ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ PRZEPROWADZANEJ NA ODLEGŁOŚĆ


Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 29 lipca 2020 r. o godz. 10:00 z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu oraz rejestrację odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień naukowy doktora nauk medycznych i nauk
o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne

mgr Małgorzaty Dudy

na temat: „Wydalanie glikozoaminoglikanów z moczem u otyłych chorych na cukrzycę typu 2 leczonych insuliną detemir”.

Promotor: prof. dr hab. n. farm. Paweł Olczyk
Drugi Promotor: dr hab. inż. Robert Koprowski, prof. UŚ
Recenzenci: dr hab. n. med. Ryszard Drożdż
prof. dr hab. n. med. Marek Waluga

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w biurze Sekcji ds. Rozwoju Naukowego SUM zlokalizowanym przy Dziekanacie Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu ul. Jedności 8, 41-200 Sosnowiec.

W związku z sytuacją sanitarno–epidemiologiczną, czasowym ograniczeniem funkcjonowania Uczelni oraz koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa, wymagany jest wcześniejszy kontakt telefoniczny z pracownikiem Sekcji ds. Rozwoju Naukowego pod numerem tel.: 32/ 364 11 45, w celu umówienia spotkania.

Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje zamieszczone są na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach: http://sum.edu.pl/postepowanie-awansowe-w-sprawie-stopni-i-tytulu oraz https://bip.sum.edu.pl/artykuly/187/przewody-doktorskie.

Z uwagi na fakt, iż obrona rozprawy doktorskiej powinna mieć przymiot publicznej jej przebieg będzie transmitowany za pośrednictwem uczelnianego kanału w serwisie internetowym YouTube wraz z możliwością zadawania pytań w sekcji komentarzy oraz uzyskiwania na nie ustnych odpowiedzi od doktoranta: https://youtu.be/Ff6bWyoo8Rk

Przewodnicząca Komisji Doktorskiej
Dr hab. n. farm. Ewa Chodurek