ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ 
PRZEPROWADZANEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu 7 lipca 2021 r. o godz. 10:00 z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu oraz rejestrację odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu

mgr Aleksandra Korchuta

na temat: „Sprawność psychomotoryczna i poznawcza chorych po udarze mózgu i rehabilitacji"


Promotor: prof. dr hab. n. med. Czesław Marcisz

Recenzenci: dr hab. Aleksandra Gruszka-Gosiewska, prof. UJ
                          prof. dr hab. n. med. Andrzej Małecki


Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w biurze Sekcji ds. Rozwoju Naukowego SUM zlokalizowanym przy Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach, ul. Medyków 12, Katowice.

W związku z sytuacją sanitarno–epidemiologiczną, czasowym ograniczeniem funkcjonowania Uczelni oraz koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa, wymagany jest wcześniejszy kontakt telefoniczny z pracownikiem Sekcji ds. Rozwoju Naukowego pod numerem tel.: 32 208 87 56, w celu umówienia spotkania.

Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje zamieszczone są na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach: http://sum.edu.pl/postepowanie-awansowe-w-sprawie-stopni-i-tytulu oraz https://bip.sum.edu.pl/artykuly/187/przewody-doktorskie.

Z uwagi na fakt, iż obrona rozprawy doktorskiej powinna mieć przymiot publicznej jej przebieg będzie transmitowany za pośrednictwem uczelnianego kanału w serwisie internetowym YouTube wraz z możliwością zadawania pytań w sekcji komentarzy oraz uzyskiwania na nie ustnych odpowiedzi od doktoranta: https://youtu.be/5TEq_5JtpU4

Przewodnicząca Komisji Doktorskiej
dr hab. n. o zdr. Anna Brzęk