ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
PRZEPROWADZANEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 18 listopada 2021 r. o godz. 10:00 z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu oraz rejestrację odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne:

lek. Pawła Jonczyka

na temat: „Analiza stopnia odżywienia oraz charakterystyka nawyków żywieniowych i aktywności fizycznej wśród dzieci w wieku 10-13 lat w wybranych terenach miejskich i wiejskich wraz z oceną poziomu wiedzy rodziców na temat zasad prawidłowego żywienia oraz ocena stężenia wybranych hormonów w ślinie w określonej populacji dzieci
Promotor: dr hab. n. med. Marek Kucharzewski
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Elżbieta Poniewierka
prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Grochowska-Niedworok
dr hab. n. hum. Grażyna Nowak-Starz, prof. UJK

Rozprawa doktorska, jej streszczenie w języku polskim i angielskim oraz recenzje zamieszczone są
w Biuletynie Informacji Publicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach:
https://bip.sum.edu.pl/artykul/571/1688/lek-pawel-jonczyk
Z uwagi na fakt, iż obrona rozprawy doktorskiej powinna mieć przymiot publicznej jej przebieg będzie transmitowany za pośrednictwem uczelnianego kanału w serwisie internetowym YouTube wraz
z możliwością zadawania pytań w sekcji komentarzy oraz uzyskiwania na nie ustnych odpowiedzi od doktorantki: https://youtu.be/aQrv3Jmghfo

Przewodniczący Komisji Doktorskiej
Prof. dr hab. n. med. Sławomir Kasperczyk