ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

PRZEPROWADZANEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 16 lipca 2020 r. o godz. 9:00 z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu oraz rejestrację odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień naukowy doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu:

lek. Elizy Gancarczyk-Urlik 

 

na temat: „Ocena zmian demielinizacyjnych w badaniu rezonansu magnetycznego mózgowia u pacjentów z rozpoznanym pozagałkowym zapaleniem nerwu
wzrokowego”

 

Promotor:
Dr hab. n. med. Ewa Kluczewska, prof. nadzw. SUM

Recenzenci: 
Dr hab. n. med. Elżbieta Jurkiewicz, prof. nadzw. IPCZD
Dr hab. n. med. Dorota Tarnawska, prof. UŚ
 

 

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w biurze Sekcji ds. Rozwoju Naukowego SUM zlokalizowanym przy Dziekanacie Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu, pl. Traugutta 2, Zabrze /pok. Nr 401.

W związku z sytuacją sanitarno–epidemiologiczną, czasowym ograniczeniem funkcjonowania Uczelni oraz koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa, wymagany jest wcześniejszy kontakt telefoniczny z pracownikiem Sekcji ds. Rozwoju Naukowego pod numerem tel.: (32) 370 52 92, w celu umówienia spotkania.

Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje zamieszczone są na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach: http://sum.edu.pl/postepowanie-awansowe-w-sprawie-stopni-i-tytulu oraz https://bip.sum.edu.pl/artykuly/187/przewody-doktorskie.
Z uwagi na fakt, iż obrona rozprawy doktorskiej powinna mieć przymiot publicznej jej przebieg będzie transmitowany za pośrednictwem uczelnianego kanału w serwisie internetowym YouTube wraz z możliwością zadawania pytań w sekcji komentarzy oraz uzyskiwania na nie ustnych odpowiedzi od doktoranta: https://youtu.be/CIJ72DvV1ms


Przewodniczący Komisji Doktorskiej
Prof. dr hab. n. med. Sławomir Kasperczyk