ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
PRZEPROWADZANEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 29 lipca 2021 r. o godz. 9:30 z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających transmisję obrony i wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym pomiędzy jej uczestnikami odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu

Pani mgr Edyty Stasiak

Temat rozprawy doktorskiej : „Rozwój hemodializoterapii na Opolszczyźnie na tle przemian systemowych w opiece zdrowotnej w latach 1970-2017
Promotor: dr hab. n. med. Jerzy Słowiński, prof. SUM

Recenzenci:
Prof. dr hab. n. med. Krystyna Pawlas
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Brodziak
Dr hab. n. med. Piotr Bartnicki

Rozprawa doktorska, jej streszczenie w języku polskim i angielskim oraz recenzje zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach: https://bip.sum.edu.pl/artykul/571/1367/mgr-edyta-stasiak

Z uwagi na fakt, iż obrona rozprawy doktorskiej powinna mieć przymiot publicznej jej przebieg będzie transmitowany za pośrednictwem uczelnianego kanału w serwisie internetowym YouTube wraz z możliwością zadawania pytań w sekcji komentarzy oraz uzyskiwania na nie ustnych odpowiedzi od doktorantki: https://youtu.be/gSPAQxcnHVg

Zastępca Przewodniczącego Komisji Doktorskiej
dr hab. n. o zdrowiu. Tomasz Holecki, prof. SUM