image Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Kandydat

Biznes

Kontakt

En / Ru

Szukaj

 
 
Zmiana rozmiaru tekstu:

Opis kierunku

KOSMETOLOGIA - II stopnia niestacjonarne (zaoczne)
Limit miejsc w roku akademickim 2016/2017: 60 miejsc
Jak długo trwają studia: 4 semestry  

Gdzie i jak są realizowane zajęcia:

Zajęcia realizowane są w trybie zaocznym w systemie zjazdów weekendowych. Koszt studiów e roku akademickim 2016/2017 wynosi 11 000 zł za rok; w tym 5 500 zł za semestr zimowy i 5 500 zł za semestr letni. Zajęcia będą miały formę wykładów, seminariów i ćwiczeń, w tym ćwiczeń praktycznych w laboratoriach i pracowniach kształcenia kierunkowego pod nadzorem wykładowcy oraz praktyk zawodowych w wybranych gabinetach kosmetycznych, ośrodkach SPA, salonach odnowy biologicznej.

Wykłady i ćwiczenia będą się odbywać w bardzo dobrze przygotowanych salach wykładowych i pracowniach kierunkowych, dysponujących nowoczesnym wyposażeniem dydaktycznym i multimedialnym.

Charakterystyka kierunku:

Kształcenie na studiach drugiego stopnia będzie bazować na współczesnych  zdobyczach wiedzy i technologii w zakresie kosmetologii. Obejmować będzie  zagadnienia umożliwiające wykształcenie określonych umiejętności praktycznych związanych z planowaniem rodzaju zabiegu kosmetycznego i zastosowania kosmetyku zgodnie z rozpoznaniem, poprawnym wykonywaniem zabiegów kosmetycznych pielęgnacyjnych i upiększających z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań, prawidłowym odczytaniem składu kosmetyku i ustalenia jego zastosowania. Są realizowane zajęcia z zakresu zorganizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego.

Znaczącą  liczbę godzin stanowić będą zajęcia praktyczne, w trakcie których student zdobędzie wiedzę i nabierze umiejętności zawodowych uczestnicząc w takich zajęciach jak np.: kosmetologia pielęgnacyjna, upiększająca, wizaż i stylizacja, charakteryzacja, makijaż sceniczny, fizjoterapia i masaż, SPA, Wellnes, odnowa biologiczna, modelowanie sylwetki oraz nowoczesne aktywności ruchowej, masaż limfatyczny.

Integralną część procesu nauczania stanowić będą praktyki zawodowe, których odbycie będzie warunkiem zaliczenia studiów.

A co po studiach:

Branża kosmetyczna dziś to jedna z najprężniej rozwijających się dziedzin. Piękno współcześnie jest jednym z najbardziej pożądanych dóbr, tak luksusowych, że konsumenci mogą wydać na nie każde pieniądze. Dlatego też specjaliści od zaspokajania potrzeb estetycznych klientów nie powinni mieć najmniejszych problemów ze znalezieniem pracy, ani dziś ani w niedalekiej przyszłości.

W różnorodności ofert pracy dla kosmetologów można przebierać. Absolwent studiów II stopnia, kierunku kosmetologia jest merytorycznie i praktycznie przygotowani do wykonywania zawodu kosmetologa w gabinetach kosmetycznych o pełnym zakresie świadczonych usług. 

 • planowania rodzaju zabiegu kosmetycznego i zastosowania kosmetyku zgodnie z rozpoznaniem;
 • poprawnego wykonania zabiegów kosmetycznych, pielęgnacyjnych i upiększających z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań,
 • prawidłowego odczytania składu kosmetyku i ustalenia jego zastosowania,
 • ścisłej współpracy z lekarzem dermatologiem, w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo,
 • prowadzenia gabinetu kosmetycznego,

Ponadto absolwent kosmetologii przygotowany jest do pracy w gabinecie odnowy biologicznej, firmach kosmetycznych, laboratoriach (w których przeprowadza się badania nad skutecznością kosmetyków), szkołach kosmetycznych, redakcjach pism o tematyce kosmetologii i kosmetyki.

 

Kierunek realizowany jest przez:

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu ul. Jedności 8, 41-200 Sosnowiec
Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: (+48 32) 364-11-29

Podstawa przyjęcia

 Przyjęcia kandydatów odbywać się będą na podstawie posiadania dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku kosmetologia.

O kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydować będzie data złożenia podania w elektronicznym systemie rekrutacji i dokonania opłaty rekrutacyjnej .

Zasady i tryb rekrutacji

 1. Wszystkie informacje związane z przebiegiem postępowania rekrutacyjnego (w tym terminy rekrutacji) będą umieszczane na stronie internetowej Uczelni (www.sum.edu.pl). Kandydaci zobowiązani są do zapoznawania się na bieżąco z informacjami podawanymi przez Uczelnię, pod rygorem negatywnych skutków dla kandydata.
 2. Do postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach może być dopuszczona osoba, która:
  1. zarejestrowała się w terminie wyznaczonym przez Uczelnię w systemie internetowej rejestracji kandydatów,
  2. dokonała wpłaty opłaty rekrutacyjnej w terminie wyznaczonym przez Uczelnię, w wysokości ustalonej przez Rektora,
  3. posiada tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny
 3. Warunkiem przyjęcia na studia w SUM kandydatów, którzy przystępowali do postępowania rekrutacyjnego w innej uczelni w kraju, jest spełnienie kryteriów rekrutacji obowiązujących w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.
 4. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich postępowaniu rekrutacyjnemu podlegają cudzoziemcy, o których mowa w art. 43 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.., natomiast inni Cudzoziemcy mogą studiować na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 5. O kolejności umieszczania na liście rankingowej decydować będzie data złożenia podania w elektronicznym systemie rekrutacji i dokonania opłaty rekrutacyjnej.
 6. Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia w kolejnych listach rankingowych z powodu wyczerpania limitu miejsc, stanowią grupę rezerwową na dany kierunek i formę studiów. W przypadku skreślenia kandydata z listy rankingowej i zwolnienia miejsca na liście przyjętych, osoby z listy rezerwowej mogą zostać zakwalifikowane do przyjęcia na studia zgodnie z kolejnością umieszczenia na liście rankingowej, wynikającą z sumy punktów uzyskanej w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 7. Kandydaci na studia mają możliwość brania udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym na dowolną liczbę kierunków studiów jednocześnie.

Jak się zrekrutować

 1. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia na dany kierunek zobowiązane są w terminach podanych przez Uczelnię do:
  1. dokonania elektronicznej rejestracji przez stronę internetową Uczelni www.sum.edu.pl,
  2. dokonania opłaty rekrutacyjnej.
 2. Termin dokonania opłaty rekrutacyjnej uważa się za dotrzymany, w przypadku wpływu środków na rachunek bankowy Uczelni.
 3. W ramach elektronicznej rejestracji kandydaci zobowiązani są do zalogowania się na swoje konto w elektronicznym systemie rekrutacji w terminie podanym przez Uczelnię.
 4. Wyniki postępowania rekrutacyjnego (pierwsze oraz ewentualne kolejne listy rankingowe) zostaną podane do wiadomości przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń poszczególnych wydziałów oraz będą dostępne po zalogowaniu się przez kandydata na swoje konto w elektronicznym systemie rekrutacji.
 5. Warunkiem przyjęcia na I rok studiów jest uzyskanie lokaty na liście rankingowej mieszczącej się w limicie przyjęć na dany kierunek i formę studiów oraz złożenie pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok) na danym kierunku w terminie wskazanym przez Wydziałową Komisję, wraz z niżej wymienionymi dokumentami:
  1. wydrukowanym i własnoręcznie podpisanym podaniem o przyjęcie na pierwszy rok studiów,
  2. wyłącznie oryginałem świadectwa dojrzałości, które zostanie zwrócone kandydatowi po zakończeniu procesu rekrutacji,
  3. oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku kosmetologia,
  4. poświadczoną przez uczelnię lub inną instytucję kserokopią dowodu osobistego,
  5. dwoma kolorowymi zdjęciami, podpisanymi na odwrocie imieniem i nazwiskiem.
 6. Kandydaci na studia, zobowiązani są do dostarczenia w terminie wskazanym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną, zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, wydanego przez lekarza medycyny pracy.
 7. Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście. Dopuszcza się złożenie dokumentów kandydata oraz pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok) przez osobę posiadającą pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie do podejmowania czynności prawnych w imieniu kandydata.
 8. Dokumenty przesłane drogą pocztową nie będą przyjmowane.
 9. Niezłożenie deklaracji oraz wymienionych dokumentów w terminie wyznaczonym przez Uczelnię jest równoznaczne z rezygnacją podjęcia studiów i powoduje skreślenie z listy rankingowej.
 10. Ujawnienie rozbieżności pomiędzy treścią dokumentów, a danymi przekazanymi drogą elektroniczną spowoduje skreślenie kandydata z listy zakwalifikowanych na studia..

Terminarz rekrutacji

 

Terminy rekrutacji 2 naboru:

12.08. - 15.09. 2016r. - rejestracja w elektronicznym systemie rekrutacji i złożenie podania, dokonanie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 70 zł na konto wygenerowane po złożeniu podania, przy czym opłata powinna wpłynąć na konto uczeni w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2016r.

19.09. 2016r. - Ogłoszenie pierwszej listy rankingowej w 2 naborze 19.09. - 22.09.2016r. do godziny 14:00 - Dokonanie wpisu na rok, czyli złożenie kompletu wymaganych dokumentów w Dziekanacie Wydziału. Do 2 tygodni od dokonania wpisu na rok ale nie później niż do 30.09.2016r. należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów.

 

 

Termin rejestracji elektronicznej na niestacjonarne studia II stopnia na kierunku kosmetologia.

Od 01.07.2016r. do 26.07.2016r. do godz. 23:59 . Termin wpływu środków opłaty rekrutacyjnej na konto Uczelni upływa 26 lipca 2016 r. do godz. 23:59

Opłata rekrutacyjna

Opłata za postępowanie rekrutacyjne związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2016/2017 wynosi 70 zł. a dla kandydatów, którzy wyrażą zgodę na dostarczenie przez Uczelnię decyzji o przyjęciu/nieprzyjęciu na studia w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem ePUAP wynosi - 60 zł.

Na podstawie Zarządzenia Rektora SUM Nr 50/2016 z dnia 15.04.2016 r.

 1. W przypadku kandydowania na kilka kierunków, a także różne formy i poziomy kształcenia w ramach kierunków, kandydat  wnosi stosowną wielokrotność opłaty rekrutacyjnej. Opłatę rekrutacyjną wnosi się osobiście w banku, drogą internetową (przelew elektroniczny) lub za pośrednictwem poczty za każde przystąpienie kandydata do postępowania kwalifikacyjnego.
 2. Opłata rekrutacyjna winna zostać dokonana wyłącznie na wygenerowane przez system elektronicznej rekrutacji konto. Każdej rejestracji na studia odpowiada jeden indywidualny dla każdego kandydata numer rachunku bankowego. Wpłat nie można więc dokonać łącznie, należy je wnosić oddzielnie dla każdej rejestracji.
 3. Termin dokonania opłaty uważa się za dotrzymany, w przypadku wpływu środków na rachunek bankowy uczelni. Opłata rekrutacyjna musi wpłynąć na konto Uczelni w terminie do ostatniego dnia rejestracji na studia (liczy się data wpływu środków na konto).
 4. Rejestracja kandydata zostanie potwierdzona w momencie zaksięgowania opłaty rekrutacyjnej i wówczas status na koncie zmieni się na "zweryfikowany"
 5. Kandydaci, których opłata rekrutacyjna wpłynie na konto Uczelni po terminach elektronicznej rejestracji nie będą uczestniczyli w dalszym toku postępowania rekrutacyjnego.
 6. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi , z wyłączeniem przypadku, gdy:
  • kierunek studiów nie został uruchomiony,
  • została wniesiona podwójna opłata za ten sam kierunek studiów,
  • kandydat zrezygnował z uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym przed zakończeniem procesu rejestracji elektronicznej
  • kandydat podczas procesu rejestracji nie dokonał wyboru kierunku studiów, bądź nie uzupełnił punktów stanowiących podstawę przyjęcia na dany kierunek.

Ewentualny zwrot opłaty rekrutacyjnej, następuje wyłącznie na pisemny wniosek kandydata, skierowany do Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

Lista rankingowa

Wyniki postępowania rekrutacyjnego (pierwsze oraz ewentualne kolejne listy rankingowe) zostaną podane do wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu (ul. Jedności 8, 41-200 Sosnowiec) oraz będą dostępne po zalogowaniu się przez kandydata na swoje konto w elektronicznym systemie rekrutacji.

O kolejności umieszczania na liście rankingowej decydować będzie data złożenia podania w elektronicznym systemie rekrutacji i dokonania opłaty rekrutacyjnej.

Lista rankingowa zostanie ogłoszona w dniu 27.07.2016 r.

Termin i miejsce  składania dokumentów:

 1. Od dnia 27.07.2016r. do dnia 29.07.2016r. do godziny 14.00
 2. Dziekanat  Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Ul. Jedności 8, 41-200 Sosnowiec
 3. Termin złożenia zaświadczenia lekarskiego do dnia 16.08.2016r.

  Wpis na studia

  Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia, czyli mieszczący się w granicach limitu przyjęć na listach rankingowych, na wybrany kierunek ZOBOWIĄZANI są do dokonania wpisu na rok w terminie 3 dni roboczych od daty ogłoszenia listy rankingowej lub w terminie wskazanym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną (dokładne terminy wpisu będą publikowane w nagłówkach list rankingowych). Kandydat dokonuje wpisu OSOBIŚCIE lub przez notarialnie ustanowionego pełnomocnika (pełnomocnictwo powinno być ustanowione do podejmowania czynności prawnych w imieniu kandydata) w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego w Sosnowcu przy ul. Jedności 8 w godzinach od 09:00 do 14:00. Konsekwencją nie dokonania wpisu w wymaganym terminie będzie skreślenie Kandydata z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia. Przy wpisie należy okazać dowód osobisty, książeczkę wojskową (jeżeli Kandydat ją posiada) oraz dostarczyć następujące dokumenty:

  • Dwustronnie wydrukowane i podpisane podanie o przyjęcie na wybrany kierunek studiów (z systemu rejestracji elektronicznej SUM).
  • Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej.
  • Wydrukowane z systemu rejestracji elektronicznej SUM skierowanie na badania lub aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy.
  • Kserokopię dowodu osobistego (może być powiększona).
  • Oryginał świadectwa maturalnego.
  • 2 kolorowe zdjęcia legitymacyjne o wymiarach 35mm x 45mm, z czego jedno podpisane imieniem, nazwiskiem i nr PESEL Kandydata.
  • Dowód wpłaty w wysokości 17 zł za legitymację. Dotyczy Absolwentów innych uczelni niż SUM.
  • Podpisany własnoręcznie dyplom ukończenia studiów I stopnia

  Dokumenty Kandydat dostarcza w białej wiązanej opisanej teczce.
  Opis teczki generowany jest z systemu rejestracji elektronicznej SUM jako czwarta strona podania, należy ją wydrukować i trwale zamocować do teczki lub opisać ją ręcznie zgodnie z opisem na stronie.

  Wpłatę w wysokości 17 zł za legitymację można dokonać w kasie Wydziału Farmaceutycznego przy ul. Jedności 8 Kampus E w Sosnowcu (codziennie w godzinach 09:30 - 14:00), w kasie w budynku Rektoratu w Katowicach przy ul. Poniatowskiego 15, lub przelewem na konto ING Bank Śląski S.A. O/Katowice

  02 1050 1214 1000 0008 0000 1364.

  W tytule wpłaty powinny być zamieszczone następujące dane: imię i nazwisko Kandydata, kierunek studiów, i podpis: „opłata za legitymację”.

  • Tegoroczni absolwenci lub studenci SUM, składający dokumenty na drugi kierunek lub kontynuujący studia do dokumentów dołączają tylko 1 podpisane zdjęcie i nie dokonują opłaty za legitymację. (ważność legitymacji i książeczki zdrowia będzie przedłużona).
  • Kandydaci niezakwalifikowani do przyjęcia (niemieszczący się w limicie przyjęć na wybrany kierunek) w danej liście rankingowej, cały czas biorą udział w rekrutacji, aż do oficjalnego jej zakończenia.
  • Kandydaci ZOBOWIĄZANI są do śledzenia list rankingowych i komunikatów Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
  • W momencie złożenia dokumentów wydrukowane przez kandydata skierowanie na badania zostanie podpisane i podbite przez osobę upoważnioną.
  • Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku należy dostarczyć do Dziekanatu Wydziału ul. Jedności 8 41-200 w Sosnowcu do 2 tygodni od dokonania wpisu na rok, jednak nie później niż do 30 września 2016r. dla kandydatów z ostatnich list rankingowych (zaświadczenie w oryginale można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową).

   Godziny pracy Komisji Rekrutacyjnej:

   Poniedziałek 09:00 – 14:00
   Wtorek 09:00 – 14:00
   Środa 09:00 – 14:00
   Czwartek 09:00 – 14:00
   Piątek 09:00 – 14:00

   Miejsce złożenia dokumentów i godziny

    

   Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu przy ul. Jedności 8 (pokój nr 10 lub nr 8) w godzinach od 09:00 do 14:00.

    

   Kandydat dokonuje wpisu OSOBIŚCIE lub przez notarialnie ustanowionego pełnomocnika (pełnomocnictwo powinno być ustanowione do podejmowania czynności prawnych w imieniu kandydata) w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu przy ul. Jedności 8, w pokoju nr 10 lub 8 (parter Kampus A)

   Godziny pracy Komisji Rekrutacyjnej:

   Poniedziałek 09:00 – 14:00
   Wtorek 09:00 – 14:00
   Środa 09:00 – 14:00
   Czwartek 09:00 – 14:00
   Piątek 09:00 – 14:00

   Badania lekarskie

   Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do przyjęcia (uzyskają lokatę na liście rankingowej), podczas dokonywania wpisu na rok uzyskają pięczątkę na wydrukowanym skierowaniu na obowiązkowe badania lekarskie.
   Skierowanie na badania lekarskie można wydrukować z systemu rejestracji elektronicznej po dokonaniu opłaty rekrutacyjnej. Istnieje możliwość wykonania wcześniej badań lekarskich dla osób składających dokumenty przez pełnomocnika. W tym celu należy wydrukowane skierowanie, podbić w Dziekanacie i przeprowadzić badania u lekarza medycyny pracy

   Badania lekarskie kandydat jest zobowiązany wykonać jak najszybciej i wynik dostarczyć
   w terminie wskazanym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną (terminy zostaną podane przy ogłaszaniu listy rankingowej).

   Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, wydaje lekarz medycyny pracy (lekarza spełniającego wymagania kwalifikacyjne, określone w trybie art. 229 § 8 pkt. 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, oz. 94, z późn. zm.).

   Kandydaci na studia w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach mają możliwość bezpłatnego wykonania badań lekarskich, celem uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, w następujących placówkach

   • NZOZ Przychodnia AGMED – ul. Morcinka 15 -17, 40-124 Katowice;
   • SANTE s.c. Daria Zarębska i Wspólnik – Aleja Wolności 6, 41-219 Sosnowiec;
   • Przychodnia Lekarzy Specjalistów ZDROWIE – ul. Pawła Majnusza 7, 41-800 Zabrze Badania lekarskie

   Inne prawidłowe zaświadczenia lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, wydane przez lekarza medycyny pracy (lekarz uprawniony do wykonywania badań profilaktycznych) będą honorowane, lecz badania zrealizowane w innej jednostce niż wskazane powyżej nie będą refundowane przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

   Zaświadczenie lekarskie powinno być wystawione na formularzu, który zawiera odwołanie do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. 2010 Nr 155, poz.1045) i określa zdolność do podjęcia studiów na określonym kierunku oraz termin ważności zaświadczenia.

   Informacja dla lekarza w prezypadku wykonywania badań we własnym zakresie:

   W trakcie studiów na ww. kierunku kandydat na studia narażony będzie na działanie następujących czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, występujących w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu, studiów lub studiów doktoranckich:

   • odczynniki chemiczne organiczne i nieorganiczne, stosowane w analizie chemicznej i preparatyce leków;
   • czynniki alergizujące (głównie chrom, lateks);
   • materiał biologiczny (w tym zwierzęta laboratoryjne);
   • promieniowanie elektromagnetyczne i zagrożenia związane z obsługą komputera; praca w wymuszonej pozycji (głównie siedzącej);
   • praca wymaga długotrwałej koncentracji wzrokowo-ruchowej, ostrości wzroku i pełnego rozróżniania barw;
   • zagrożenia wynikającego ze stałego dużego dopływu informacji i gotowości do odpowiedzi.

     

    Komunikaty Komisji Rekrutacyjnej

    Komunikaty

     

    Dane kontaktowe

    Wydział Farmaceutyczny  z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
    ul. Jedności 8, 41-200 Sosnowiec pokój nr 10 lub 8 Kampus A

    Adres poczty elektronicznej:
    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

     

    Telefon:
    Dziekanat/Rekrutacja pokój nr 8: (+48 32) 364 1131 (Pani Barbara Katarzyńska)
    Komisja Rekrutacyjna pokój nr 10: (+48 32) 364 1130
    Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej: +48 666 890 168 (dr Krzysztof Cholewa)

    Godziny pracy Komisji Rekrutacyjnej:
    Poniedziałek 9.00 – 14.00
    Wtorek 9.00 – 14.00
    Środa 9.00 – 14.00
    Czwartek 9.00 – 14.00
    Piątek 9.00 – 14.00

     

     

    Najczęściej zadawane pytania

     

     

    image
     

    Wydział Lekarski z OLD - Zabrze

    Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
    image
     

    Wydział Lekarski - Katowice

    Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
    image
     

    Wydział Farmaceutyczny

    Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
    image
     

    Wydział Nauk o Zdrowiu

    Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe
    image
     

    Wydział Zdrowia Publicznego

    Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

    Fundusze Europejskie

    Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

    SUM © 2016-2018

     

     

     

    logo sum bottom

    ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
    ul. Poniatowskiego 15
    40-055 Katowice
    tel. 32 208 3600
    NIP: 634-000-53-01
    REGON: 000289035

    Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
    Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.