Dziekan i Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawiadamiają, że w dniu 16 czerwca 2014 r.  o godz. 1200 w sali Rady Wydziału  w Katowicach-Ligocie, przy ul. Medyków 12c (Centrum Dydaktyczne),  odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk o zdrowiu

Mgr Jana Budziosza
Temat pracy: Wpływ pola elektromagnetycznego o niskiej częstotliwości na równowagę prooksydacyjno – antyoksydacyjną w strukturach ośrodkowego układu nerwowego szczurów.
Promotor:  dr hab. n. med. Agata Stanek  
Recenzenci:   -  dr hab. n. med. Czesław Marcisz
                     -  dr hab. n. med. Zbigniew Śliwiński, prof. nadzw.

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu w  Katowicach -Ligocie,  przy ul. Medyków 12, pok. 111.

Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/dr hab. n. med. Grażyna Markiewicz-Łoskot


[Przesłano przez: Mariola Wszeborowska]