W odpowiedzi na wyzwania powstałe w związku z pojawieniem się COVID-19, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłasza nabór wniosków w programie „Polskie Powroty 2020. Edycja COVID-19” finansowane przez NAWA oraz grant startowy Narodowego Centrum Nauki (NCN). Nabór w edycji Polskich Powrotów skierowany jest do naukowców polskiego pochodzenia, pracujących za granicą, których badania mogą przełożyć się na poszerzenie wiedzy i rozwiązanie istotnych problemów związanych z epidemią COVID-19 i jej konsekwencjami, w szczególności przedstawicieli szeroko rozumianych nauk biomedycznych i o zdrowiu.

Celem programu Polskie Powroty jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcie przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych. Program stwarza powracającym naukowcom optymalne warunki prowadzenia w Polsce badań naukowych lub prac rozwojowych na światowym poziomie. Środki uzyskane w ramach Polskich Powrotów zapewniają wynagrodzenie dla powracającego naukowca, a także umożliwiają stworzenie grupy projektowej (zespołu badawczego). Krajowe uczelnie, instytuty naukowe i instytuty badawcze pozyskują do współpracy specjalistów posiadających doświadczenie międzynarodowe oraz wiedzę z zakresu najnowszych trendów badawczych w swojej dyscyplinie naukowej. W ramach programu finansowane są działania związane z powrotem do kraju polskich naukowców oraz tworzeniem przez nich własnej grupy projektowej:
• wynagrodzenie powracającego naukowca,
• wynagrodzenia członków grupy projektowej,
• koszty przesiedlenia powracającego naukowca,
• opcjonalnie - adaptacja i organizacja miejsca pracy oraz przygotowanie zaplecza badawczego powracającego naukowca oraz członków grupy projektowej,
• opcjonalnie - koszty badań naukowych z zakresu badań podstawowych (komponent badawczy) finansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki, który ma charakter grantu startowego, umożliwiającego rozpoczęcie badań zaraz po przyjeździe do kraju. (NAWA zapewnia finansowanie projektów realizowanych przez okres od 3 do 4 lat, kwotą wynoszącą maksymalnie dla jednego projektu 2 270 000 zł, jeśli projekt nie obejmuje tzw. komponentu badawczego. W przypadku, gdy projekt obejmuje tzw. komponent badawczy, maksymalne finansowanie wyniesie 2 220 000 zł ze środków NAWA oraz 200 000 zł ze środków NCN).

Wnioski w programie „Polskie Powroty. Edycja COVID-19” mogą składać uczelnie i inne jednostki naukowe, które planują zatrudnić powracającego naukowca.
Wnioski przyjmowane są od 15 lipca 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku. Należy je składać wyłącznie w systemie elektronicznego przyjmowania wniosków NAWA.


Ogłoszenie naboru oraz pozostałe dokumenty znajdują się na:
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-07-15-nowa-edycja-polskich-powrotow-w-odpowiedzi-na-covid-19?language=pl
https://nawa.gov.pl/naukowcy/polskie-powroty-2020-edycja-covid-19