Dziekan i Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawiadamiają, że w dniu 25 lipca 2019 r. o godz. 12:00 w sali Rady Wydziału w Katowicach – Ligocie, przy ul. Medyków 12c (Centrum Dydaktyczne), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

Mgr Mieczysława Korchuta
na stopień doktora nauk o zdrowiu
Temat pracy: Sprawność psychomotoryczna chorych w starszym wieku a wielochorobowość i wielolekowość.
Promotor:    prof. dr hab. Czesław Marcisz
Promotor pomocniczy: dr n.med. Alicja Michalak – Krzeszowska
Recenzenci: dr hab. Katarzyna Popiołek, prof. nadzw.
                  prof. dr hab. Krzysztof Marczewski

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach , przy ul. Medyków 12, pok. 111.
Streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami umieszczono na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/ prof. dr hab. Agnieszka Drosdzol-Cop


[Przesłano przez: Mariola Wszeborowska]