ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
PRZEPROWADZANEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 16 listopada 2021 r. o godz. 10:30 z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu oraz rejestrację odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu
w dyscyplinie nauki medyczne:

mgr Tomasza Pryzwana

na temat: „Wpływ erdosteiny na nasilenie stresu oksydacyjnego i dystrybucję ołowiu w układzie pokarmowym szczurów poddanych ekspozycji na octan ołowiu
Promotor:
dr hab. n. med. Aleksandra Kasperczyk, prof. SUM

Recenzenci:
Dr hab. n. med. Paweł Gać, prof. UMW
Prof. dr hab. n. med. Jacek Kurzepa

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w biurze Sekcji ds. Rozwoju Naukowego SUM zlokalizowanym przy Dziekanacie Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu, pl. Traugutta 2, Zabrze /pok. Nr 401.

Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje zamieszczone są na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach: https://bip.sum.edu.pl/artykuly/187/przewody-doktorskie.
Z uwagi na fakt, iż obrona rozprawy doktorskiej powinna mieć przymiot publicznej jej przebieg będzie transmitowany za pośrednictwem uczelnianego kanału w serwisie internetowym YouTube wraz z możliwością zadawania pytań w sekcji komentarzy oraz uzyskiwania na nie ustnych odpowiedzi od doktoranta: https://youtu.be/zMbXQ5GgNUg

Przewodniczący Komisji Doktorskiej
Prof. dr hab. n. med. Maciej Misiołek