ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
PRZEPROWADZANEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 7 grudnia 2020 r. o godz. 12:30 z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu oraz rejestrację odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień naukowy doktora nauk medycznych

lek. Macieja Pruskiego


na temat: „Czynniki determinujące wygojenie naczynia po implantacji stentu wieńcowego w badaniu optycznej tomografii koherencyjnej. Badanie walidacyjne z oceną histopatologiczną w zwierzęcym modelu restenozy w stencie".


Promotor
: dr hab. n. med. Piotr Buszman prof. KAAFM
Recenzenci: Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Siudak
                         Prof. dr hab. n. med. Romuald Wojnicz


Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w biurze Sekcji ds. Rozwoju Naukowego SUM zlokalizowanym przy Dziekanacie Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach ul. Medyków 18, 40-752 Katowice.

W związku z sytuacją sanitarno–epidemiologiczną, czasowym ograniczeniem funkcjonowania Uczelni oraz koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa, wymagany jest wcześniejszy kontakt telefoniczny z pracownikiem Sekcji ds. Rozwoju Naukowego pod numerem tel.: 32/2088671, w celu umówienia spotkania.

Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje zamieszczone są na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach: http://sum.edu.pl/postepowanie-awansowe-w-sprawie-stopni-i-tytulu oraz https://bip.sum.edu.pl/artykuly/187/przewody-doktorskie.

Z uwagi na fakt, iż obrona rozprawy doktorskiej powinna mieć przymiot publicznej jej przebieg będzie transmitowany za pośrednictwem uczelnianego kanału w serwisie internetowym YouTube wraz z możliwością zadawania pytań w sekcji komentarzy oraz uzyskiwania na nie ustnych odpowiedzi od doktoranta : https://youtu.be/vkjbAUhDVxg


Przewodniczący Komisji Doktorskiej
prof. dr hab. n.med. Wacław Kuczmik