemysław Trzeciak

Recenzenci:
Dr hab. n. med. Maksymilian Opolski
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Milewski

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w biurze Sekcji ds. Rozwoju Naukowego SUM zlokalizowanym przy Dziekanacie Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu, pl. Traugutta 2, Zabrze /pok. Nr 401.

Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje zamieszczone są na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach: https://bip.sum.edu.pl/artykuly/187/przewody-doktorskie.
Z uwagi na fakt, iż obrona rozprawy doktorskiej powinna mieć przymiot publicznej jej przebieg będzie transmitowany za pośrednictwem uczelnianego kanału w serwisie internetowym YouTube wraz z możliwością zadawania pytań w sekcji komentarzy oraz uzyskiwania na nie ustnych odpowiedzi od doktoranta: https://youtu.be/o7b6lVAyNpA

Przewodniczący Komisji Doktorskiej
Prof. dr hab. n. med. Sławomir Kasperczyk