image Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Kandydat

Biznes

Kontakt

En / Ru

Szukaj

 
 
Zmiana rozmiaru tekstu:

Opis kierunku.

LEKARSKI   - jednolite studia magisterskie – niestacjonarne

Limit miejsc w roku akademickim 2016/2017: 205 w tym na Wydział Lekarski w Katowicach  120  oraz na Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko – Dentystycznym w Zabrzu  85.

Jak długo trwają studia: 11 semestrów
Gdzie i jak są realizowane zajęcia:
Zajęcia odbywać się będą w formie wykładów, seminariów i ćwiczeń, w tym ćwiczeń praktycznych w laboratoriach i pracowniach kształcenia kierunkowego pod nadzorem wykładowcy oraz praktyk zawodowych.
Wykłady i ćwiczenia będą się odbywać w bardzo dobrze przygotowanych salach wykładowych i pracowniach kierunkowych, dysponujących nowoczesnym wyposażeniem dydaktycznym i multimedialnym.

Charakterystyka kierunku
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach kształci lekarzy na dwóch wydziałach: Wydziale Lekarskim w Katowicach i Wydziale Lekarskim z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu. Oba posiadają kategorię naukową A, którą Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznaje tylko tym jednostkom, które uważa za bardzo dobre.
Rekrutacja na kierunek lekarski w SUM jest wspólna, podczas rejestracji kandydat wybiera wydział, na którym chce studiować.
Studia trwają 12 semestrów i są realizowane w zakresie przedmiotów teoretycznych, przedklinicznych i klinicznych. Plan studiów przewiduje również praktyki zawodowe w okresie wakacyjnym.
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach posiada największe w Polsce Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej, w którym studenci mogą trenować na fantomach i modelach szkoleniowych, umiejętności niezbędne w ich przyszłej pracy, takie jak podejmowanie decyzji w sytuacji stresu i pod presją czasu, wdrożenia prawidłowego postępowania, pracy w zespole i kierowania zespołem, prowadzenia wywiadu, właściwej komunikacji z personelem, pacjentem i rodziną pacjenta. CDiSM to „szpital w pigułce”: znajduje się w nim sześć sal symulacyjnych (sala operacyjna, sala intensywnej terapii, dwie sale szpitalnego oddziału ratunkowego sala pediatryczna i sala porodowa oraz symulator karetki). Dzięki nowej technologii wszystko jest tak realistyczne, że przyszli medycy szybko zapominają, że ćwiczą na symulatorach. Tym bardziej, że „pacjenci” w Centrum nie tylko wyglądają jak żywi ludzie, ale przypominają ich również pod względem reakcji fizjologicznych. Wydają dźwięki, pocą się, krwawią. Dzięki wykorzystaniu symulacji medycznej studenci są także lepiej przygotowani do kontaktu z pacjentami, co zwiększa bezpieczeństwo i komfort chorych przebywających w szpitalach klinicznych.
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach posiada jedną z największych  baz klinicznych spośród wszystkich uczelni medycznych w Polsce. Wydziały korzystają również z jednostek działających na bazie innych szpitali w województwie śląskim. Kliniki i oddziały kliniczne SUM zajmują znaczące miejsce na krajowym rynku usług Medycznych i wymieniane są na pierwszych miejscach krajowych rankingów, jako najlepsze ośrodki w wielu dziedzinach.
Po każdym roku studiów trzeba odbyć obowiązkowe praktyki. Można je zrealizować w jednym z szpitali, z którymi uczelnia ma podpisaną umowę, lub innym wybranym przez Studenta.

A co po studiach
Po ukończeniu studiów  na kierunku lekarskim  wszyscy absolwenci znajdują dobrze płatną pracę.

 • Absolwent kierunku lekarskiego ma możliwość przystąpienia do stażu podyplomowego, po którym zdaje Lekarski Egzamin Końcowy.
 • Może specjalizować się w różnych specjalnościach medycznych, ubiegać się o przyjęcie na studia podyplomowe oraz o przyjęcie na studia doktoranckie.
 • Ma możliwość zatrudnienia jako pracownik naukowo-dydaktyczny w zakładach nauk podstawowych i klinikach wyższych uczelni medycznych.
 • Może podjąć pracę w szpitalu, przychodni lekarskiej i stacji sanitarno-epidemiologicznej, a także pełnić ważne funkcje w zarządzaniu ochroną zdrowia.Kierunek realizowany jest przez:
Wydział Lekarski w Katowicach
ul. Medyków 18, 40-752 Katowice
Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: (+48 32)   208 86 65

 

 

 

 

Podstawa przyjęcia

1) Przyjęcia kandydatów  legitymujących się „nową maturą”, IB, EB

przyjęcia odbywać się będą na podstawie uzyskania odpowiedniej liczby punktów z egzaminu maturalnego z dwóch przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym: 
- biologii – przedmiot obowiązkowy
- chemii, fizyki, fizyki z astronomią, matematyki – jeden wybrany przez kandydata   przedmiot.

O kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydować będzie suma punktów z ww. przedmiotów uzyskanych na świadectwie maturalnym.
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 200 pkt.

2) Przyjęcia kandydatów  legitymujących się „starą maturą” i maturą zagraniczną

przyjęcia odbywać się będą na podstawie uzyskania odpowiedniej liczby punktów z ujednoliconego w skali kraju egzaminu, zdawanego w SUM lub innych uczelniach z którymi SUM podpisał stosowne porozumienie, z dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym:
-  biologii – przedmiot obowiązkowy
- chemii, fizyki, fizyki z astronomią, matematyki – jeden wybrany przez kandydata przedmiot.
Oceny z tego egzaminu będą wystawiane na takich samych zasadach jak oceny z egzaminu maturalnego.
Kandydat może nie przystępować do w/w egzaminu jeżeli brał w nich udział w latach 2007-2015  i  posiada „Zaświadczenie o liczbie uzyskanych punktów podczas egzaminów wstępnych”, odbytych w SUM lub innej uczelni medycznej.
O kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskanych z ww. przedmiotów na egzaminie.
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 200 pkt.

 

Zasady i tryb rekrutacji

 1. Wszystkie informacje związane z przebiegiem postępowania rekrutacyjnego (w tym terminy rekrutacji) będą umieszczane na stronie internetowej Uczelni (www.sum.edu.pl). Kandydaci zobowiązani są do zapoznawania się na bieżąco z informacjami podawanymi przez Uczelnię, pod rygorem negatywnych skutków dla kandydata.
 2. Do postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach może być dopuszczona osoba, która:
  1. zarejestrowała się w terminie wyznaczonym przez Uczelnię w systemie internetowej rejestracji kandydatów,
  2. dokonała wpłaty opłaty rekrutacyjnej w terminie wyznaczonym przez Uczelnię, w wysokości ustalonej przez Rektora,
  3. posiada świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie tzw. „nowej matury”, albo świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie tzw.  „starej matury”  lub dyplom matury międzynarodowej (IB), dyplom matury europejskiej (EB) albo świadectwo maturalne uzyskane za granicą, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie do szkoły wyższej – w przypadku osoby, która ubiega się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie,
  4. posiada tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny – w przypadku osoby, która ubiega się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.
 3. Do postępowania kwalifikacyjnego nie zostaną dopuszczone osoby, które zdawały maturę w systemie tzw. „nowej matury” i nie zdawały egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym na dany kierunek w zakresie podstawowym lub rozszerzonym lub zdawały je w zakresie podstawowym a warunki rekrutacji wymagają wyniku egzaminu maturalnego w zakresie rozszerzonym.
 4. Warunkiem przyjęcia na studia w SUM kandydatów, którzy przystępowali do postępowania rekrutacyjnego w innej uczelni w kraju, jest spełnienie kryteriów rekrutacji obowiązujących w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.
 5. Kandydaci legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju wystawienia tego świadectwa, podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według tych samych zasad, co kandydaci legitymujący się egzaminem dojrzałości zwanym dalej „starą maturą”.
 6. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich postępowaniu rekrutacyjnemu podlegają cudzoziemcy, o których mowa w art. 43 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.., natomiast inni Cudzoziemcy  mogą studiować na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 7. Wynik egzaminu maturalnego wyrażony w procentach winien zostać podany przez kandydata jako wynik wyrażony w punktach, według zasady 1%=1 punkt.
 8. Wynik egzaminu wstępnego organizowanego przez Uczelnię na jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego stopnia będzie wyrażony w procentach przeliczonych na punkty wg zasady 1%=1 punkt.
 9. Uczelnia uznawać będzie wyniki egzaminów wstępnych z przedmiotów będących podstawą kwalifikacji na określony kierunek, przeprowadzonych w innych uczelniach,z którymi podpisała stosowne porozumienie.
 10. O udział w procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie oraz studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały co najmniej 30 punktów za każdy wymagany w postępowaniu rekrutacyjnym przedmiot.
 11. Kandydaci legitymujący się dyplomem matury międzynarodowej IB (International Baccalaureate) oraz matury europejskiej EB (European Baccalaureate), podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według tych samych zasad, co kandydaci legitymujący się egzaminem maturalnym zwanym dalej „nową maturą”.
 12. Oceny na dyplomie matury międzynarodowej (IB) zostaną przeliczone przy zastosowaniu następującego przelicznika punktów uzyskanych z danego przedmiotu:

Ocena z dyplomu IB

Punkty na poziomie

podstawowym

rozszerzonym

7

100

100

6

90

95

5

80

90

4

70

80

3

60

70

2

50

60

1

40

40

 1. Wynik egzaminu matury europejskiej (EB) będzie przeliczony na punkty według zasady: wynik x 10.
 2. Osoby, które w roku 2016 przystąpiły do matury międzynarodowej (IB) lub matury europejskiej (EB) składają w wyznaczonym przez Uczelnię terminie, wystawione przez dyrekcję szkoły zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości matury międzynarodowej oraz oświadczenie, że przyjmują do wiadomości warunkowe dopuszczenie do postępowania rekrutacyjnego i w przypadku braku pozytywnego wyniku egzaminu dojrzałości lub nieprzedstawienia uczelni oryginału świadectwa dojrzałości niezwłocznie po jego otrzymaniu, najpóźniej do 2 września 2016 r. wynik kwalifikacji zostanie unieważniony a nazwisko kandydata zostanie skreślone z list kwalifikujących przyjęcie na studia.
 3. O kolejności umieszczania na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskana w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 4. Listy osób przyjętych na studia na poszczególne kierunki sporządzone zostaną spośród kandydatów, którzy uzyskali najwyższą punktację mieszczącą się w przyznanych limitach i w terminie złożyli komplet wymaganych dokumentów.
 5. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez liczbę kandydatów większą niż wynikająca z przyznanego Rozporządzeniem Ministra Zdrowia lub ustalonego praz Senat Uczelni limitu miejsc na dany kierunek studiów, podstawą przyjęcia na I rok studiów będzie wyższa liczba punktów uzyskana na świadectwie dojrzałości/egzaminie wstępnym z przedmiotu:
  1. biologia na kierunki: lekarski, lekarsko-dentystyczny,
  2. biologia albo chemia na kierunki: analityka medyczna i farmacja.
 6. Jeżeli więcej niż jeden kandydat uzyska najmniejszą liczbę punktów kwalifikujących do przyjęcia na dany kierunek, a przyjęcie wszystkich takich kandydatów spowodowałoby przekroczenie limitu miejsc zatwierdzonego przez Ministerstwo Zdrowia lub uchwalonego przez Senat Uczelni, Uczelnia zastrzega sobie prawo przyjęcia mniejszej niż limit liczby osób.
 7. Liczbę punktów warunkujących przyjęcie na studia, jak również obniżenie liczby punktów w przypadku nie wyczerpania limitu miejsc, określają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne w formie uchwały.
 8. Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia w kolejnych listach rankingowych z powodu wyczerpania limitu miejsc, stanowią grupę rezerwową na dany kierunek i formę studiów. W przypadku skreślenia kandydata z listy rankingowej i zwolnienia miejsca na liście przyjętych, osoby z listy rezerwowej mogą zostać zakwalifikowane do przyjęcia na studia zgodnie z kolejnością umieszczenia na liście rankingowej, wynikającą z sumy punktów uzyskanej w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 9. Kandydaci na studia mają możliwość brania udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym na dowolną liczbę kierunków studiów jednocześnie.
 10. Osoby studiujące na danym kierunku studiów stacjonarnych w SUM, nie mogą aplikować na ten sam kierunek studiów stacjonarnych.
 11. Po zakończeniu procesu rejestracji elektronicznej, w przypadku uzyskania niewystarczającej liczby punktów do przyjęcia na dany kierunek,  nie będzie możliwa zmiana kierunku studiów na inny kierunek w Uczelni nawet wówczas, gdy uzyskana przez kandydata liczba punktów byłaby większa od minimalnej liczby punktów wymaganych na innym kierunku.
 12. Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego, przyjmowani będą w ramach limitu laureaci przedmiotowych Olimpiad Stopnia Centralnego i Olimpiad Międzynarodowych w zakresie: biologii, chemii, fizyki oraz matematyki na Wydziały Lekarskie, Oddział Lekarsko-Dentystyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Wydział Nauk o Zdrowiu oraz Wydział Zdrowia Publicznego – uprawnienie to przysługuje osobom, które zostały laureatami w roku szkolnym, w którym prowadzona jest rekrutacja lub w roku szkolnym poprzedzającym rok rekrutacji.
 13. Finalistom olimpiad, o których mowa w pkt. 24 przyznaje się 100 punktów za przedmiot będący kryterium kwalifikacyjnym – uprawnienie to  przysługuje osobom, które zostały finalistami w roku szkolnym, w którym prowadzona jest rekrutacja lub w roku szkolnym poprzedzającym rok rekrutacji.
 14. Laureaci i finaliści korzystają z uprawnień określonych w pkt. 24 i pkt. 25 na podstawie zaświadczenia wydanego przez Komitet Główny Olimpiady zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 15. Laureatom i finalistom olimpiad zawodowych, interdyscyplinarnych i tematycznych stopnia centralnego przyznaje się maksymalną liczbę punktów przewidzianych w postępowaniu kwalifikacyjnym z przedmiotu, zgodnie z niżej wymienionymi zasadami:
  1. Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności – z biologii,
  2. Olimpiady Wiedzy Ekologicznej – z biologii,
  3. Olimpiady z Astronomii i Astrofizyki – z fizyki,
  4. Olimpiady Lingwistyki Matematycznej – z matematyki,
  5. Olimpiady Wiedzy Technicznej – z matematyki,
  6. Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej – z matematyki.
   Laureaci i finaliści korzystają z tych uprawnień na zasadach  określonych w pkt. 24-26, na podstawie zaświadczenia wydanego przez uprawniony organ.
 16. Uprawnienie kandydata, o którym mowa w pkt 27, przysługuje w okresie dwóch lat od uzyskania świadectwa maturalnego
 17. W postępowaniu rekrutacyjnym na jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego stopnia kandydatowi, który otrzyma tytuł laureata ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez:
 18. Dziekana Wydziału Lekarskiego w Katowicach oraz Dziekana Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko – Dentystycznym w Zabrzu, do przeliczonej liczby punktów zgodnie z zasadami określonymi dla danego kierunku studiów w Załączniku Nr 2 do Uchwały, dodaje się liczbę maksymalnie 10 punktów, w przypadku kwalifikacji na kierunki: lekarski, lekarsko–dentystyczny, ratownictwo medyczne;
 19. Dziekana Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, do przeliczonej liczby punktów zgodnie z zasadami określonymi dla danego kierunku studiów w Załączniku Nr 2 do Uchwały, dodaje się liczbę maksymalnie 10 punktów, w przypadku kwalifikacji na kierunki: analityka medyczna, farmacja, biotechnologia medyczna, kosmetologia;
 20. Dziekana Wydziału Nauk Zdrowiu, do przeliczonej liczby punktów zgodnie z zasadami określonymi dla danego kierunku studiów w Załączniku Nr 2 do Uchwały, dodaje się liczbę maksymalnie 10 punktów, w przypadku kwalifikacji na kierunki: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia;
 21. Dziekana Wydziału Zdrowia Publicznego, do przeliczonej liczby punktów zgodnie z zasadami określonymi dla danego kierunku studiów w Załączniku Nr 2 do Uchwały, dodaje się liczbę maksymalnie 10 punktów, w przypadku kwalifikacji na kierunki: dietetyka, zdrowie publiczne.


Jak się zrekrutować.

 1. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia na dany kierunek zobowiązane są w terminach podanych przez Uczelnię do: 
  1. dokonania elektronicznej rejestracji przez stronę internetową Uczelni www.sum.edu.pl, 
  2. dokonania opłaty rekrutacyjnej. 
 2. Termin dokonania opłaty rekrutacyjnej uważa się za dotrzymany, w przypadku wpływu środków na rachunek bankowy Uczelni.
 3. W ramach elektronicznej rejestracji kandydaci zobowiązani są do zalogowania się na swoje konto w elektronicznym systemie rekrutacji oraz wprowadzenia wymaganych systemem danych, w tym uzupełnienia wyników egzaminu maturalnego, egzaminu wstępnego lub innych punktów stanowiących podstawę przyjęcia na dany kierunek studiów, w terminie podanym przez Uczelnię. 
  Na podstawie podanych przez kandydatów wyników, zostaną sporządzone listy rankingowe.
 4. Kandydaci, którzy nie wprowadzą wyników w wyznaczonym terminie lub dokonają błędnego ich wprowadzenia, nie będą uczestniczyli w dalszym toku postępowania rekrutacyjnego.
 5. Wyniki postępowania rekrutacyjnego (pierwsze oraz ewentualne kolejne listy rankingowe) zostaną podane do wiadomości przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń poszczególnych wydziałów oraz będą dostępne po zalogowaniu się przez kandydata na swoje konto w elektronicznym systemie rekrutacji.
 6. Warunkiem przyjęcia na I rok studiów jest uzyskanie lokaty na liście rankingowej mieszczącej się w limicie przyjęć na dany kierunek i formę studiów oraz złożenie pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok) na danym kierunku w terminie wskazanym przez Wydziałową Komisję, wraz z niżej wymienionymi dokumentami:
  1. wydrukowanym i własnoręcznie podpisanym podaniem o przyjęcie na pierwszy rok studiów,
  2. wyłącznie oryginałem świadectwa dojrzałości, które zostanie zwrócone kandydatowi po zakończeniu procesu rekrutacji,
  3. oryginałami aneksów do świadectwa dojrzałości (jeżeli dotyczy),
  4. oryginałem zaświadczenia o wynikach uczelnianego egzaminu wstępnego (dotyczy osób legitymujących się „starą maturą” i maturą zagraniczną, które zdawały egzamin wstępny w uczelniach medycznych z którymi SUM zawarł porozumienie),
  5. poświadczoną przez uczelnię lub inną instytucję kserokopią dowodu osobistego,
  6. dwoma kolorowymi zdjęciami, podpisanymi na odwrocie imieniem i nazwiskiem.
 7. Kandydaci na studia, zobowiązani są do dostarczenia w terminie wskazanym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną, zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, wydanego przez lekarza medycyny pracy.
 8. Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście. Dopuszcza się złożenie dokumentów kandydata oraz pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok) przez osobę posiadającą pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie do podejmowania czynności prawnych w imieniu kandydata.
 9. Dokumenty przesłane drogą pocztową nie będą przyjmowane.
 10. Niezłożenie deklaracji oraz wymienionych dokumentów w ust. 6-8 w terminie wyznaczonym przez Uczelnię jest równoznaczne z rezygnacją podjęcia studiów i powoduje skreślenie z listy rankingowej. 
 11. Ujawnienie rozbieżności pomiędzy treścią dokumentów, a danymi przekazanymi drogą elektroniczną spowoduje skreślenie kandydata z listy zakwalifikowanych na studia.

Terminarz rekrutacji

TERMINARZ
POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

 1. Rejestracja elektroniczna kandydatów  legitymujących się świadectwem maturalnym w trybie tzw. "nowej matury” (egzaminem maturalnym zdawanym od roku 2005),  IB, EB oraz laureaci i finaliści olimpiad (https://rekrutacja.sum.edu.pl)

  od 18 lipca 2016 r. do 27 lipca 2016 r. do godz. 23:59

  Termin wpływu opłaty rekrutacyjnej - na wyłącznie wygenerowane przez systemelektronicznej  rekrutacji konto - upływa 27 lipca 2016 r. do godz. 23:59

  Termin uzupełniania wyników punktowych z egzaminu maturalnego z wymaganych przedmiotów oraz punktów za dodatkowe osiągnięcia upływa: 27 lipca 2016 r. do godz. 23:59

 1. Rejestracja elektroniczna kandydatów legitymujących się świadectwem maturalnym w trybie tzw. "starej matury ” i kandydatów z maturą zagraniczną (https://rekrutacja.sum.edu.pl)

  od 18 kwietnia 2016 r. do 28 kwietnia 2016 r. do godz. 23:59

  Termin wpływu opłaty rekrutacyjnej - na wyłącznie wygenerowane przez systemelektronicznej rekrutacji konto -  upływa 28 kwietnia 2016 r. do godz. 23:59

  Termin uzupełniania wyników punktowych z egzaminu maturalnego z wymaganych    przedmiotów oraz punktów za dodatkowe osiągnięcia wyników upływa: 7 lipca 2016 r. do godz. 23:59

  UWAGA !  WAŻNE !

  • Kandydaci z tzw. „starą maturą” mają możliwość zdawania egzaminu maturalnego z przedmiotów kierunkowych w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej i otrzymania zaświadczenia o wynikach egzaminu, na podstawie którego będą kwalifikowani na studia.
  • Kandydaci z tzw. „starą maturą”, którzy nie zgłosili się do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, mogą zdawać egzamin wstępny (przedmiotowy) w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, zgodnie z warunkami i trybem rekrutacji, określonymi uchwałą Senatu SUM.
  • Egzamin wstępny przeprowadzany jest w oparciu o ujednolicone arkusze egzaminacyjne, dostarczone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.
  • Arkusze egzaminacyjne do egzaminów na poziomie podstawowym
   (z biologii, chemii, fizyki i matematyki) będą odpowiadać podstawie programowej obowiązującej przed 2015 r.
  • Arkusze egzaminacyjne do egzaminów na poziomie rozszerzonym
   (z biologii, chemii, fizyki i matematyki) będą odpowiadać podstawie programowej obowiązującej od 2015 r.

  Terminy egzaminów wstępnych dla kandydatów ze „starą maturą”:
  3.06.2016 r. godz. 9:00 – egzamin z matematyki na poziomie podstawowym. Czas trwania egzaminu 170 min.
  3.06.2016 r. godz. 14:00 – egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym. Czas trwania egzaminu 180 min.
  7.06.2016 r. godz. 9:00 – egzamin z biologii na poziomie podstawowym. Czas trwania egzaminu 120 min.
  7.06.2016 r. godz. 9:00 – egzamin z biologii na poziomie rozszerzonym. Czas trwania egzaminu 180 min.
  9.06.2016 r. godz. 9:00 – egzamin z fizyki na poziomie podstawowym. Czas trwania egzaminu 120 min.
  9.06.2016 r. godz. 9:00 – egzamin z fizyki na poziomie rozszerzonym. Czas trwania egzaminu 180 min.
  10.06.2016 r. godz. 9:00 – egzamin z chemii na poziomie podstawowym. Czas trwania egzaminu 120 min.
  10.06.2016 r. godz. 9:00 – egzamin z chemii na poziomie rozszerzonym. Czas trwania egzaminu 180 min.

  • Osoby zarejestrowane w systemie elektronicznej rekrutacji otrzymają pisemne zawiadomienie o miejscu i czasie egzaminu.
  • Kandydatowi ze „starą maturą” i maturą zagraniczną, który przystąpił do egzaminu wstępnego w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, Uczelnia wydaje
   (w dwóch egzemplarzach) zaświadczenie o liczbie uzyskanych punktów na egzaminie wstępnym.
  • Zaświadczenie jest uznawane we wszystkich publicznych Uczelniach Medycznych w Polsce (za wyjątkiem Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu).
  • UWAGA: do egzaminu wstępnego organizowanego przez Uczelnię mogą przystąpić wyłącznie osoby ze „starą maturą”- (uzyskaną do 2004 r). oraz  kandydaci legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju wystawienia tego świadectwa, którzy podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według tych samych zasad, co kandydaci legitymujący się egzaminem dojrzałości zw. dalej ,,starą maturą’’.

   

TERMINY OGŁOSZENIA LISTY RANKINGOWEJ  I SKŁADANIA DOKUMENTÓW  oraz ZAŚWIADZCZEŃ LEKARSKICH  są dostępne w ZAKŁADCE -  LISTY RANKINGOWE

Opłata rekrutacyjna.

Wysokość opłaty za postępowanie rekrutacyjne związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2016/2017 wynosi 70zł. a dla kandydatów, którzy wyrażą zgodę na dostarczenie przez Uczelnię decyzji o przyjęciu/nieprzyjęciu na studia w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem ePUAP wynosi  -  60,00 zł.

 1. W przypadku kandydowania na kilka kierunków, a także różne formy i poziomy kształcenia w ramach kierunków, kandydat  wnosi stosowną wielokrotność opłaty rekrutacyjnej.
  Opłatę rekrutacyjną wnosi się osobiście w banku, drogą internetową (przelew elektroniczny) lub za pośrednictwem poczty za każde przystąpienie kandydata do postępowania kwalifikacyjnego.
 2. Opłata rekrutacyjna winna zostać dokonana wyłącznie na wygenerowane przez system elektronicznej rekrutacji konto. Każdej rejestracji na studia odpowiada jeden indywidualny dla każdego kandydata numer rachunku bankowego. Wpłat nie można więc dokonać łącznie, należy je wnosić oddzielnie dla każdej rejestracji. 
 3. Termin dokonania opłaty uważa się za dotrzymany, w przypadku wpływu środków na rachunek bankowy uczelni. Opłata rekrutacyjna musi wpłynąć na konto Uczelni w terminie do ostatniego dnia rejestracji na studia (liczy się data wpływu środków na konto).
 4. Rejestracja kandydata zostanie potwierdzona w momencie zaksięgowania opłaty rekrutacyjnej i wówczas status na koncie zmieni się na "zweryfikowany".
 5. Kandydaci, których opłata rekrutacyjna wpłynie na konto Uczelni po terminach elektronicznej rejestracji nie będą uczestniczyli w dalszym toku postępowania rekrutacyjnego.
 6. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi, z wyłączeniem przypadku, gdy:
  1. kierunek studiów nie został uruchomiony,
  2. została wniesiona podwójna opłata za ten sam kierunek studiów,
  3. kandydat zrezygnował z uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym przed zakończeniem procesu rejestracji elektronicznej
  4. kandydat podczas procesu rejestracji nie dokonał wyboru kierunku studiów, bądź nie uzupełnił punktów stanowiących podstawę przyjęcia na dany kierunek.

Ewentualny zwrot opłaty rekrutacyjnej, następuje wyłącznie na pisemny wniosek kandydata, skierowany do Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

Lista rankingowa

Wyniki postępowania rekrutacyjnego (pierwsze oraz ewentualne kolejne listy rankingowe) zostaną podane do wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Lekarskiego w Katowicach( adres: ul. Medyków18 ) oraz Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko Dentystycznym w Zabrzu (adres ul. 41-800 Zabrze, Plac Traugutta  oraz będą dostępne po zalogowaniu się przez kandydata na swoje konto w elektronicznym systemie rekrutacji.

Kandydaci legitymujący się nową maturą, starą maturą, maturą międzynarodową (IB) oraz maturą europejską (EB) będą przyjmowani w oparciu o utworzoną jedną, wspólną listę rankingową, odrębną dla poszczególnych kierunków studiów oraz poziomów kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, z zastrzeżeniem, iż dla kierunku lekarskiego utworzona zostanie wspólna lista dla Wydziału Lekarskiego w Katowicach i Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu. W przypadku niedopełnienia limitu danego wydziału zastrzega się możliwość przeniesienia przyjętego kandydata na równoległy kierunek lekarski.

O kolejności umieszczania na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskana w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Listy osób przyjętych na studia na poszczególne kierunki sporządzone zostaną spośród kandydatów, którzy uzyskali najwyższą punktację mieszczącą się w przyznanych limitach i w terminie złożyli komplet wymaganych dokumentów.

W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez liczbę kandydatów większą niż wynikająca z przyznanego Rozporządzeniem Ministra Zdrowia lub ustalonego praz Senat Uczelni limitu miejsc na dany kierunek studiów, podstawą przyjęcia na I rok studiów będzie wyższa liczba punktów uzyskana na świadectwie dojrzałości/egzaminie wstępnym z przedmiotu biologia na kierunki: analityka medyczna, farmacja,  lekarski, lekarsko-dentystyczny.

Lista rankingowa zostanie ogłoszona w dniu:  29.07.2016 r. godz.12.00

1 lista rankingowa z dnia 29.07. 2016 r.
Limit punktowy warunkujący przyjęcie na  I rok studiów –  wynosi 147 pkt.  w tym biologia 77 pkt.
Termin i miejsce  składania dokumentów:

 • od  dnia  01.08.2016 r. do dnia  02.08.2016r.
 • Dziekanat  Wydziału Lekarskiego w Katowicach
 • Katowice-Ligota  ul. Medyków 18 (parter, pokój nr 6)
 • Termin złożenia zaświadczenia lekarskiego: 26.08.2016r.

 
Przerwa w pracy Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
od 04.08.2016r. do 04.09.2016r.

 

Wpis na studia.

Warunkiem przyjęcia na I rok studiów jest uzyskanie lokaty na liście rankingowej mieszczącej się w limicie przyjęć na dany kierunek i formę studiów oraz złożenie pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok) na danym kierunku w terminie wskazanym przez Wydziałową Komisję, wraz z niżej wymienionymi dokumentami:

 • wydrukowanym i własnoręcznie podpisanym podaniem o przyjęcie na pierwszy rok studiów,
 • wyłącznie oryginałem świadectwa dojrzałości, które zostanie zwrócone kandydatowi po zakończeniu procesu rekrutacji,
 • oryginałami aneksów do świadectwa dojrzałości (jeżeli dotyczy),
 • oryginałem zaświadczenia o wynikach uczelnianego egzaminu wstępnego (dotyczy osób legitymujących się „starą maturą” i maturą zagraniczną, które zdawały egzamin wstępny w uczelniach medycznych z którymi SUM zawarł porozumienie),
 • poświadczoną przez uczelnię lub inną instytucję kserokopią dowodu osobistego,
 • dwoma kolorowymi zdjęciami, podpisanymi na odwrocie imieniem

     i nazwiskiem.

Miejsce złożenia dokumentów i godziny.

   Katowice-Ligota  ul. Medyków 18 (parter, pokój nr 6) w godzinach od 9.00 – do 14.00

Badania lekarskie.

Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do przyjęcia (uzyskają lokatę na liście rankingowej), podczas dokonywania wpisu otrzymają skierowanie na obowiązkowe badania lekarskie.

Badania lekarskie kandydat jest zobowiązany wykonać jak najszybciej i wynik dostarczyć w terminie wskazanym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną (terminy zostaną podane przy ogłaszaniu listy rankingowej).

Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, wydaje lekarz medycyny pracy (lekarza spełniającego wymagania kwalifikacyjne, określone w trybie art. 229 § 8 pkt. 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, oz. 94, z późn. zm.).

Kandydaci na studia w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach mają możliwość bezpłatnego wykonania badań lekarskich, celem uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, w następujących placówkach

 • NZOZ Przychodnia AGMED – ul. Morcinka 15 -17, 40-124 Katowice;
  tel. 32/2582402
 • SANTE s.c. Daria Zarębska i Wspólnik – Aleja Wolności 6, 41-219 Sosnowiec;
  tel.32/ 2690736
 • Przychodnia Lekarzy Specjalistów ZDROWIE ul. Filipa Słodczyka 7, 41-800 Zabrze.
   tel.32/2786616

Inne prawidłowe zaświadczenia lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, wydane przez lekarza medycyny pracy (lekarz uprawniony do wykonywania badań profilaktycznych) będą honorowane, lecz badania zrealizowane w innej jednostce niż wskazane powyżej nie będą refundowane przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.
Zaświadczenie lekarskie powinno być wystawione na formularzu, który zawiera odwołanie do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. 2010 Nr 155, poz.1045) i określa zdolność do podjęcia studiów na określonym kierunku oraz termin ważności zaświadczenia.

Badania lekarskie - lista narażeń - kierunek lekarski

W trakcie studiów, kandydat na kierunku LEKARSKIM jest narażony na działanie następujących czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, występujących w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu, studiów:

 • odczynniki chemiczne w tym: głównie formaldehyd i rozpuszczalniki organiczne
 • czynniki alergizujące (głównie chrom, lateks)
 • choroby wirusowe (głównie wirusowe zapalenie wątroby typu A)
 • zakażenia przenoszone drogą krwi (WZW typu B i C, HIV)
 • choroby zakaźne i pasożytnicze
 • promieniowanie jonizujące (głównie X)
 • promieniowanie elektromagnetyczne i zagrożenia związane z obsługą komputera
 • zagrożenia wynikające ze stałego dużego dopływu informacji i gotowości do odpowiedzi
 • czynniki psycho-społeczne.

Lista narażeń przedstawiona powyżej jest wymagana przez lekarza medycyny pracy, przed podjęciem decyzji o wydaniu orzeczenia stwierdzającego brak przeciwwskazań do studiów na kierunku lekarskim.

Wzór przykładowego
ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO

W wyniku badania lekarskiego mającego na celu ocenę możliwości pobierania nauki, uwzględniającą stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu, studiów lub studiów doktoranckich osób badanych stosownie do przepisów art.5 ust.1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 27 czerwiec 1997r. o służbie medycyny pracy (Dz.U. z 2004r. Nr 125 z późn. zm.)

Orzeka się, że                                                                                                                                  

Pan(i):............................................................................................................................
urodzonego(ej):............................................................................................................

numer PESEL:
- kandydata na studia  na kierunku……………………………………………………………………………..,  na Wydziale………………………………………………………………………………………………………. Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice

Stwierdzam brak przeciwwskazań/istnieją przeciwwskazania* zdrowotne do podjęcia studiów na
ww. kierunku.

DATA NASTĘPNEGO BADANIA: ..........................................................................

_______________
* Niepotrzebne skreślić

Pieczęć i podpis Lekarza badającego   

Miejscowość:..………………………, dnia:………………………..

 

Pouczenie:
Na podstawie § 5 ust. 1Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich (DZ. U. Nr 155 poz. 1045) osoba badana lub palcówka dydaktyczna, która nie godzi się z treścią orzeczenia może wystąpić w terminie 14 dni od dnia doręczenia zaświadczenia, za pośrednictwem lekarza, który wydał zaświadczenie, do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy właściwego ze względu na siedzibę placówki dydaktycznej, z wnioskiem o przeprowadzenie kolejnego badania.


Komunikaty Komisji Rekrutacyjnej

 

Komunikaty

 

 

Dane kontaktowe

 • Dziekanat Wydziału Lekarskiego w Katowicach
  ul. Medyków 18,  40-752 Katowice
  tel. +48 32 208 86 65
  tel. +48 32 252 17 39, +48 32 208 86 63
     fax +48 32 252 80 10 
 • Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna – Wydział Lekarski

Adres elektroniczny: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres elektroniczny  i  tel. (+48 32) 208 86 70 do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej czynne w okresie rekrutacji tj. od  20 czerwca 2016 r. do 30 września 2016r. w godz.  od 9:00 do 14:00

 

Najcześciej zadawane pytania.

  1. Q: Czy WLK i WLZ prowadzą odrębne rekrutacje?
   A: Nie, lista na oba wydziały jest wspólna.
  2. Q:Czy istnieje możliwość przeniesienia się z Wydziału Lekarskiego  w Katowicach na Wydział  Lekarski w Zabrzu i odwrotnie  po uprzednim  zalogowaniu  ?
   A: Uczelnia nie przewiduje możliwości przenoszenia się pomiędzy Wydziałami w trakcie rekrutacji.
  3. Q: Czym różnią się Wydział Lekarski w Katowicach i Wydział Lekarski w Zabrzu?
   A: Są to dwie odrębne jednostki w ramach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, ale rekrutacja przebiega z jedną listą rankingową.
  4. Q: Gdzie można wykonać badania lekarskie?
   A: Kandydat, po dokonaniu wpisu na rok, może bezpłatnie wykonać badania lekarskie w jednej z trzech placówek. Lista placówek dostępna jest na stronie internetowej: http://sum.edu.pl/lekarski-stacjonarne/opis-lekarski#badania-lekarskie
  5. Q: Do kiedy należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie?
   A: Termin dostarczenia zaświadczenia lekarskiego będzie zależał od daty dokonania wpisu. Podczas rekrutacji 2016/2017 dla list rankingowych przeprowadzonych w lipcu będzie to 26.08.2016r.
   Terminy zostały ogłoszone na stronie internetowej w zakładce lista rankingowahttp://sum.edu.pl/lekarski-stacjonarne/opis-lekarski#badania-lekarskie
  6. Q: Kiedy będzie kolejna lista rankingowa i jaki będzie termin wpisów?
   A: O wszystkich terminach list rankingowych Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna informuje w stosownych ogłoszeniach na stronie internetowej – zakładka Komunikaty
  7. Q: Czy dokumenty do wpisu lub rezygnację  ze studiów należy złożyć osobiście?
   A: Dokumenty/rezygnację może złożyć osoba posiadająca notarialne pełnomocnictwo Kandydata. W takiej sytuacji należy również złożyć notarialnie poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dowodu osobistego Kandydata. Pełnomocnictwo  przedstawione Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej pozostaje w dokumentacji Uczelni.
  8. Q:  W jaki sposób mogę zrezygnować ze studiów na SUM?
   A:  Aby zrezygnować ze studiów należy złożyć w siedzibie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej lub w Dziekanacie WLK – (podczas przerwy w pracach Komisji w miesiącu sierpniu) stosowne oświadczenie, (druk oświadczenia wydaje WKR). Warunkiem  koniecznym jest posiadanie dowodu tożsamości.
  9. Q: Czy muszę dostarczyć własną teczkę na dokumenty opisaną według stosownego wzoru?
   A: Nie, należy dostarczyć jedynie dokumenty zgodnie wymaganiami przedstawionymi w zakładce: Wpis na studia
   Kandydaci otrzymują opisane teczki od Komisji.
  10. Q: Czy konieczne jest dostarczenie kserokopii dowodu osobistego?
   A: Tak. Kandydat musi posiadać kserokopię dowodu osobistego.
  11. Q: Czy opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi jeśli nie zostałem/am przyjęty/a?
   A: Opłata rekrutacyjna w takich sytuacjach nie podlega zwrotowi.
  12. Q:  Gdzie należy składać dokumenty?
   A: Dokumenty należy składać zgodnie z informacją  podaną przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną Wydziału Lekarskiego w Katowicach w godzinach od 9.00 – do 14.00, Katowice-Ligota  ul. Medyków 18 (parter, pokój nr 6)
  13. Q: Jaki będzie limit punktowy gwarantujący przyjęcie w tym roku?
   A: Limit punktów ustalany jest na bieżąco, na podstawie ilości przyjętych kandydatów oraz ich ilości punktów.
  14. Q: Czy podczas dokonywania wpisu muszę przedstawić „książeczkę sanepidowską” i kartę obowiązkowych szczepień – informacja o wykonanym szczepieniu przeciw WZW typu B
   A: Nie. O terminie dostarczenia w/w dokumentów informuje Dziekanat.
  15. Q: Kiedy mogę ubiegać się o zwrot opłaty rekrutacyjnej?
   A: Opłata rekrutacyjna może być zwrócona do momentu wpisania przez Kandydata wyników maturalnych.
  16. Q: W jaki sposób mogę ubiegać się o zwrot opłaty rekrutacyjnej?
   A: Aby uzyskać zwrot opłaty rekrutacyjnej należy wysłać własnoręcznie podpisane podanie do Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej - prof. dr hab. n.med. Joanny Lewin-Kowalik. Tak napisane podanie należy wysłać na adres Rektoratu SUM.
  17. Q: W jaki sposób mogę ubiegać się o zwrot nadpłaconej kwoty opłaty rekrutacyjnej?
   A: Aby uzyskać zwrot nadpłaty opłaty rekrutacyjnej należy wysłać własnoręcznie podpisane podanie do Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej - prof. dr hab. n.med. Joanny Lewin-Kowalik. Tak napisane podanie należy wysłać na adres Rektoratu SUM.
  18. Q: Pisałem maturę IB. Jaki rodzaj matury powinienem wybrać podczas rejestracji?
   A: W przypadku matury IB należy wybrać tzw. „nową maturę”.
  19. Q: Jakiego formatu oraz rodzaju zdjęcie powinienem donieść podczas dokonywania wpisu?
   A: Podczas dokonywania wpisu należy przynieść 2 zdjęcia w formacie jak do dowodu osobistego, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem.
  20. Q: Czy podczas dokonywania wpisu otrzymam listę wymaganych/ polecanych podręczników?
   A: Listy podręczników dostępne są na stronach internetowych Katedr SUM.

   

  image
   

  Wydział Lekarski z OLD - Zabrze

  Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
  image
   

  Wydział Lekarski - Katowice

  Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
  image
   

  Wydział Farmaceutyczny

  Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
  image
   

  Wydział Nauk o Zdrowiu

  Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe
  image
   

  Wydział Zdrowia Publicznego

  Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

  Fundusze Europejskie

  Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

  SUM © 2016-2018

   

   

   

  logo sum bottom

  ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
  ul. Poniatowskiego 15
  40-055 Katowice
  tel. 32 208 3600
  NIP: 634-000-53-01
  REGON: 000289035

  Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
  Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.